Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy

tel. +48 663 103 109 (poniedziałek-piątek 7:30-15:30)

tel.  +48 85 718 14 17 (sobota-niedziela 10:00-18:00)

e-mail: npn@npn.pl

 

Archiwum 2015r.

Kurowo, 22-12-2015 r.

NARWIAŃSKI PARK NARODOWY

KUROWO 10 18-204 KOBYLIN BORZYMY

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Dotyczy : wyniku przetargu ustnego nieograniczonego w trybie licytacji publicznej na sprzedaż pojazdu samochodowego będącego własnością Narwiańskiego Parku Narodowego.

1. Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 11-12-2015 r. w siedzibie NPN ,

Kurowo10 , 18-204 Kobylin Borzymy.

2. Przedmiot przetargu : OPEL Astra Classic, nr rej. BWM G954, rok produkcji 2001,

Nr VIN W0L0MFF192G004417

3. Do uczestniczenia w przetargu dopuszczono 1-go zainteresowanego uczestnika ,

niedopuszczonych nie było.

4. Licytowany w/w pojazd – cena wywoławcza 3200,00 zł , minimalne postąpienie 35,00 zł ,

najwyższa cena osiągnięta podczas licytacji 3235,00 zł

5. Uczestnikiem przetargu , który przetarg wygrał jest :

Mykola Prushynskyy, Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy

 

                                                                                                                                 Dyrektor

Narwiańskiego Parku Narodowego


OGŁOSZENIE

 

Kurowo, 16-10-2015 r.

NARWIAŃSKI PARK NARODOWY

18-204 KOBYLIN BORZYMY

KUROWO 10

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Narwiański Park Narodowy informuje, że do zapytania ofertowego ogłoszonego w dniu 07 października 2015 roku dotyczącego wykonania prac pielęgnacyjnych sadu w zabytkowym założeniu dworsko-ogrodowym w Kurowie w Narwiańskim Parku Narodowym,

przed upływem wymaganego terminu wpłynęły następujące oferty:

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto

Uwagi

1

„ Ekodachy ”

Paweł Pawłowski

16-350 Lipsk

Krasne 35

64800,00 zł

 

 

2

Zakład Produkcji Przyczep Towarowych

Filip Michał Huryń

15-801 Białystok

ul. Akacjowa 8

42888,96 zł

 

 

3

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

„ MAPOLL”

Marek Czesław Janusz

15-765 Białystok

Ul. Długa 46

98999,99 zł

 

4

BUDREM

Kisło Janusz

15-589 Białystok

Kuriany 82 F

53892,00 zł

 

5

ALP-LIN

Adam Piątkiewicz

BATO –MAŁOPOLSKA

38-316 Wysowo-Zdrój 97/210

 

 

47990,00 zł

 

6.

MÓJ DOM Z DREWNA

Tomasz Waszkiewicz

16-310 Sztabin

Jaziewo 103 B

42984,00 zł

 

7

Usługi ogrodniczo-porządkowe

WW –Serwis

Winiarski Waldemar

55-040 Kobierzyce

Tyniec nad Ślęzą

ul. Cicha 1a

 

92880,00 zł

 

Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była najniższa cena brutto. Na tej podstawie została wybrana oferta firmy:

Zakład Produkcji Przyczep Towarowych

Filip Michał Huryń

15-801 Białystok

ul. Akacjowa 8

Oferta nr 2 firmy Zakład Produkcji Przyczep Towarowych spełnia wszystkie kryteria wyboru zawarte w zapytaniu ofertowym.

Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego: www.npn.pl

 

 

Dyrektor

 Narwiańskiego Parku Narodowego

Ryszard Modzelewski

 

     Narwiański Park Narodowy informuje, że do zapytania ofertowego ogłoszonego w dniu 5 sierpnia 2015 roku dotyczącego wyboru najkorzystniejszej oferty na: dostawę fabrycznie nowego samochodu z napędem 4x4; przed upływem wymaganego terminu wpłynęły następujące oferty:

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy/dostawcy

Cena netto

Cena brutto

Uwagi

1

P.U.H. Grafix Krzysztof Łukaszewski Al. 1000-lecia P.P. 71  15-111 Białystok

76 585,36

94 200,00

 

 Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowiła w 100% cena brutto. Jedyna oferta wpłynęła od firmy P.U.H. Grafix Krzysztof Łukaszewski. Ponieważ oferta spełnia wszystkie warunki postawione w zapytaniu ofertowym, firma ta została wybrana do realizacji zadania.

Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz zamieszczono na stronie internetowej: www.npn.pl


Dyrektor
Narwiańskiego Parku Narodowego


OGŁOSZENIE

Narwiański Park Narodowy informuje, że do zapytania ofertowego ogłoszonego w dniu 19 czerwca 2015 2014 roku dotyczącego wyboru najkorzystniejszej oferty na: OSZACOWANIE STRUKTURY JAKOŚCIOWEJ I ILOŚCIOWEJ ORAZ OCENĘ KONDYCJI ICHTIOFAUNY W WYBRANYCH REJONACH OBSZARU NATURA 2000 PLH200002 NARWIAŃSKIE BAGNA; przed upływem wymaganego terminu wpłynęły następujące oferty:

 

Lp

Nazwa i adres  wykonawcy/dostawcy

Cena netto

Cena brutto

Uwagi

1

Usługi Rybackie Marek Bednarski

ul. Paca 1A/16   16-400 Suwałki

55 000 zł

59 400 zł

 

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowiła w 100% cena brutto. Jedyna oferta wpłynęła od firmy Usługi Rybackie Marek Bednarski. Ponieważ oferta spełnia wszystkie warunki postawione w zapytaniu ofertowym, firma ta została wybrana do realizacji zadania.

 

 Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz zamieszczono na stronie internetowej: www.npn.pl

                                                                         Dyrektor

Narwiańskiego Parku Narodowego


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Narwiański Park Narodowy informuje, że do zapytania ofertowego ogłoszonego w dniu
19 maja 2015 roku dotyczącego dostawy  fabrycznie nowej  kosiarki samojezdnej John Deere wraz z wyposażeniem, przed upływem wymaganego terminu wpłynęły następujące oferty:

 

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto

Uwagi

1

JAKUBTECH

Jakub Piekarzewicz

46-300 Olesno

ul. Wojska Polskiego 4

39360,00 zł

 

 

2

CONTRACTUS Sp. z o.o

16-100 Sokółka

ul. Kresowa 14

39500,00 zł

 

 

 

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowiła w 100% najniższa cena brutto. Na tej podstawie została wybrana oferta firmy:

JAKUBTECH  Jakub Piekarzewicz

46-300 Olesno  ul. Wojska Polskiego 4

 

Oferta nr 1 firmy JAKUBTECH spełnia wszystkie kryteria zawarte w zapytaniu ofertowym.

