Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy

tel. +48 663 103 109 (poniedziałek-piątek 7:30-15:30)

tel.  +48 85 718 14 17 (sobota-niedziela 10:00-18:00)

e-mail: npn@npn.pl

 

Ogłoszenia różne

Kurowo 26.03.2024 r.
 

Kurowo 03.03.2024 r.

Narwiański Park Narodowy zaprasza do składania ofert na Dzierżawę wypożyczalni kajaków i pola biwakowego w Kurowie.


Kurowo 27.02.2024 r.

Ogłoszenie o naborze konkursowym na stanowisko referent


Kurowo 27.02.2024 r.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko specjalista w sekcji ds. administracyjnych z dnia 12.02.2023 r.

Nabór zakończony bez wyłonienia kandydatki/kandydata.


Kurowo 21.02.2024 r.

Narwiański Park Narodowy ogłasza nabór na stanowisko specjalisty ds. administracji, inwestycji i zaopatrzenia.


Kurowo 20.02.2024 r.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko specjalista ds. administracji, inwestycji i zaopatrzenia

Nabór zakończony bez wyłonienia kandydatki/kandydata.


Kurowo 12.02.2024 r.
 

Kurowo 31.01.2024 r.

Narwiański Park Narodowy ogłasza nabór na stanowisko specjalisty ds. administracji, inwestycji i zaopatrzenia.


Kurowo 30.01.2024 r.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko specjalista ds. administracji, inwestycji i zaopatrzenia

Nabór zakończony bez wyłonienia kandydatki/kandydata.


Kurowo 04.01.2024 r.

Narwiański Park Narodowy ogłasza nabór na stanowisko specjalisty ds. administracji inwestycji i zaopatrzenia


Kurowo 13.12.2023 r.

Wyniki konkursu na stanowisko specjalisty w Narwiańskim Parku Narodowym

W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej na stanowisko specjalisty informujemy, iż do zatrudnienia na w/w stanowisko wybrana została Pani Ewelina Puścian.


Kurowo 07.11.2023 r.

NPN ogłasza nabór na stanowisko specjalisty.


Kurowo 22.03.2022 r.

Dzierzawa wypożyczalni kajakow i pola biwakowego w Kurowie


Kurowo 09.03.2022r.

Wyniki konkursu na stanowisko specjalisty w Narwiańskim Parku Narodowym

 

W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej na stanowisko specjalisty informujemy, iż do zatrudnienia na w/w stanowisko wybrana została Pani Magdalena Kowalewska.


Kurowo 09.03.2021r.

Wyniki konkursu na stanowisko specjalisty w Narwiańskim Parku Narodowym


Kurowo 10.02.2021


Narwiański Park Narodowy ogłasza nabór na stanowisko specjalisty


Kurowo 09-02-2021r.

Wyniki konkursu na stanowisko specjalisty ds. udostępniania parku


Kurowo 09-02-2021r.

Wyniki konkursu na stanowisko ds. ochrony przyrody


Kurowo 14-01-2021r

Narwiański Park Narodowy ogłasza nabór na stanowisko specjalisty ds. ochrony przyrody


Kurowo 14-01-2021r


Narwiański Park Narodowy ogłasza nabór na stanowisko specjalisty ds. udostępniania parku


INFORMACJA dotycząca zbędnych składników majątku ruchomego

12-12-2018r.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU MARKI TOYOTA HI LUX DIESEL 2.4 t

 


OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM. NA SPRZEDAŻ ŁODZI MOTOROWEJ CAMEO 400 Z PRZYCZEPĄ PODŁODZIOWĄ NIEWIADÓW P-144 Kurowo

05-12-2017r.

 


Ogłoszenie dotyczące zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego

Narwiańskiego Parku Narodowego

Narwiański Park Narodowy działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Oz. U,, poz. 729) informuje, że posiada zbędne i zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego przeznaczone do nieodpłatnego przekazania.

I. Zbycie składników majątku ruchomego (załącznik nr 1 do ogłoszenia) odbędzie się na poniższych warunkach:

1. Jednostki, o których mowa w § 38 ust. 1 i 2 ww. Rozporządzenia, zainteresowane otrzymaniem składnika majątku ruchomego w formie nieodpłatnego przekazania mogą składać wnioski o nieodpłatne przekazanie. Wniosek powinien być skierowany do Dyrektora Narwiańskiego Parku Narodowego i zawierać wszystkie elementy i informacje wskazane w § 38 ust. 4 ww. Rozporządzenia:

a) nazwę, siedzibę, adres i telefon kontaktowy podmiotu występującego o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego;

b) wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy, ze wskazaniem liczby porządkowej z wykazu;

c) oświadczenie, że przekazywany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym..

