Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy

tel. +48 663 103 109 (poniedziałek-piątek 7:30-15:30)

tel.  +48 85 718 14 17 (sobota-niedziela 10:00-18:00)

e-mail: npn@npn.pl

 

Archiwum - wyniki ogłoszeń

 

NARWIAŃSKI  PARK NARODOWY

KUROWO 10  18-204 KOBYLIN  BORZYMY

 

INFORMACJA  O WYNIKU  II  PRZETARGU

Dotyczy :  wyniku  II przetargu ustnego nieograniczonego w trybie licytacji publicznej na dzierżawę nieruchomości, będących  we władaniu  Narwiańskiego Parku Narodowego.

1. II przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu  18-06-2013 r. w siedzibie NPN,     

   Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy.

 

2. Niepodzielny obszar A  (104,90 ha) wyznaczony do dzierżawy z szczegółowym wykazem     

   działek ewidencyjnych oraz lokalizacją  i powierzchnią  zawarte są w zał. nr 1 do         

   projektu umowy.

 

3. Do uczestniczenia w przetargu dopuszczono 2 zainteresowanych uczestników,

   niedopuszczonych nie było.

 

4. Licytowany obszar

  - wywoławcza  wysokość  rocznych opłat z tytułu korzystania z   

    nieruchomości (dzierżawy) - 54830,00 zł

  - najwyższa osiągnięta w licytacji  wysokość   rocznych opłat z tytułu korzystania z          nieruchomości (dzierżawy)  - 55380,00 zł

 

   

5. Uczestnikiem przetargu który przetarg wygrał jest :

     Gospodarstwo Ekologiczne AGRO   Sp. z o.o.  Sp. k., 15-751 Białystok,

      ul. Al. Solidarności 9.

Dyrektor
Narwiańskiego Parku Narodowego
Ryszard Modzelewski


NARWIAŃSKI  PARK NARODOWY

W związku z realizacją zadania: Wykonanie prac konserwatorsko-pielęgnacyjnych drzewostanu w założeniu dworsko-ogrodowym w Kurowie w NPN dokonano rozpoznania cenowego zamieszczając na stronie internetowej Narwiańskiego Parku Narodowego zapytanie ofertowe. Do dnia 14 czerwca 2013 roku do godz. 12 wpłynęły 3 oferty na wykonanie w.w zadania.

Najkorzystniejszą cenę 39 990,00 zł zaoferowała firma ALP-LIN Adam Pietkiewicz, 38-316 Wysowa Zdrój 84/6

Dyrektor Narwiańskiego Parku Narodowego
Ryszard Modzelewski


 

NARWIAŃSKI  PARK NARODOWY

KUROWO 10  18-204 KOBYLIN  BORZYMY

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na oszacowanie struktury jakościowej i ilościowej oraz ocenę kondycji ichtiofauny w wybranych rejonach obszaru Natura 2000 PLH200002 Narwiańskie Bagna

W związku z realizacją zadania: POIS.05.01.00-00-371/12 „Ochrona i przywracanie siedlisk ichtiofauny w obszarze Natura 2000 PLH200002 Narwiańskie Bagna” , przeprowadzono przetarg nieograniczony, umieszczając informację o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej Narwiańskiego Parku Narodowego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. Do dnia 6 czerwca 2013 roku do godz. 9.00 wpłynęła 1 oferta na wykonanie ww. zadania, zgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Oferta na kwotę 108 000,00 zł brutto została złożona przez firmę Usługi Rybackie Marek Bednarski, 16-400 Suwałki, ul. Paca 1A/16.

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że oferta ww. firmy otrzymała 100 punktów i została wybrana jako najkorzystniejsza.

Dyrektor
Narwiańskiego Parku Narodowego
Ryszard Modzelewski


NARWIAŃSKI  PARK NARODOWY

 

Przetarg nieograniczony na oszacowanie struktury jakościowej i ilościowej oraz ocenę kondycji ichtiofauny w wybranych rejonach obszaru Natura 2000 PLH200002 Narwiańskie Bagna

 

 

 

NARWIAŃSKI  PARK NARODOWY

KUROWO 10  18-204 KOBYLIN  BORZYMY

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na wyłonienie koordynatora projektów: „Ochrona i przywracanie siedlisk ichtiofauny w obszarze Natura 2000 PLH200002 Narwiańskie Bagna” i „Modernizacja infrastruktury turystycznej na obszarze Bagiennej Doliny Narwi PLB 200001” oraz realizację zadań w ramach komunikacji i rozpowszechniania informacji nt. efektów projektów.

W związku z realizacją zadań: POIS.05.01.00-00-371/12 „Ochrona i przywracanie siedlisk ichtiofauny w obszarze Natura 2000 PLH200002 Narwiańskie Bagna” oraz POIS.05.01.00-00-370/12 „Modernizacja infrastruktury turystycznej na obszarze Bagiennej Doliny Narwi PLB 200001”, przeprowadzono przetarg nieograniczony, umieszczając informację o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej Narwiańskiego Parku Narodowego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. Do dnia 30 kwietnia 2013 roku do godz. 9.00 wpłynęła 1 oferta na wykonanie ww. zadania, zgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Oferta na kwotę 372800,00 zł brutto została złożona przez firmę Towarzystwo Ochrony Siedlisk "ProHabitat", ul. Wołodyjowskiego 8A/1, 15-309 Białystok.