 

Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego: www.npn.pl

                                                                                                                                                                                                                                                                                    Dyrektor                       

 Narwiańskiego Parku Narodowego

    Ryszard Modzelewski                  


 

INFORMACJA  O WYNIKU   PRZETARGU

Dotyczy :  wyniku   przetargu ustnego nieograniczonego w trybie licytacji publicznej na dzierżawę nieruchomości  będących  we władaniu  Narwiańskiego Parku Narodowego.

 

1. Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu  21-04-2015 r. w siedzibie NPN ,     

   Kurowo10 , 18-204 Kobylin Borzymy.

2. Niepodzielny obszar A  ( 170,76 ha ) wyznaczony do dzierżawy z szczegółowym wykazem     

   działek ewidencyjnych oraz lokalizacją  i powierzchnią  zawarte są w zał. nr 1 do         

   projektu umowy.

3. Do uczestniczenia w przetargu dopuszczono 5 zainteresowanych uczestników ,

   niedopuszczonych nie było.

4. Licytowany obszar

  - wywoławcza  wysokość  rocznych opłat z tytułu korzystania z   

    nieruchomości (dzierżawy) - 108511,15 zł

- najwyższa osiągnięta w licytacji  wysokość   rocznych opłat z tytułu korzystania z

  nieruchomości ( dzierżawy ) – 126000,00 zł                

5. Uczestnikiem przetargu , który przetarg wygrał jest :

 

     Gospodarstwo Ekologiczne BIO – AGRO   Sp. z o.o.  15-751 Białystok ,

     Al. Solidarności 9

 

Kurowo. dnia 29.04.2015 r.         
                                                                                                                                                                                                                                                                         
   Dyrektor

Narwiańskiego Parku Narodowego


OGŁOSZENIE

 Narwiański Park  Narodowy  informuje , że  odstąpił od przeprowadzenia  postępowania przetargowego ,  ogłoszonego w dniu 10.03.2015 r. na stronie www.npn.pl   dotyczącego  przetargu ustnego nieograniczonego -  Dzierżawa nieruchomości będących we władaniu Narwiańskiego Parku Narodowego .

 

Kurowo. dnia 24.03.2015 r.                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                Dyrektor

Narwiańskiego Parku Narodowego

 


 

NARWIAŃSKI  PARK NARODOWY

Rozstrzygnięcie postępowania Monitoring przyrodniczy torfowiska Rynki w Narwiańskim Parku Narodowym w latach 2015-2016

W związku z realizacją zadania: Monitoring przyrodniczy torfowiska Rynki w Narwiańskim Parku Narodowym w latach 2015-2016 dokonano rozpoznania cenowego zamieszczając na stronie internetowej Narwiańskiego Parku Narodowego zapytanie ofertowe. Do dnia 17 marca 2015 roku do godz. 15 wpłynęło 6 ofert na wykonanie w.w zadania zgodnie ze specyfikacją zamieszczoną w zapytaniu ofertowym. Najkorzystniejszą cenę 36 900,00zł zaoferowała firma Towarzystwo Ochrony Siedlisk ProHabitat ul Wołodyjowskiego 8A lok. 1 Białystok.

Wybór wykonawcy Monitoring - (pdf)

Dyrektor

Narwiańskiego Parku Narodowego

Ryszard Modzelewski

 


NARWIAŃSKI  PARK NARODOWY

  KUROWO 10   18-204 KOBYLIN  BORZYMY

 

OGŁOSZENIE

 

Kurowo, 28.10.2014r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Narwiański Park Narodowy informuje, że w postępowaniu przetargowym ogłoszonym w dniu 08.10.2014 r. w Biuletynie  Urzędu Zamówień Publicznych pod nr 332986-2014, dotyczącym zadania : „„Termomodernizacja zabytkowego dworu w Kurowie – siedziby Narwiańskiego Parku Narodowego”, wybrana została w dniu 23.10.2013 r. oferta złożona przez:

 

Zakład Budowlano - Instalacyjny

Grzegorz Ozorowski

ul. Janosika 16

15-173 Białystok

cena oferty brutto :  637 647,53 zł.

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w treści SIWZ . Oferta zgodnie z kryterium oceny ofert zawiera najniższą cenę . Oferta najkorzystniejsza zgodnie z art. 2 pkt.1 ustawy Pzp.

Zamawiający informuje, iż zawarcie umowy z Wykonawcą wyłonionym do realizacji zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi , zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, w okresie związania ofertą.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert ( wg wyniku punktacji )  
Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Punkty w kryterium Cena

1.

„DROŹĘCKI” Marek Drożęcki

Konopki Jabłoń 9

      18-300 Zambrów

79,07 pkt.

2.

REMONTDOM s.c.

Marek Żukowski, Marek Grynczel

ul. Reymonta 1A

       15-717 Białystok

85,82 pkt

3.

P.W. „DARTOM” s.c. Tomasz Sylwester Skup, Dariusz Sawicki

       ul. Ekologiczna 1

      15-673 Białystok

76,61 pkt.

4.

MERX Sp. z o.o.

ul. Bukowskiego 1/40

15-066 Białystok  

94,75 pkt.

5.

      Zakład Budowlano - Instalacyjny Grzegorz Ozorowski,

      ul. Janosika 16

     15-173 Białystok

100 pkt

 

Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.npn.pl oraz przekazano Wykonawcom, uczestnikom postępowania.                                                                                                        

 

 

Dyrektor Narwiańskiego Parku Narodowego

Ryszard Modzelewski

 


NARWIAŃSKI  PARK NARODOWY

 

NARWIAŃSKI  PARK NARODOWY

  KUROWO 10   18-204 KOBYLIN  BORZYMY

 

OGŁOSZENIE

 

Kurowo, 10.10.2014r.

Znak: NPN-ZUP –POIS/370/271- 8/14

 

Narwiański Park Narodowy informuje, że do zapytania ofertowego ogłoszonego w dniu 06-10-2014 r. dotyczącego dostawy i montażu 2 kiosków internetowych wpłynęły następujące oferty:

 

Lp

Nazwa i adres wykonawcy/dostawcy

Cena netto

Cena brutto

Uwagi

1

DPJ SYSTEM Dariusz Mościcki

ul. Palestyńska 8/72, 03-321 Warszawa

37 900,00

46 617,00

 

2

iMedia Joanna Sawicka

ul. Białostocka 50, 16-010 Wasilków

28 300,00

34 809,00

 

3

Webicon Lesław Kryczałło

ul. Kasztanowa 29A, 09-410 Płock

18 500,00

22 755,00

Oferta została odrzucona: oferent w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe a dodatkowo ze względu na niedotrzymanie warunku dostarczenia oferty w wymaganym terminie.