II. Procedura wyboru sposobu zagospodarowania składników rzeczowych majątku ruchomego:

1. Zgodnie z § 8 ust. 3 ww. Rozporządzenia w pierwszej kolejności przy zbyciu wskazanych składników majątku ruchomego będą brane pod uwagę podmioty wymienione w § 38 ust. 1 i 2 ww. Rozporządzenia, które złożą wniosek o nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego.

2. Jeżeli co najmniej dwie jednostki będą zainteresowane nabyciem w formie nieodpłatnego przekazania tego samego składnika majątku ruchomego, decydować będzie data i kolejność wpływu wniosku do Narwiańskiego Parku Narodowego.

III. Miejsce, termin, tryb składania wniosków:

Wnioski o nieodpłatne przekazanie mogą być składane:

a) pocztą elektroniczną na adres:npn@npn.pl

b) pocztą na adres: Narwiański Park Narodowy, Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy

c) poprzez złożenie w sekretariacie Narwiańskiego Parku Narodowego.

d) Wnioski o nieodpłatne przekazanie należy złożyć do dnia 08.12.2017 r. do godz. 15

 

IV. Informacje dodatkowe:

Szczegółowe informacje na temat składników rzeczowych majątku ruchomego, wskazanych w wykazie, można uzyskać pod numerem telefonu: 86 4764811, osoba do kontaktu: Izablea Janucik.

Składniki rzeczowe majątku ruchomego można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30do 15:30 w siedzibie Narwiańskiego Parku Narodowego w Kurowie po uprzednim, telefonicznym umówieniu się.

 

Załącznik:

Wykaz zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego Narwiańskiego Parku Narodowego

 

Ryszard Modzelewski

Dyrektor NPN


Unieważnienie ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego


Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

Narwiańskiego Parku Narodowego

 

 Narwiański Park Narodowy w Kurowie działając zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora NPN z dnia 15.12.2013 r. w sprawie sposobu i trybu zagospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego użytkowanego w Narwiańskim Parku Narodowym posiada zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego  z przeznaczeniem do nieodpłatnego przekazania innej jednostce.

Jednostki zainteresowane przejęciem składników majątku proszone są o złożenie do dnia  15 listopada 2017 r. pisemnego wniosku o nieodpłatne przekazanie wskazanych składników majątku, który należy kierować do Dyrektora Narwiańskiego Parku Narodowego na adres:

Narwiański Park Narodowy , Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy

O podziale majątku decydować będzie  kolejność otrzymanych wniosków.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy:
Bazyli Piliczuk 51893244, Izabela Janucik 86 4764811

Szczegółowy wykaz zbędnych składników majątku ruchomego zawiera  załącznik nr1.


 

Dyrektor

Narwiańskiego Parku Narodowego

 Ryszard Modzelewski

Załącznik - wykaz
 

 


Narwiański Park Narodowy ogłasza:

Konkurs nr 2/2017 na stanowisko:

koordynator finansowy projektu nr POIS.02.04.00-00-0170/16 tytuł: „Ochrona siedlisk hydrogenicznych obszaru Natura 2000 PLH200002 Narwiańskie Bagna

 

 

 • Opis projektu.

Celem przedsięwzięcia jest przeprowadzenie kompleksowych działań mających na celu ochronę i przywracanie właściwego stanu siedlisk wodno-błotnych i wdrożenie efektywnego monitoringu wód gruntowych. Monitorowanie struktury ichtiofauny, jako najlepszego bioindykatora środowiska wodnego, umożliwi bieżącą analizę stanu środowiska i planowanie prac przeciwdziałających destabilizacji równowagi troficznej środowiska wodnego. Przedsięwzięcie będzie realizowane na obszarze Natura 2000 PLH200002 Narwiańskie Bagna (obszar pokrywający się z Narwiańskim Parkiem Narodowym), jednak z uwagi na kompleksowość podejmowanych prac będzie bezpośrednio i pośrednio pozytywnie oddziaływać na stan środowiska wodnego w obejmującym również ten teren obszarze Natura 2000 PLB200001 Bagienna Dolina Narwi oraz w przylegającym obszarze Natura 2000 PLB200007 Dolina Górnej Narwi.

Przedsięwzięcie w praktyce będzie polegało na:

mechanicznym udrażnianiu koryt bocznych anastomozującego systemu rzecznego Narwi w dwóch wybranych obszarach,

mechanicznym wykaszaniu wybranych bocznych koryt Narwi w celu usunięcia nalotu roślinności szuwaru trzcinowego i przywróceniu biologicznego przepływu,

oszacowaniu struktury jakościowej i ilościowej oraz ocenie kondycji ichtiofauny jako najlepszego bioindykatora stanu środowiska wodnego,

zarybieniu Narwi w granicach przedsięwzięcia gatunkami ryb drapieżnych w celu skutecznej naturalizacji składu ichtiofauny i poprawy bioróżnorodności,

wprowadzenie stałego monitoringu poziomu wód gruntowych i powierzchniowych oraz badania natężenia przepływów w celu gromadzenia i analizowania danych o stanie środowiska na terenie obszaru Natura 2000 oraz Narwiańskiego Parku Narodowego.

wykupie 30 ha gruntów od prywatnych właścicieli.

budowie klapy zwrotnej w okolicach Pańk na działce nr 310/10; obr. ew. Pańki, gm. Choroszcz,

budowie brodu przejazdowego w okolicach wsi Pańki na działkach nr 310/9, 34/18 i 34/13; obr. ew. Pańki, gm. Choroszcz,

budowie brodu przejazdowego w okolicach Suraża, na działkach nr 2 i 6; obr. ew. Suraż.