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że oferta ww. firmy otrzymała 100 punktów i została wybrana jako najkorzystniejsza.

Dyrektor
Narwiańskiego Parku Narodowego
Ryszard Modzelewski


NARWIAŃSKI  PARK NARODOWY

KUROWO 10  18-204 KOBYLIN  BORZYMY

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę 2 szt. aluminiowych łodzi motorowych wraz z zamontowanymi silnikami zaburtowymi, 1. szt. silnika zaburtowego doczepnego oraz 1 szt. przyczepy podłodziowej

W związku z realizacją zadania: „Ochrona i przywracanie siedlisk ichtiofauny w obszarze Natura 2000 PLH200002 Narwiańskie Bagna” przeprowadzono przetarg nieograniczony, umieszczając informację o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej Narwiańskiego Parku Narodowego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. Do dnia 19 kwietnia 2013 roku do godz. 9.00 wpłynęła 1 oferta na wykonanie ww. zadania, zgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Oferta na kwotę 169900,00 zł brutto została złożona przez firmę Pro Fishing and Sport Sp.J., 01-445 Warszawa, ul. Ciołka 35 pawilon 85.

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że oferta ww. firmy otrzymała 100 punktów i została wybrana jako najkorzystniejsza.

Dyrektor
Narwiańskiego Parku Narodowego
Ryszard Modzelewski


NARWIAŃSKI  PARK NARODOWY

KUROWO 10  18-204 KOBYLIN  BORZYMY

Wybór najkorzystniejszej oferty na dostawę zestawy do wykonywania fotografii cyfrowej

 

W związku z realizacją zadania: "Modernizacja infrastruktury turystycznej na obszarze Bagiennej Doliny Narwi PLB 200001" dokonano rozpoznania cenowego zamieszczając na stronie internetowej Narwiańskiego Parku Narodowego zapytanie ofertowe. Do dnia 22 kwietnia 2013 roku wpłynęły
2 oferty na dostawę ww. sprzętu zgodnie ze specyfikacją zamieszczoną w zapytaniu ofertowym.

Najkorzystniejszą cenę 20 850,00 zł zaoferowała firma CYFROWE.PL  ul. Kartuska 149/11, 80-138 Gdańsk.

Dyrektor
Narwiańskiego Parku Narodowego
Ryszard Modzelewski


NARWIAŃSKI  PARK NARODOWY
KUROWO 10  18-204 KOBYLIN  BORZYMY

Wybór najkorzystniejszej oferty na wykonanie Monitoringu przyrodniczego na torfowisku Rynki w NPN w latach 2013-2014

W związku z realizacją zadania: Monitoring przyrodniczy na torfowisku Rynki w NPN w latach 2013-2014 dokonano rozpoznania cenowego zamieszczając na stronie internetowej Narwiańskiego Parku Narodowego zapytanie ofertowe. Do dnia 12 kwietnia 2013 roku do godz. 15 wpłynęły 3 oferty na wykonanie w.w zadania zgodnie ze specyfikacją zamieszczoną w zapytaniu ofertowym.

Najkorzystniejszą cenę 35 000,00 zł zaoferowała firma Towarzystwo Ochrony Siedlisk ProHabitat ul. Wołodyjowskiego 8A lok. 1 Białystok.

Dyrektor
Narwiańskiego Parku Narodowego
Ryszard Modzelewski


NARWIAŃSKI  PARK NARODOWY
KUROWO 10  18-204 KOBYLIN  BORZYMY

Informacja  o wyniku  przetargu

Dotyczy: wyniku przetargu ustnego nieograniczonego w trybie licytacji publicznej na dzierżawę nieruchomości , będących  we władaniu  Narwiańskiego Parku Narodowego.

  1. Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu  27-11-2012 r. w siedzibie NPN, Kurowo10 ,18-204 Kobylin Borzymy.
  2. Niepodzielny obszar A  wyznaczony do dzierżawy z szczegółowym wykazem działek ewidencyjnych oraz lokalizacją  i powierzchnią  zawarte są w zał. nr 1 do projektu umowy.
  3. Do uczestniczenia w przetargu dopuszczono 3 zainteresowanych uczestników, niedopuszczonych nie było.
  4. Licytowany obszar - wywoławcza  wysokość  rocznych opłat z tytułu korzystania z nieruchomości (dzierżawy) 108 000,00 zł – najwyższa osiągnięta w licytacji  wysokość rocznych opłat z tytułu korzystania z nieruchomości (dzierżawy)  - 110 000,00 zł
  5. Uczestnikiem przetargu który przetarg wygrał jest: BIOSERIS  Sp. z o.o. 15-751 Białystok, ul. Solidarności 9

Dyrektor
Narwiańskiego Parku Narodowego