4

TDC POLSKA sp. z o.o.

ul. Warszawska 53, 61 028 Poznań

60 625,00

74 568,75

 

 

 

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowiła w 100% cena brutto. W związku z odrzuceniem oferty firmy „Webicon” Lesław Kryczałło, najkorzystniejszą cenę brutto tj. 34 809,00 złotych (słownie: trzydzieści cztery tysiące osiemset dziewięć złotych) zaoferowała firma: iMedia Joanna Sawicka, ul. Białostocka 50, 16-010 Wasilków. Oferta firmy iMedia spełnia wszystkie wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym.

Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego: www.npn.pl

 

 

 

Dyrektor Narwiańskiego Parku Narodowego

Ryszard Modzelewski

 


 

NARWIAŃSKI  PARK NARODOWY

  KUROWO 10   18-204 KOBYLIN  BORZYMY

 

OGŁOSZENIE

 

Narwiański Park Narodowy informuje, że do zapytania ofertowego ogłoszonego w dniu 11 września 2014 roku dotyczącego wyboru najkorzystniejszej oferty na druk i dostawę przewodników dotyczących rozpoznawania roślin i ptaków przed upływem wymaganego terminu wpłynęły następujące oferty:

Lp

Nazwa i adres wykonawcy/dostawcy

Cena netto

Cena brutto

Uwagi

1

Drukarnia Laser –Graf

Wojciech Włostowski

ul. Nowy Rynek 1

09-400 Płock

3 580 zł

3 759,00 zł

 

 

2

REMI-B Krzysztof Boiński, Adam Krokowski sp.j

43-382 Bielsko-Biała

ul. Strażacka 35

4580 zł

4809 zł

 

 

3

K&K reklama poligrafia

ul. Ostatnia 22

31-444 Kraków

5600 zł

5880 zł

 

4

Formacja Raster Andrzej Busłowski 16-002 Dobrzyniewo Fabryczne ul. Królewska 47

5296 zł

6514,08 zł

 

5

OMIKRON sp. z o.o.

ul. Kutrzeby 15

05-082 Stare Babice

3900 zł

4095 zł

 

6

HELDRUK Helena Rąbalska ul. Partyzantów 3 B, 82-200 Malbork

5 180 zł

5439 zł

 

7

Zakład Poligraficzny „GRAWIPOL”

G. Zblewska i Wspólnicy Sp.j

76-200 ul. Poznańska 42

4 900 zł

5145 zł

 

8

Dynamo Druk Jakub Krakowiak 90-223 Łódź ul. Rewolucji 1905 92 lok D24

4 420 zł

5 436,60 zł

 

9

Gidart Pracownika graficzna Magdalena Niemczyk

ul. Krośnieńska 118 a

38-420 Korczyna

6 000 zł

6300 zł

 

10

Drukarnia Printgraph ul Mickiewicza 19, 32-800 Brzesko

5 900 zł

6 195 zł

 

11

Oficyna Drukarska Jacek Chmielewski

ul. Sokołowsk 12 A

01-142 Warszawa

6 200 zł

6 510 zł

 

12

Drukarnia Biały Kruk

ul. Kleberga 14 B

15-691 Białystok

6 390 zł

6709,50 zł

 

13

DRUKMA- Zakład Poligraficzny

60-179 Poznań ul. Smoluchowskiego 5

8820 zł

10 848 zł

 

14

Studio Graficzne Piotr Kurasik

ul. Szymanowskiego 10 a/8

59-400 Jawor

3640 zł

3822,00 zł

 

15

Digital Media Sp. z o.o.

ul. Garczyńskiego 4 c

64-920 Piła

5 100 zł

5355,00 zł

 

16

Drukarnia Sil-Veg- Druk S.C.

42-700 Lubliniec

ul. Niegolewskich 12

5 100 zł

5355 zł

 

17

Imagine Design Group Anna Kwiatkowska

ul. Radzikowskiego 100/57

31-315 Kraków

8 000 zł

8400 zł

 

18

Adah Advertising sp. z o. o.

ul. Filtrowa 62/55

02-057 Warszawa

4700 zł

4935 zł

 

19

PASAŻ  Sp. z o.o.

ul. Rydlówka 24

30-363 Kraków

7 000 zł

7350 zł

 

20

Gabidruk Bogdan Waśniowski

Drukarnia Offestowa

Garlica Murowana 53

32-087 Zielonka

4 000 zł

4200 zł

 

21

Euro Pilot sp. z o.o.

ul. Konarskiego 3

01-355 Warszawa

4800 zł

5040 zł

 

22

Wydawnictwo &Studio reklamy „Optima” Krzysztof Kołacki 85-796 Bydgoszcz ul. Ks. Zygmunta Trybowskiego 5/37

6 940 zł

7 287 zł

 

23

„Sprint-2” Sp. z o.o.

ul. Techników 5

40-326 Katowice

5 200 zł

5460 zł

 

 

 

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowiła w 100% cena brutto. Na tej podstawie została wybrana oferta firmy: Drukarnia Laser –Graf, Wojciech Włostowski,
ul. Nowy Rynek 1 09-400 Płock

 

Oferta firmy Laser-Graf spełnia wszystkie wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym.

Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego: www.npn.pl

 

 

Dyrektor Narwiańskiego Parku Narodowego

Ryszard Modzelewski


 

 

NARWIAŃSKI  PARK NARODOWY

  KUROWO 10   18-204 KOBYLIN  BORZYMY

Kurowo, 15.09.2014

NPN-271-21-1/2014

 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

 

Narwiański Park Narodowy informuje, iż postępowanie przetargowe  ogłoszone w dniu 29.08.2014 r. w Biuletynie  Urzędu Zamówień Publicznych pod nr 288648-2014 r , dotyczące zadania: „Termomodernizacja zabytkowego dworu w Kurowie – siedziby Narwiańskiego Parku Narodowego",  zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4, gdyż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego , zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego www. npn.pl oraz przekazano Wykonawcom , uczestnikom postępowania.

 

                                                                                                      

 

Dyrektor Narwiańskiego Parku Narodowego

Ryszard Modzelewski

 


 

 

NARWIAŃSKI  PARK NARODOWY

  KUROWO 10   18-204 KOBYLIN  BORZYMY

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

W związku z realizacją zadania: wykonanie zabiegów ochronnych polegających na wykaszaniu i usunięciu biomasy na powierzchni 72,33ha (rocznie) w obrębach ewidencyjnych Pańki i Kruszewo w Narwiańskim Parku Narodowym w latach 2014-2017,  dokonano rozpoznania cenowego zamieszczając na stronie internetowej Narwiańskiego Parku Narodowego zapytanie ofertowe. Do dnia 28 sierpnia 2014 roku do godz. 12 wpłynęło 5 ofert na wykonanie w.w zadania.