 

Strategicznym celem projektu jest poprawa warunków wodnych na obszarze Natura 2000 PLH200002 Narwiańskie Bagna oraz tożsamego z nim terytorialnie Narwiańskiego Parku Narodowego poprzez odtworzenie i utrzymanie wielokorytowego charakteru rzeki Narwi oraz stworzenie dla okolicznych rolników możliwości ekstensywnego rolniczego użytkowania łąk. Stymulacja naturalnego procesu samoudrażniania koryt poprzez usunięcie warstwy namułów jest warunkiem przywrócenia różnorodności siedlisk mokradłowych. Udrożnienie wybranych koryt bocznych w dwóch zaplanowanych obszarach przedsięwzięcia na łącznej długości około 10470 m wykonane zostanie przy użyciu koparek z jednoczesnym rozplantowaniem wydobytego urobku na brzegach. Z dna koryt usunięta zostanie warstwa namułów, której miąższość wynosi od 0,5 do 1 metra. Jednocześnie inne koryta boczne na łącznej długości 11640 m, położone w tych samych obszarach, zostaną poddane wykaszaniu hamującego przepływ szuwaru trzcinowego. Koryta te z uwagi na silne zarośnięcie szuwarem trzcinowym mają bardzo słaby przepływ i ulegają postępującemu procesowi zaniku. Wybudowane zostaną dwa brody przejazdowe, które umożliwią okolicznym rolnikom dojazd na położone pomiędzy ciekami łąki i ich rolnicze użytkowanie, w tym z wykorzystaniem programów rolnośrodowiskowych UE. Klapa zwrotna (obecnie przepust otwarty) uniemożliwiając odpływ wody z sieci starorzeczy do zmeliorowanego koryta głównego, poprawi uwilgotnienie łąk położonych w okolicach wsi Pańki. Zahamowany zostanie w ten sposób proces murszenia torfów zachodzący w wyniku oddziaływania drenującego koryta głównego. Wdrożony zostanie system stałego monitoringu poziomów wód. Oszacowanie struktury gatunkowej, kondycji i liczebności ichtiofauny pozwoli na określenie wpływu przeprowadzonych prac na środowisko i bioróżnorodność.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: przyrodnicze, ekonomiczne, prawo,)

 • minimum 2 letni staż pracy ogółem

 • minimum 2 letnie doświadczenie na stanowisku koordynatora/kierownika/koordynatora finansowego projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (min. 2 projekty zrealizowane i zakończone)

 • bardzo dobra znajomość zagadnień dotyczących funduszy unijnych (w tym POIiŚ, RPO, EIS)

 • znajomość przepisów prawa związanych z ochroną środowiska, ochroną przyrody, prawem zamówień publicznych, finansami publicznymi

 • prawo jazdy kat. B

 • biegła obsługa pakietu MS Office

 • samodzielność, dyspozycyjność i dokładność

 • znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych

 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

 

Planowane działania w ramach projektu podlegające koordynacji:

 1. Przygotowanie dokumentacji technicznej trzech inwestycji - wykonanie dokumentacji technicznej wraz uzyskaniem pozwoleń na budowę dwóch brodów oraz klapy zwrotnej.

 2. Zakup gruntów. Wykup 30 ha gruntów od prywatnych właścicieli w celu przywrócenia ekstensywnego użytkowania rejonach prowadzenia prac w ramach projektu.

 3. Mechaniczne udrażnianie koryt. Usunięcie namułów przy użyciu koparek na odcinkach koryt bocznych o łącznej długości 10470 m i średniej szerokości 3 m (w 2 rejonach projektu: Suraż-Uhowo i Rzędziany-Pańki), rozplantowanie urobku na brzegach.

 4. Wykaszanie szuwaru trzcinowego. Koszenie pod powierzchnią wody przy użyciu listwowej kosiarki spalinowej montowanej na łodziach motorowych na łącznej długości 11640 m w każdym roku realizacji projektu (razem = 34920 m)

 5. Badania kondycji i składu ilościowego i jakościowego ichtiofauny. Przeprowadzenie odłowów kontrolnych i ocena stanu zdrowotnego i kondycji ichtiofauny.

 6. Zarybianie. Wspomaganie populacji ichtiofauny następującymi dawkami zarybieniowymi: narybek jesienny bolenia - 2000 szt. rocznie, narybek jesienny suma - 4000 szt. rocznie, wylęg szczupaka - 30-50 tys. szt. rocznie, narybek letni szczupaka - 10-15 tys. szt. rocznie, narybek jesienny szczupaka - 150 kg rocznie.

 7. Monitoring hydrologiczny. Prowadzenie pomiarów natężenia przepływów w pięciu seriach pomiarowych i rzędnych zwierciadła wód powierzchniowych oraz instalacja i uruchomienie 13 szt. studni piezometrycznych z rejestratorami diver HOBO.

 8. Urządzenia techniczne i maszyny lub sprzęt. Pozycja obejmuje następujące działania:

  1. Zakup 2 szt. aluminiowych łodzi motorowych z silnikami zaburtowymi do prowadzenia wykaszania podwodnego szuwaru trzcinowego oraz prowadzenia monitoringu hydrologicznego.

  2. Zakup przyrządu koszącego do montażu na łodzi.

  3. Stanowisko komputerowe do gromadzenia danych monitoringu hydrologicznego i przyrodniczego oraz prowadzenia analizy danych po zakończeniu projektu (notebook i urządzenie wielofunkcyjne do druku).

 9. Informacja i promocja. Pozycja obejmuje następujące działania:

  1. Organizacja 2 warsztatów z zakresu ochrony czynnej terenów bagiennych.

  2. Organizacja 3 spotkań informacyjno-edukacyjnych ze środowiskiem wędkarskim.

  3. Materiały promocyjne dla uczestników warsztatów i wędkarzy.

  4. 2 szt. tablic przy siedzibie NPN informujących o projekcie - na początku i po zakończeniu jego realizacji.

 

Zakres prac koordynatora finansowego realizowanego projektu

 • bieżąca obsługa i rozliczanie projektu (sporządzanie i przekazywanie wniosków o płatność, aktualizacja harmonogramu realizacji projektu i płatności, aktualizacja innych dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu)

 • opracowywanie procedur, instrukcji, regulaminów dotyczących realizacji Projektu wynikających z obowiązujących przepisów, wytycznych oraz innych dokumentów i zaleceń Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Zarządzającej,

 • zatwierdzanie pod względem merytorycznym dokumentów finansowo-księgowych dot. projektu oraz sporządzanie i podpisywanie dodatkowych dokumentów określających ich związek z projektem

 • współpraca z Głównym Księgowym NPN w zakresie kompatybilnej realizacji budżetu projektu z planem finansowym NPN oraz w zakresie sporządzania płatności i sprawozdań finansowych; dbałość o terminową realizację i płynność finansową projektu

 • opisywanie faktur i innych dowodów księgowych w powiązaniu z zatwierdzonym do realizacji harmonogramem kosztowym i czasowym projektu

 • podejmowanie niezbędnych działań mających na celu osiągnięcie wskaźników rezultatu projektu,

 • udział w szkoleniach organizowanych przez Instytucję Wdrażającą z zakresu realizacji projektu

 • przygotowanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych dla personelu projektu oraz zgłoszenie ich do rejestru upoważnień obowiązujących w szkołach ponad gimnazjalnych objętych projektem,

 • przestrzeganie procedur związanych z ochroną danych osobowych uczestników projektu, personelu oraz kontrahentów,

 • dokonywanie wraz z koordynatorem merytorycznym projektu odbioru dostaw towarów, usług i robót zamówionych do projektu,

 • przygotowanie i koordynacja korespondencji związanej z realizacją projektu, prowadzonej z Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych oraz Ministerstwem Środowiska

 • monitorowanie postępów i poziomu osiągnięcia rezultatów projektu oraz postępu finansowego w poszczególnych okresach czasu, podejmowanie wszelkich działań zaradczych i naprawczych w przypadku występowania problemów w realizacji projektu

 • udział w kontrolach prowadzonych przez organy zewnętrzne

 • przygotowanie, prowadzenie oraz uczestniczenie we wszystkich czynnościach przewidzianych w procedurze zamówień publicznych na dostawy oraz usługi przewidziane w budżecie projektu zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych wraz z dokumentowaniem postępowań. Praca w Komisjach Przetargowych powołanych do przeprowadzenia postępowań w związku z zastosowaniem ustawy Pzp przy realizacji zadań projektowych,

 • nadzór nad prawidłową realizacją umów na świadczenie usług oraz dostawy, zawartych w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

 • wspieranie i pomoc w działaniach koordynatora merytorycznego projektu, mających na celu wykup na rzecz NPN 30 ha gruntów prywatnych (w tym: udział w negocjacjach ze sprzedającymi, spotkania z notariuszem oraz rzeczoznawcą)

 • wspieranie i pomoc w działaniach koordynatora, bieżące kontakty i korespondencja, wyjaśnianie wszelkich nieprawidłowości w realizacji projektu