Najkorzystniejszą cenę 108 425,56zł (za 4 lata wykonywania zabiegów ochronnych) zaoferowała firma  Gospodarstwo Ekologiczne Natura Sp. z o. o. ul. Hetmańska 40 lok. 110, 15-727 Białystok

 

 

Dyrektor Narwiańskiego Parku Narodowego

Ryszard Modzelewski

 


NARWIAŃSKI  PARK NARODOWY

  KUROWO 10   18-204 KOBYLIN  BORZYMY

 

INFORMACJA  O WYNIKU   PRZETARGU

 

Dotyczy :  wyniku   przetargu ustnego nieograniczonego w trybie licytacji publicznej na dzierżawę nieruchomości , będących  we władaniu  Narwiańskiego Parku Narodowego.

 

1. Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu  19-08-2014 r. w siedzibie NPN ,     

   Kurowo10 ,18-204 Kobylin Borzymy.

2. Niepodzielny obszar A  ( 27,00 ha ) wyznaczony do dzierżawy z szczegółowym wykazem     

   działek ewidencyjnych oraz lokalizacją  i powierzchnią  zawarte są w zał. nr 1 do         

   projektu umowy.

3. Do uczestniczenia w przetargu dopuszczono 3 zainteresowanych uczestników ,

   niedopuszczonych nie było.

4. Licytowany obszar

  - wywoławcza  wysokość  rocznych opłat z tytułu korzystania z nieruchomości (dzierżawy) - 17122,05 zł

  - najwyższa osiągnięta w licytacji  wysokość rocznych opłat z tytułu korzystania z nieruchomości (dzierżawy)  - 17300,00 zł

5. Uczestnikiem przetargu który przetarg wygrał jest :

     Gospodarstwo Ekologiczne NATURA  Sp. z o.o. Sp. k  15-727 Białystok ,

     ul. Hetmańska 40 lok.110

 

                                                                                                                                                      Dyrektor Narwiańskiego Parku Narodowego

 
 

 
tel./fax 86 4764811
e-mail: npn@npn.pl
www.npn.pl
 
OGŁOSZENIE
 
 
Narwiański Park Narodowy informuje, że do zapytania ofertowego ogłoszonego w dniu 01 sierpnia 2014 roku dotyczącego remontu ogrodzenia drewnianego w Kurowie, przed upływem wymaganego terminu wpłynęły następujące oferty:

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto

Uwagi

1

FALCOTrans 
Dariusz Dąbrowski
18-100 łapy 
ul. Piaskowa 2d/5

28700,00 zł

 

2

Usługi Stolarskie
Jacek Słaboszewski
85-320 Bydgoszcz
ul. Waryńskiego 26/27

10541,10 zł

 

3

ALP-LIN
Adam Piątkiewicz
38-316 Wysowa-Zdrój 84/6

28000,00 zł

 

 

Oferta wykonawcy PPHU ELEKTOR Spółka Cywilna , Janusz Jackiewicz, Beata Jackiewicz 16-100 Sokółka , Bogusze 58 - z ceną 14760,00 zł brutto została odrzucona , ponieważ wpłynęła po wymaganym terminie składania ofert.
 
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowiła w 100% najniższa cena brutto. Na tej podstawie została wybrana oferta firmy:
 
Usługi Stolarskie
Jacek Słaboszewski
85-320 Bydgoszcz
ul. Waryńskiego 26/27
 
Oferta nr 2 firmy Usługi Stolarskie spełnia wszystkie wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym.
Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego: www.npn.pl
 
Dyrektor
Narwiańskiego Parku Narodowego
 

 
OGŁOSZENIE
Narwiański Park Narodowy informuje, że do zapytania ofertowego ogłoszonego w dniu 31 lipca 2014 roku dotyczącego wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę i montaż elementów ogródka dydaktycznego na ścieżce przyrodniczej „Park przydworski w Kurowie” przed upływem wymaganego terminu wpłynęły następujące oferty:
 

lp.

Nazwa i adres wykonawcy/dostawcy

Cena netto

Cena brutto

1

Mentor S.C Agencja Reklamy i Dydaktyki
ul. Grunwaldzka 27 a, 78-320 Połczyn Zdrój 

12 000 zł

14 760 zł

2

Pracownia Plastyczna „Studio 22”
ul. Moniuszki 8/4 78-320 Połczyn Zdrój

19 500 zł

23 985 zł

 

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowiła w 100% cena brutto. Na tej podstawie została wybrana oferta firmy: Mentor S.C Agencja Reklamy i Dydaktyki ul. Grunwaldzka 27 a, 78-320 Połczyn Zdrój
Oferta firmy Mentor S.C. spełnia wszystkie wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym.
 
Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego: www.npn.pl
 
Dyrektor
Narwiańskiego Parku Narodowego
 

 
OGŁOSZENIE
 
Narwiański Park Narodowy informuje, że do zapytania ofertowego ogłoszonego w dniu 28 lipca 2014 roku dotyczącego wyboru najkorzystniejszej oferty na druk i dostawę przewodników dotyczących rozpoznawania roślin i ptaków przed upływem wymaganego terminu wpłynęły następujące oferty:
 

Lp

Nazwa i adres
wykonawcy/dostawcy

Cena netto

Cena brutto

Uwagi

1

Drukarnia Laser –Graf
Wojciech Włostowski
ul. Nowy Rynek 1
09-400 Płock

3 380 zł

4 157,40 zł

 

2

REMI-B Krzysztof Boiński,
Adam Krokowski sp.j
43-382 Bielsko-Biała
ul. Strażacka 35

3960 zł

4870,80 zł

 

3

K&K reklama poligrafia
ul. Ostatnia 22
31-444 Kraków

5600 zł

6 888 zł

 

4

Zakład Poligraficzny Dziamski-
Gryska
62-020 Swarzędz ul.
Żeromskiego 10

4 950 zł

6088,50 zł

 

5

OMIKRON sp. z o.o.
ul. Kutrzeby 15
05-082 Stare Babice

4000 zł

4200 zł

 

6

HELDRUK Helena Rąbalska ul.
Partyzantów 3 B, 82-200
Malbork

5 300 zł

6519 zł

 

7

Zakład Poligraficzny
„GRAWIPOL”
G. Zblewska i Wspólnicy Sp.j
76-200 ul. Poznańska 42

4 400 zł

5412 zł

 

8

Arkuszowa Drukarnia
Offsetowa Sp. z o.o
ul. Traugutta 40
05-825 Grodzisk Mazowiecki

7 100 zł

8 733 zł

 

9

Optigraf Marcin Olszewski
Nielub 2A
87-200 Wąbrzeźno

5798 zł

6087,90 zł

 

10

PPH ZAPOL Dmochowski,
Sobczyk Sp.J.
al. Piastów 42, 71-062 Szczecin

3 830 zł

4710,90 zł

Oferta
nieważna -
brak 2 strony
formularza

11

Oficyna Drukarska Jacek
Chmielewski
ul. Sokołowsk 12 A
01-142 Warszawa

6 200 zł

6 510 zł

 

12

UNIGRAF Józef Kloska 
85-009 Bydgoszcz 
ul. Dworcowa 71

3 000 zł

3 150 zł

 

13

DRUKMA- Zakład Poligraficzny

8820 zł

?

Oferta
nieważna
nieczytelna,
brak 2 strony
formularza 

14

Studio Graficzne Piotr Kurasik
ul. Szymanowskiego 10 a/8
59-400 Jawor

4987 zł

5 236,35 zł

 

15

AGA PRESS Agencja
Wydawniczo-Reklamowa
Wydawnictwo Aleksander 
06-100 Pułtusk 
ul. Świętojańska 15

6 400 zł

6 720 zł

 

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowiła w 100% cena brutto. Na tej podstawie została wybrana oferta firmy: UNIGRAF Józef Kloska 85-009 Bydgoszcz ul. Dworcowa 71

Oferta firmy UNIGRAF spełnia wszystkie wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym.
Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego: www.npn.pl

Dyrektor

Narwiańskiego Parku Narodowego

 

Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10

18-204 Kobylin Borzymy

tel./fax 86 4764811,   

e-mail: npn@npn.pl

www.npn.pl

OGŁOSZENIE

Narwiański Park Narodowy informuje, że do zapytania ofertowego ogłoszonego w dniu 22 lipca 2014 roku dotyczącego wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie prac remontowo-budowlanych polegających na modernizacji wiaty turystycznej i miejsca na ognisko na polu biwakowym w Kurowie oraz wykonanie zadaszeń dla turystów przy wieżach widokowych – 4 szt. przed upływem wymaganego terminu wpłynęły następujące oferty:
 
 

Lp

Nazwa i adres wykonawcy/dostawcy

Cena netto

Cena brutto

Uwagi

1

Mój Dom z Drewna Waszkiewicz Tomasz

Jaziewo 103 B 

16-310 Sztabin

39 200 zł

48 216 zł

 

2

PPHU ELEKTOR Sc.

Janusz Jackiewicz Beata Jackiewicz

16-100 Sokółka

Bogusze 58

40 000 zł

49 200 zł

 

 
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowiła w 100% cena brutto. Na tej podstawie została wybrana oferta firmy: Mój Dom z Drewna Waszkiewicz Tomasz, Jaziewo 103 B, 16-310 Sztabin

Oferta firmy Mój Dom z Drewna spełnia wszystkie wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym.

Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego: www.npn.pl

Dyrektor
Narwiańskiego Parku Narodowego
 

 

Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10

18-204 Kobylin Borzymy

tel./fax 86 4764811,   

e-mail: npn@npn.pl

www.npn.pl

OGŁOSZENIE

Narwiański Park Narodowy informuje, że do zapytania ofertowego ogłoszonego w dniu 16-07-2014 r. dotyczącego wykonania infrastruktury do montażu, dostawy i montażu 2 kiosków internetowych, przed upływem wymaganego terminu wpłynęły następujące oferty:

 

Lp

Nazwa i adres wykonawcy/dostawcy

Cena netto

Cena brutto

Uwagi

1

Infobox Sp. Z o.o.

Kraszewskiego 9, 43-400 Cieszyn

44 940,00

55 276,20

 

2

DPJ SYSTEM Dariusz Mościcki

ul. Palestyńska 8/72, 03-321 Warszawa

33 600,00

41328,00

Oferta nie spełnia wymaganych warunków

3

Webicon Lesław Kryczałło

Ul. Kasztanowa 29A, 09-410 Płock

22 785,00

28 025,55

 

4

iMedia Joanna Sawicka

ul. Białostocka 50, 16-010 Wasilków

38 500,00

47 355,00

 

 

 

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowiła w 100% cena brutto. Na tej podstawie została wybrana oferta firmy: Webicon Lesław Kryczałło ul. Kasztanowa 29A, 09-410 Płock. Oferta firmy Webicon spełnia wszystkie wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym.

Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego: www.npn.pl

 

 

Dyrektor

Narwiańskiego Parku Narodowego


 

Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10

18-204 Kobylin Borzymy

tel./fax 86 4764811,   

e-mail: npn@npn.pl

www.npn.pl

OGŁOSZENIE

Narwiański Park Narodowy informuje, że w zapytaniu ofertowym ogłoszonym w dniu 16.07.2014 r., dotyczącym zadania: „Wykonanie przez uprawnionego rzeczoznawcę operatów szacunkowych gruntów prywatnych położonych w granicach Parku w latach 2014 -2015. Operaty sporządzone będą na potrzeby wykupu gruntów przez NPN”.

Do dnia 25.07.2014 r. wpłynęły następujące oferty:

Lp

Nazwa i adres wykonawcy/dostawcy

Cena brutto

1

Wycena Nieruchomości Olga Tott-Świątnicka, Warszawa, ul. Pirenejska 14 lok. 2

479,70

2

FAKTOR Sp. z o.o., Olsztyn, ul. Towarowa 9

552,27

3

B. O. N. GEOTAKSACJA P. Gierasimiuk, Białystok, ul. Św. Rocha 5 lok. 308A

72,57

4

Biuro Wycen Jerzy Dąbrowski, Białystok, ul. Św. Rocha 7 m 6

279,00

5

Wycena Nieruchomości Maciej Urban, Białystok, ul. Podleśna 42/3

258,00

6

Ewa Wojciul Wyceny i Doradztwo Majątkowe Rynku Nieruchomości, Piastów, ul. Harcerska 30 lok.206

442,80

7

P.P.U. „Wycena” K. Fajfer, T. Fajfer, Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 6

984,00

8

A J M Wycena Nieruchomości, Białystok, ul. Diamentowa 21

356,70

 

Ponieważ 100% kryterium oceny była cena, wybrana została oferta firmy: Biuro Obsługi Nieruchomości GEOTAKSACJA P. Gierasimiuk, Białystok, ul. Św. Rocha 5 lok. 308A. Oferta ta spełnia wymagania stawiane w zapytaniu ofertowym.

Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego www. npn.pl.

Kurowo, dnia 31.07.2014r.