 • informowanie kierownika jednostki o nieprawidłowościach związanych z realizacją projektu, a także o wszelkich sytuacjach mogących mieć istotny wpływ na dalszy jego przebieg;

 • Obsługa administracyjno-techniczna projektu (kopiowanie, skanowanie dokumentów finansowych i innych dokumentów związanych z realizacją projektu oraz ich archiwizowanie)

 • Wykonywanie innych prac nie ujętych w powyższym zakresie, a zleconych przez Dyrektora NPN dotyczących prawidłowej realizacji projektu

 

Oferujemy:

- zatrudnienie na ½ etatu w okresie 01.04.2017-31.12.2019

- atrakcyjne wynagrodzenie

- szeroki pakiet socjalny

- elastyczne godziny pracy

- pracę w siedzibie NPN oraz w terenie

 

Oferty/podania należy składać osobiście w siedzibie Narwiańskiego Parku Narodowego (adres: Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy, godz. pracy ) w terminie do 27-03-2017r.

 

Narwiański Park Narodowy zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi osobami.

 

W dokumentach aplikacyjnych prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922.)"

Dyrektor

Narwiańskiego Parku Narodowego

Ryszard Modzelewski


Narwiański Park Narodowy ogłasza:

Konkurs nr 1/2017 na stanowisko:

koordynator merytoryczny i wykupu gruntów projektu nr POIS.02.04.00-00-0170/16 tytuł: „Ochrona siedlisk hydrogenicznych obszaru Natura 2000 PLH200002 Narwiańskie Bagna

 

 • Opis projektu.

Celem przedsięwzięcia jest przeprowadzenie kompleksowych działań mających na celu ochronę i przywracanie właściwego stanu siedlisk wodno-błotnych i wdrożenie efektywnego monitoringu wód gruntowych. Monitorowanie struktury ichtiofauny, jako najlepszego bioindykatora środowiska wodnego, umożliwi bieżącą analizę stanu środowiska i planowanie prac przeciwdziałających destabilizacji równowagi troficznej środowiska wodnego. Przedsięwzięcie będzie realizowane na obszarze Natura 2000 PLH200002 Narwiańskie Bagna (obszar pokrywający się z Narwiańskim Parkiem Narodowym), jednak z uwagi na kompleksowość podejmowanych prac będzie bezpośrednio i pośrednio pozytywnie oddziaływać na stan środowiska wodnego w obejmującym również ten teren obszarze Natura 2000 PLB200001 Bagienna Dolina Narwi oraz w przylegającym obszarze Natura 2000 PLB200007 Dolina Górnej Narwi.

Przedsięwzięcie w praktyce będzie polegało na:

mechanicznym udrażnianiu koryt bocznych anastomozującego systemu rzecznego Narwi w dwóch wybranych obszarach,

mechanicznym wykaszaniu wybranych bocznych koryt Narwi w celu usunięcia nalotu roślinności szuwaru trzcinowego i przywróceniu biologicznego przepływu,

oszacowaniu struktury jakościowej i ilościowej oraz ocenie kondycji ichtiofauny jako najlepszego bioindykatora stanu środowiska wodnego,

zarybieniu Narwi w granicach przedsięwzięcia gatunkami ryb drapieżnych w celu skutecznej naturalizacji składu ichtiofauny i poprawy bioróżnorodności,

wprowadzenie stałego monitoringu poziomu wód gruntowych i powierzchniowych oraz badania natężenia przepływów w celu gromadzenia i analizowania danych o stanie środowiska na terenie obszaru Natura 2000 oraz Narwiańskiego Parku Narodowego.

wykupie 30 ha gruntów od prywatnych właścicieli.

budowie klapy zwrotnej w okolicach Pańk na działce nr 310/10; obr. ew. Pańki, gm. Choroszcz,

budowie brodu przejazdowego w okolicach wsi Pańki na działkach nr 310/9, 34/18 i 34/13; obr. ew. Pańki, gm. Choroszcz,

budowie brodu przejazdowego w okolicach Suraża, na działkach nr 2 i 6; obr. ew. Suraż.

 