 

Dyrektor
Narwiańskiego Parku Narodowego


 

Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10

18-204 Kobylin Borzymy

tel./fax 86 4764811,   

e-mail: npn@npn.pl

www.npn.pl

OGŁOSZENIE

Narwiański Park Narodowy informuje, że w zapytaniu ofertowym ogłoszonym w dniu 16.07.2014 r., dotyczącym zadania: „Obsługa obejmująca czynności notarialne w latach 2014-2015 dotyczące nabywania na własność Narwiańskiego Parku Narodowego, nieruchomości położonych w granicach Narwiańskiego Parku Narodowego w celu bezterminowej ochrony przyrody”

do dnia 25.07.2014 r. wpłynęły następujące oferty:

 

Lp

Nazwa i adres wykonawcy/dostawcy

Cena brutto

Uwagi

1

W. M. Warakomska Kancelaria Notarialna

18-100 Łapy, ul. Gen. Sikorskiego 26 lok. 2

590,75

Bez opłat sądowych

2

Kancelaria Notarialna Notariusz E. Czerwińska

15-879 Białystok, ul. Św. Rocha 7 lok 11

813,55

Bez opłat sądowych

3

H. Piotrowska Kancelaria Notarialna

15-062 Białystok, ul Warszawska 20 lok. 3

647,29

Bez opłat sądowych

 

Ponieważ 100% kryterium oceny była cena, wybrana została oferta kancelarii:

W. M. Warakomska Kancelaria Notarialna 18-100 Łapy, ul. Gen. Sikorskiego 26 lok. 2. Oferta ta spełnia wymagania stawiane w zapytaniu ofertowym.

Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego www.npn.pl.

Kurowo, dnia 31.07.2014r.

 

Dyrektor
Narwiańskiego Parku Narodowego


 

Narwiański Park Narodowy
Kurowo 10
18-204 Kobylin Borzymy
 
tel./fax 86 4764811,   
e-mail: npn@npn.pl
www.npn.pl
 
OGŁOSZENIE
 
Narwiański Park Narodowy informuje, że w zapytaniu ofertowym ogłoszonym w dniu 24.03.2014 r., dotyczącym zadania: „Dostawa monitora komputerowego i plotera", do dnia 1.04.2014 r. wpłynęły następujące oferty:
 

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto

1

STARTAX Leszek Łuczaj

ul. Starobojarska 18, 15-073 Białystok

19 495,50 zł

2

Fabryka Wydruków Mariusz Micner

ul. Jarzębinowa 10/4

15-793 Białystok

20 454,90 zł

 
Ponieważ 100% kryterium oceny była cena przy zachowaniu minimalnych wymaganych parametrów technicznych, została wybrana oferta firmy STARTAX Leszek Łuczaj
ul. Starobojarska 18, 15-073 Białystok. Oferta ta spełnia wymagania techniczne stawiane w zapytaniu ofertowym.
 
Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego www. npn.pl oraz przekazano Wykonawcom, uczestnikom postępowania.
 
Kurowo, dnia 2.04.2014r.
 

Dyrektor
Narwiańskiego Parku Narodowego


 

Narwiański Park Narodowy
Kurowo 10
18-204 Kobylin Borzymy
 
tel./fax 86 4764811,   
e-mail: npn@npn.pl
www.npn.pl
 
OGŁOSZENIE
 
Narwiański Park Narodowy informuje, że w zapytaniu ofertowym ogłoszonym w dniu 19.03.2014 r., dotyczącym zadania: „Dostawa lunety obserwacyjnej i gogli noktowizyjnych", do dnia 28.03.2014 r. wpłynęły następujące oferty:
 

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto

1

Delta Optical G. Matosek H. Matosek Sp. j.

Nowe Osiny, ul. Piękna 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki

18 603,00 zł

2

KESTREL Jacek Betleja

ul. Krzywa 31/19, 41-500 Chorzów

17750,00 zł

 
Ponieważ 100% kryterium oceny była cena przy zachowaniu minimalnych wymaganych parametrów technicznych, została wybrana oferta firmy KESTREL Jacek Betleja
ul. Krzywa 31/19, 41-500 Chorzów. Oferta ta spełnia wymagania techniczne stawiane w zapytaniu ofertowym.
 
Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego www. npn.pl oraz przekazano Wykonawcom, uczestnikom postępowania.
 
Kurowo, dnia 31.03.2014r.
 

Dyrektor
Narwiańskiego Parku Narodowego


 

Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10
18-204 Kobylin Borzymy

Tel./fax 086 476-48-11,   
e-mail: npn@npn.pl
www.npn.pl

 

OGŁOSZENIE

Narwiański Park Narodowy informuje, że postępowanie przetargowe ogłoszone w dniu 14-01-2014 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod nr 14748-2014, dotyczącym zadania: „Budowa hangaru pływającego na łodzie i sprzęt patrolowy" zostało unieważnione.
Uzasadnienie wyboru:
Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (art. 93, ust. 1 ptk 4 PZP)

Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego www. npn.pl oraz przekazano Wykonawcom, uczestnikom postępowania.

Kurowo. dnia 12.02.2014r.

Dyrektor
Narwiańskiego Parku Narodowego


 

Narwiański Park Narodowy
Kurowo 10
18-204 Kobylin Borzymy

Tel./fax 086 476-48-11,   
e-mail: npn@npn.pl
www.npn.pl

 

OGŁOSZENIE

 

W związku z realizacją zadania: POIS. 05.01.00-00-370/12 „Modernizacja infrastruktury turystycznej na obszarze Bagiennej Doliny Narwi PLB 200001” Narwiański Park Narodowy informuje, że w postępowaniu przetargowym ogłoszonym w dniu 07.11.2013 r.
w Biuletynie  Urzędu Zamówień Publicznych pod nr 234935-2013, na stronie internetowej Narwiańskiego Parku Narodowego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego  dotyczącym zadania: „Modernizacja pola biwakowego w Kurowie”, w dniu 04.12.2013 r. wybrana została  oferta złożona przez:

„DROŻĘCKI”  Marek Drożęcki
Konopki Jabłoń 9
18—300  Zambrów
cena oferty brutto:  326 581,94  zł

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta zgodnie z kryterium oceny ofert zawiera najniższą cenę. Oferta najkorzystniejsza zgodnie z art. 2 pkt.1 ustawy Pzp. Zamawiający informuje, iż zawarcie umowy z Wykonawcą wyłonionym do realizacji zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi, zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, w okresie związania ofertą.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert (wg wyniku punktacji)

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Punkty w kryterium "Cena"

1

Zakład Budowlany mgr inż. Stanisław Mączyński, 18-200 Wysokie Mazowieckie Pl. Odrodzenia 21

99,14

2

Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego „HYDROS” sp. j Tadeusz Kulesza, Adam Kulesza 15-950 Białystok ul. Dąbrowskiego 28

90,92

3

„WIKTORBUD” Przedsiębiorstwo Budowlane Wiktor Kalinowski, 15-523 Białystok Grabówka ul. Wypoczynkowa 18

89,16

4

P.P.H.U Rostkowscy s.c. J. W. Rostkowscy, 07-415 Olszewo-Borki ul. Wierzbowa 3

98,73

5

„DROŻĘCKI”  Marek Drożęcki, Konopki Jabłoń 9 , 18—300  Zambrów

100

Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego www. npn.pl oraz przekazano Wykonawcom, uczestnikom postępowania.

Kurowo. dnia 04.12.2013r.

Dyrektor
Narwiańskiego Parku Narodowego

Projekt „Modernizacja infrastruktury turystycznej na obszarze Bagiennej Doliny Narwi PLB 200001” współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko


 

Narwiański Park Narodowy
Kurowo 10
18-204 Kobylin Borzymy

Tel./fax 086 476-48-11,   
e-mail: npn@npn.pl
www.npn.pl

OGŁOSZENIE

Narwiański Park Narodowy informuje, że w postępowaniu przetargowym ogłoszonym w dniu 30.10.2013 r. w Biuletynie  Urzędu Zamówień Publicznych pod nr 442838-2013, dotyczącym zadania: „Mechaniczne udrażnianie koryt bocznych rzeki Narew na terenie obszaru Natura 2000 PLH200002 Narwiańskie Bagna", wybrana została w dniu 18.11.2013 r. oferta złożona przez: POL-KOP, Usługi Koparko-Ładowarką, Dorota Krentowska, Kopisk 28, 16-002 Dobrzyniewo Duże – cena oferty brutto: 69 421,20 złotych

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta zgodnie z kryterium oceny ofert zawiera najniższą cenę. Oferta najkorzystniejsza zgodnie z art. 2 pkt.1 ustawy Pzp.

Zamawiający informuje, iż zawarcie umowy z Wykonawcą wyłonionym do realizacji zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi, zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, w okresie związania ofertą.
Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert (wg wyniku punktacji)

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Punkty w kryterium Cena

1

POL-KOP, Usługi Koparko-Ładowarką, Dorota Krentowska, Kopisk 28, 16-002 Dobrzyniewo Duże

100

3

Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Budowlanych „MIPA” Leon Stankiewic, ul. Ciołkowskiego 24, 15-545 Białystok

22,54

Ofertę nr 2 złożoną przez Usługi Transportowo Sprzętowe, Małgorzata Dojlida, ul. Świerkowa 3, 16-070 Choroszcz ,odrzucono z powodu nie spełnienia przez wykonawcę warunku przedstawionego w pkt VII SIWZ, ppkt 1.1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia.

Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego www. npn.pl oraz przekazano Wykonawcom, uczestnikom postępowania.

Dyrektor
Narwiańskiego Parku Narodowego

Projekt „Ochrona i przywracanie siedlisk ichtiofauny w obszarze Natura 2000 PLH 200002 Narwiańskie Bagna” współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko


NARWIAŃSKI  PARK NARODOWY
KUROWO 10  18-204 KOBYLIN  BORZYMY

INFORMACJA  O WYNIKU  PRZETARGU

Dotyczy:  wyniku przetargu ustnego nieograniczonego w formie licytacji publicznej na sprzedaż pojazdu samochodowego  będącego  własnością   Narwiańskiego Parku Narodowego.

  1. Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu  18-10-2013 r. w siedzibie NPN, Kurowo10, 18-204 Kobylin Borzymy.

  2. Przedmiot przetargu – Łada Niva , nr rej: BWM  E232, rok produkcji 2000, Nr VIN: XTA212140Y1503886 

  3. Do wzięcia udziału  w przetargu – licytacji  dopuszczono 2 zainteresowanych uczestników, niedopuszczonych nie było.

  4. Licytowany   ww. pojazd -   cena  wywoławcza 2300 zł, minimalne  postąpienie 25,00 zł, najwyższa cena  osiągnięta podczas  licytacji 3100,00 zł.

  5. Uczestnikiem przetargu, który przetarg wygrał jest: Piotr Trojanowski , ul. Krótka 7, 09-500  GOSTYNIN

Dyrektor
Narwiańskiego Parku Narodowego


OGŁOSZENIE

Narwiański Park Narodowy informuje, że w postępowaniu przetargowym ogłoszonym w dniu 08.10.2013 r. w Biuletynie  Urzędu Zamówień Publicznych pod nr 408096-2013 , dotyczącym zadania : „ Remont budynku gospodarczego w Kurowie" , wybrana została w dniu 25.10.2013 r. oferta złożona przez:

REMBUT
16-020  Czarna Białostocka
ul. Mieszka I  nr 9
cena oferty brutto :  81630,09 zł.

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ . Oferta zgodnie z kryterium oceny ofert zawiera najniższą cenę . Oferta najkorzystniejsza zgodnie z art. 2 pkt.1 ustawy Pzp.

Zamawiający informuje , iż zawarcie umowy z Wykonawcą wyłonionym do realizacji zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi , zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, w okresie związania ofertą.
Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert ( wg wyniku punktacji )

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Punkty w kryterium Cena

1

ZRB  Adam Florczak, ul. Branickiego 37,
16-070 Choroszcz

74.66

2

MAKBUD – Usługi Remontowo Budowlane
Ul. Cygańskiego 14, 18-100 Łapy

68.08

3

REMBUT  ul. Mieszka I  nr 9
16-020  Czarna Białostocka

100

4

Pawo s.c. , ul. Rybacka 75A,
15-521 Białystok Zascianki

85.92

5

Drożęcki  Konopki Jabłoń 9, 18-300 Zambrów

77.45

Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego , zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego www. npn.pl oraz przekazano Wykonawcom, uczestnikom postępowania.

Kurowo. dnia 25.10.2013r.

Dyrektor
Narwiańskiego Parku Narodowego


W związku z realizacją zadania: Wykonanie zabiegów ochronnych na torfowisku Rynki w latach 2013-2014 dokonano rozpoznania cenowego zamieszczając na stronie internetowej Narwiańskiego Parku Narodowego zapytanie ofertowe. Do dnia 02 października 2013 roku do godz. 12 wpłynęły 2 oferty na wykonanie w.w zadania.