Strategicznym celem projektu jest poprawa warunków wodnych na obszarze Natura 2000 PLH200002 Narwiańskie Bagna oraz tożsamego z nim terytorialnie Narwiańskiego Parku Narodowego poprzez odtworzenie i utrzymanie wielokorytowego charakteru rzeki Narwi oraz stworzenie dla okolicznych rolników możliwości ekstensywnego rolniczego użytkowania łąk. Stymulacja naturalnego procesu samoudrażniania koryt poprzez usunięcie warstwy namułów jest warunkiem przywrócenia różnorodności siedlisk mokradłowych. Udrożnienie wybranych koryt bocznych w dwóch zaplanowanych obszarach przedsięwzięcia na łącznej długości około 10470 m wykonane zostanie przy użyciu koparek z jednoczesnym rozplantowaniem wydobytego urobku na brzegach. Z dna koryt usunięta zostanie warstwa namułów, której miąższość wynosi od 0,5 do 1 metra. Jednocześnie inne koryta boczne na łącznej długości 11640 m, położone w tych samych obszarach, zostaną poddane wykaszaniu hamującego przepływ szuwaru trzcinowego. Koryta te z uwagi na silne zarośnięcie szuwarem trzcinowym mają bardzo słaby przepływ i ulegają postępującemu procesowi zaniku. Wybudowane zostaną dwa brody przejazdowe, które umożliwią okolicznym rolnikom dojazd na położone pomiędzy ciekami łąki i ich rolnicze użytkowanie, w tym z wykorzystaniem programów rolnośrodowiskowych UE. Klapa zwrotna (obecnie przepust otwarty) uniemożliwiając odpływ wody z sieci starorzeczy do zmeliorowanego koryta głównego, poprawi uwilgotnienie łąk położonych w okolicach wsi Pańki. Zahamowany zostanie w ten sposób proces murszenia torfów zachodzący w wyniku oddziaływania drenującego koryta głównego. Wdrożony zostanie system stałego monitoringu poziomów wód. Oszacowanie struktury gatunkowej, kondycji i liczebności ichtiofauny pozwoli na określenie wpływu przeprowadzonych prac na środowisko i bioróżnorodność.

 

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: przyrodnicze, ekonomiczne, prawo,)

 • minimum 5 letni staż pracy ogółem

 • minimum 2 letnie doświadczenie na stanowisku koordynatora/kierownika/koordynatora finansowego projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (min. 2 projekty zrealizowane i zakończone)

 • bardzo dobra znajomość zagadnień dotyczących funduszy unijnych (w tym POIiŚ, RPO, EIS)

 • znajomość przepisów prawa związanych z ochroną środowiska, ochroną przyrody, prawem zamówień publicznych, finansami publicznymi

 • prawo jazdy kat. B

 • biegła obsługa pakietu MS Office

 • samodzielność, dyspozycyjność i dokładność

 • znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych

 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

 

Planowane działania w ramach projektu podlegające koordynacji:

 1. Przygotowanie dokumentacji technicznej trzech inwestycji - wykonanie dokumentacji technicznej wraz uzyskaniem pozwoleń na budowę dwóch brodów oraz klapy zwrotnej.

 2. Zakup gruntów. Wykup 30 ha gruntów od prywatnych właścicieli w celu przywrócenia ekstensywnego użytkowania rejonach prowadzenia prac w ramach projektu.

 3. Mechaniczne udrażnianie koryt. Usunięcie namułów przy użyciu koparek na odcinkach koryt bocznych o łącznej długości 10470 m i średniej szerokości 3 m (w 2 rejonach projektu: Suraż-Uhowo i Rzędziany-Pańki), rozplantowanie urobku na brzegach.

 4. Wykaszanie szuwaru trzcinowego. Koszenie pod powierzchnią wody przy użyciu listwowej kosiarki spalinowej montowanej na łodziach motorowych na łącznej długości 11640 m w każdym roku realizacji projektu (razem = 34920 m)

 5. Badania kondycji i składu ilościowego i jakościowego ichtiofauny. Przeprowadzenie odłowów kontrolnych i ocena stanu zdrowotnego i kondycji ichtiofauny.

 6. Zarybianie. Wspomaganie populacji ichtiofauny następującymi dawkami zarybieniowymi: narybek jesienny bolenia - 2000 szt. rocznie, narybek jesienny suma - 4000 szt. rocznie, wylęg szczupaka - 30-50 tys. szt. rocznie, narybek letni szczupaka - 10-15 tys. szt. rocznie, narybek jesienny szczupaka - 150 kg rocznie.

 7. Monitoring hydrologiczny. Prowadzenie pomiarów natężenia przepływów w pięciu seriach pomiarowych i rzędnych zwierciadła wód powierzchniowych oraz instalacja i uruchomienie 13 szt. studni piezometrycznych z rejestratorami diver HOBO.

 8. Urządzenia techniczne i maszyny lub sprzęt. Pozycja obejmuje następujące działania:

  1. Zakup 2 szt. aluminiowych łodzi motorowych z silnikami zaburtowymi do prowadzenia wykaszania podwodnego szuwaru trzcinowego oraz prowadzenia monitoringu hydrologicznego.

  2. Zakup przyrządu koszącego do montażu na łodzi.

  3. Stanowisko komputerowe do gromadzenia danych monitoringu hydrologicznego i przyrodniczego oraz prowadzenia analizy danych po zakończeniu projektu (notebook i urządzenie wielofunkcyjne do druku).

 9. Informacja i promocja. Pozycja obejmuje następujące działania:

  1. Organizacja 2 warsztatów z zakresu ochrony czynnej terenów bagiennych.

  2. Organizacja 3 spotkań informacyjno-edukacyjnych ze środowiskiem wędkarskim.

  3. Materiały promocyjne dla uczestników warsztatów i wędkarzy.

  4. 2 szt. tablic przy siedzibie NPN informujących o projekcie - na początku i po zakończeniu jego realizacji.


 

Zakres prac koordynatora merytorycznego i wykupu gruntów realizowanego projektu.

 • wykup na rzecz NPN 30 ha gruntów prywatnych w rejonach prowadzenia prac w ramach projektu

 • Aktualizacja baz danych GIS

 • nadzór nad całością prac i realizacji projektu; współpraca z projektantem i kierownikiem robót budowlanych

 • nadzór i organizacja prac z zakresu komunikacji i rozpowszechniania informacji nt. efektów projektu oraz monitorowanie/ewaluacja efektów projektu zgodnie z obowiązującymi wytycznymi

 • dokonywanie rozeznania rynku lub uruchamianie odpowiednich procedur przetargowych w przypadku dokonywania zakupów produktów, usług lub robót budowlanych,

 • dokonywanie rozeznania rynku lub uruchamianie odpowiednich procedur przetargowych w przypadku zatrudniania do realizacji projektu osób w formie umów o dzieło i umów zlecenia,

 • przygotowanie umów o dzieło lub umów zlecenia, jeżeli są niezbędne dla realizacji projektu

 • bieżące zarządzanie projektem,

 • dokonywanie wraz z koordynatorem projektu odbioru dostaw towarów, usług i robót zamówionych do projektu,

 • nadzór nad informowaniem społeczeństwa o współfinansowaniu projektu ze środków unijnych,

 • sprawdzanie zgodności realizacji zadań z harmonogramem,

 • terminowe i zgodne z wytycznymi instytucji wdrażającej sporządzanie wymaganych sprawozdań z realizacji projektu,

 • nadzór nad prawidłowym kwalifikowaniem kosztów,

 • nadzór nad prawidłowym archiwizowaniem dokumentacji projektu,

 • uzgadnianie z koordynatorem finansowym wydatków związanych z merytoryczną realizacją projektu

 • opracowywanie procedur, instrukcji, regulaminów dotyczących realizacji Projektu wynikających z obowiązujących przepisów, wytycznych oraz innych dokumentów i zaleceń Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Zarządzającej,

 • nadzór nad procesem ewaluacji projektu

 • weryfikowanie pod względem merytorycznym realizowanych i zrealizowanych prac

 • zatwierdzanie pod względem merytorycznym dokumentów finansowo-księgowych dot. projektu oraz sporządzanie i podpisywanie dodatkowych dokumentów określających ich związek z projektem,

 • przekazywanie sporządzonych sprawozdań, wniosków o płatność, harmonogramów i innych dokumentów związanych z realizacją projektu do właściwych instytucji z zachowaniem obowiązujących terminów,

 • informowanie kierownika jednostki o nieprawidłowościach związanych z realizacją projektu, a także o wszelkich sytuacjach mogących mieć istotny wpływ na dalszy jego przebieg;

 • opisywanie faktur i innych dowodów księgowych w powiązaniu z zatwierdzonym do realizacji harmonogramem kosztowym i czasowym projektu,

 • w zakresie działań dotyczących zarządzania promocją i informowaniem społeczeństwa o projekcie: nadzór nad organizowanymi i realizowanymi działaniami związanymi z procesami promocyjnymi i informacyjnymi dotyczącymi projektu, a w szczególności: nadzór nad opracowaniem materiałów promocyjnych, umieszczanie odpowiednich znaków graficznych na materiałach, dokumentach, pomieszczeniach, budynkach, zakupionym sprzęcie, publikacjach itp. Zgodnie z wytycznymi

 • podejmowanie niezbędnych działań mających na celu osiągnięcie wskaźników rezultatu projektu,

 • udział w szkoleniach organizowanych przez Instytucję Wdrażającą z zakresu realizacji projektu

 • przygotowanie, koordynowanie i nadzorowanie prac związanych z promocją, ewaluacją, realizacją oraz rozliczeniem projektu

 • przygotowanie i koordynacja korespondencji związanej z realizacją projektu, prowadzonej z Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych oraz Ministerstwem Środowiska,

 • monitorowanie postępów i poziomu osiągnięcia rezultatów projektu oraz postępu finansowego w poszczególnych okresach czasu, podejmowanie wszelkich działań zaradczych i naprawczych w przypadku występowania problemów w realizacji projektu

 • udział w kontrolach prowadzonych przez organy zewnętrzne

 • nadzór nad prawidłowym kwalifikowaniem wydatków w ramach projektu,

 • podejmowanie działań w celu zapewnienia płynnego finansowania projektu

 • Obsługa administracyjno-techniczna projektu (kopiowanie, skanowanie dokumentów finansowych i innych dokumentów związanych z realizacją projektu oraz ich archiwizowanie)

 • Wykonywanie innych prac nie ujętych w powyższym zakresie, a zleconych przez Dyrektora NPN dotyczących prawidłowej realizacji projektu

 

 

 

Oferujemy:

- zatrudnienie na ½ etatu w okresie 01.04.2017-31.12.2019

- atrakcyjne wynagrodzenie

- szeroki pakiet socjalny

- elastyczne godziny pracy

- pracę w siedzibie NPN oraz w terenie

 

 

Oferty/podania należy składać osobiście w siedzibie Narwiańskiego Parku Narodowego (adres: Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy, godz. pracy ) w terminie do 27-03-2017r.