Najkorzystniejszą cenę 41 921,00zł zaoferowała firma Towarzystwo Ochrony Siedlisk ProHabitat 15-309 Białystok ul. Wołodyjowskiego 8A/1

Dyrektor Narwiańskiego Parku Narodowego
Ryszard Modzelewski


 

NARWIAŃSKI  PARK NARODOWY

KUROWO 10  18-204 KOBYLIN  BORZYMY

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na oferty na zarybianie obszaru Natura 2000 PLH 200002 Narwiańskie Bagna

W związku z realizacją projektu „Ochrona i przywracanie siedlisk ichtiofauny w obszarze Natura 2000 PLH 200002 Narwiańskie Bagna” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko przeprowadzono rozpoznanie cenowe zamieszczając na stronie internetowej Narwiańskiego Parku Narodowego zapytanie ofertowe. Do dnia 10 września 2013 roku wpłynęła 1 oferta spełniająca warunki przedstawione w zapytaniu ofertowym.

Firma Polski Związek Wędkarski Okręg w Białymstoku; ul. Jurowiecka 33, 15-101 Białystok przedstawiła ofertę na kwotę 34 020,00 zł brutto i została wybrana do realizacji zamówienia.
 

Dyrektor

Narwiańskiego Parku Narodowego

Ryszard Modzelewski


NARWIAŃSKI  PARK NARODOWY

KUROWO 10  18-204 KOBYLIN  BORZYMY

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na modernizację wybranych obiektów infrastruktury turystycznej na obszarze Natura 2000 Bagienna Dolina Narwi PLB 200001.

W związku z realizacją zadania: POIS.05.01.00-00-370/12 „Modernizacja infrastruktury turystycznej na obszarze Bagiennej Doliny Narwi PLB 200001, przeprowadzono przetarg nieograniczony, umieszczając informację o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej Narwiańskiego Parku Narodowego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. Do dnia 17 lipca 2013 roku do godz. 9.00 wpłynęło 5 ofert na wykonanie ww. zadania, zgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
Cenę 391 798,90 zł brutto zaoferowała firma:

P.P.H.U. „ROSTKOWSCY” s.c.
J. W. Rostkowscy
07-415 Olszewo-Borki ul. Wierzbowa 3

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje,
że oferta ww. firmy otrzymała 100 punktów i została wybrana jako najkorzystniejsza.
Pozostałe firmy otrzymały następującą ilość punktów:

  • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Zagłoba” Ewelina Byczyk-Kalinowska, 15-523 Grabówka ul. Wypoczynkowa 18 A – 98,26 pkt.

  • ABAKO Tomasz Szczypiński, Szyszki 135,  06-124 Szyszki – 96,10 pkt.

  • TARTAK „BRONEK” Mieczysław Bronisz, 08-210 Platerów, ul. 3 Maja 11 – 95,51 pkt.

  • PROMEDIA Ewa Jędrychowska-Matusik, 15-239 Białystok, ul. Bracka 2 – 79,63 pkt.

Dyrektor
Narwiańskiego Parku Narodowego


NARWIAŃSKI  PARK NARODOWY

KUROWO 10  18-204 KOBYLIN  BORZYMY

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę samochodu z napędem 4x4 – 1 szt.

W związku z realizacją projektu  ”Ochrona ptaków wodnych i błotnych w pięciu parkach narodowych – odtwarzanie siedlisk i ograniczanie wpływu inwazyjnych gatunków”  o numerze LIFE09 NAT/PL/000263, współfinansowanego przez instrument finansowy LIFE+ Wspólnoty Europejskiej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Narwiański Park Narodowy przeprowadzono przetarg nieograniczony, umieszczając informację o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej Narwiańskiego Parku Narodowego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. Do dnia 19 lipca 2013 roku do godz. 10.00 wpłynęła 1 oferta na wykonanie ww. zadania, zgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Oferta na kwotę 98040,00 zł brutto została złożona przez firmę: P.H.U „GRAFIX” Krzysztof Łukaszewski Al. 1000-lecia P.P. 71, 15-111 Białystok

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że oferta ww. firmy otrzymała 100 punktów i została wybrana jako najkorzystniejsza.

Dyrektor

Narwiańskiego Parku Narodowego

Ryszard Modzelewski


NARWIAŃSKI  PARK NARODOWY

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na oferty na wykonanie 3 przelotów statkiem powietrznym w celu wykonania dokumentacji fotograficznej rejonów realizacji projektu położonych na obszarze Natura 2000 PLH 200002 Narwiańskie Bagna.

W związku z realizacją projektu „Ochrona i przywracanie siedlisk ichtiofauny w obszarze Natura 2000 PLH 200002 Narwiańskie Bagna” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko przeprowadzono rozpoznanie cenowe zamieszczając na stronie internetowej Narwiańskiego Parku Narodowego zapytanie ofertowe. Do dnia 10 lipca 2013 roku wpłynęł a 1 oferta spełniająca warunki przedstawione w zapytaniu ofertowym.

Firma "Liberty fly" s.c. Marek Zdrojewski, Jerzy Grabowski; Horodniany 43 m.1, 16-001 Kleosin przedtstawiła ofertę na kwotę 3300 zł brutto i została wybrana do realizacji zamówienia.
 

Dyrektor

Narwiańskiego Parku Narodowego

Ryszard Modzelewski


NARWIAŃSKI  PARK NARODOWY

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę i montaż wyposażenie ogródka dydaktycznego

 

(5 elementów) oraz ławek i stołów (10 kompletów).

 

W związku z realizacją zadania: "Modernizacja infrastruktury turystycznej na obszarze Bagiennej Doliny Narwi PLB 200001" dokonano rozpoznania cenowego zamieszczając na stronie internetowej Narwiańskiego Parku Narodowego zapytanie ofertowe. Do dnia 09 lipca 2013 roku wpłynęły
2 oferty na dostawę ww. elementów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zamieszczonym w zapytaniu ofertowym.

Obie firmy wykazały doświadczenie w realizacji podobnych zamówień. Najkorzystniejszą cenę
29 999,70 zł zaoferowała firma :

Mentor s.c agencja reklamy i dydaktyki, Elżbieta i Paweł Majchrzak, 78-320 Połczyn Zdrój, ul. Grunwaldzka 27 a

 

Zastępca Dyrektora

Narwiańskiego Parku Narodowego

Jerzy Kostrzewski


NARWIAŃSKI  PARK NARODOWY

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego

Narwiański Park Narodowy zawiadamia, że przeprowadzone postępowanie przetargowe w dniu 28 czerwca 2013 roku na „Modernizację wybranych obiektów infrastruktury turystycznej na obszarze Natura 2000 Bagienna Dolina Narwi PLB 20001” zostało unieważnione na podstawie artykułu 93 ust. 1 pkt. 4 Prawo Zamówień Publicznych.

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zmierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Dyrektor Narwiańskiego Parku Narodowego
Ryszard Modzelewski