 

Narwiański Park Narodowy zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi osobami.

 

W dokumentach aplikacyjnych prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922.)"

Dyrektor

Narwiańskiego Parku Narodowego

Ryszard Modzelewski


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.), zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

Dyrektor Narwiańskiego Parku Narodowego

zawiadamia

o rozpoczęciu w dniu 23 grudnia 2013 r. konsultacji społecznych projektu Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony Narwiańskiego Parku Narodowego, projektu Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Narwiańskie Bagna PLH200002 oraz projektu Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Bagienna Dolina Narwi PLB200001.

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w siedzibie Narwiańskiego Parku Narodowego, mieszczącej się w Kurowie 10, 18 – 204 Kobylin Borzymy lub w wersji elektronicznej na Platformie Informacyjnej pod adresem www.bagiennanarew.pl w zakładce „Projekt/Dokumenty do konsultacji”.

Uwagi i wnioski można składać do dnia 22 stycznia 2014 r. w następujący sposób:


OGŁOSZENIE Z DNIA 02.10.2013 r.
O SPRZEDAŻY POJAZDU SAMOCHODOWEGO.

Dyrektor Narwiańskiego Parku Narodowego ogłasza  przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji publicznej na sprzedaż pojazdu samochodowego będącego własnością Narwiańskiego Parku Narodowego. Podstawą prawną prowadzenia przetargu jest ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /Dz .U. 2013.627 j.t./ oraz ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 1240/, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w które wyposażone są jednostki budżetowe /Dz. U. Nr 114 późn. 761/ na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe /Dz.U.2012.868/.

 1. Termin i miejsce licytacji.
  Przetarg odbędzie się w dniu 18.10. 2013 r. na sali konferencyjnej, w siedzibie Narwiańskiego Parku Narodowego (adres: Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy). Podczas przetargu licytowany będzie niżej wymieniony samochód.
  Pojazd  -  Lada Niva - o godzinie 1000
 2. Przedmiot przetargu:
  Przedmiotem przetargu jest:
 • Łada Niva  nr rejestracyjny: BWM E 232 ;
 • rok prod.2000.  VIN:  XTA212140Y1503886
 • cena wywoławcza:  2 300 zł

Szczegółowy opis pojazdu znajduje się w załączniku nr 1,

Samochód można oglądać na terenie dyrekcji Narwiańskiego Parku Narodowego  Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy od poniedziałku do piątku w godzinach od 09.00 do 14.00  w obecności pani Izabeli Janucik  tel: 86 4764-811, 86 4764-812.

 1. Dopuszczenie do  licytacji:
  1. osoby / podmioty zainteresowane wzięciem udziału w licytacji wypełniają wniosek o dopuszczenie do licytacji – załącznik nr 2 oraz wpłacają wadium za pojazd będący przedmiotem licytacji. Wysokość wadium , cenę wywoławczą oraz wysokość postąpienia zawiera załącznik nr 3.
   Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed rozpoczęciem licytacji.
   Wadium w wysokości wskazanej w załączniku nr 3 do ogłoszenia o przetargu, należy wnieść w terminie do dnia 18.10.2013 r. do godz. 930
   Forma płatności wadium, to:
   • przelew na rachunek bankowy Narwiańskiego Parku Narodowego, Kurowo 10, 18 – 204 Kobylin Borzymy.  Numer Rachunku 82113010590017339739200008.
   • wpłata gotówki w kasie Narwiańskiego Parku Narodowego.

W tytule wpłaty należy wpisać "wadium – LADA NIVA”
Terminem wpłaty wadium jest data wpływu środków na rachunek bankowy Parku lub data wpłaty do kasy Parku.
Kasa czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00.
W celu usprawnienia przepływu środków pieniężnych sugeruje się wcześniejsze dokonanie wpłaty i zwrot wadium w formie przelewu.

 1. złożenie przez uczestnika przetargu lub przez osobę umocowaną do reprezentowania uczestnika przetargu w licytacji, wypełnionego i podpisanego czytelnie imieniem i  nazwiskiem wniosku o dopuszczenie do udziału w przetargu ustnym nieograniczonym w drodze licytacji publicznej zgodnie z załącznikiem nr 2. Wniosek należy dostarczyć do siedziby Narwiańskiego Parku Narodowego, Kurowo 10, 18-204  Kobylin Borzymy  w terminie do dnia 18.10.2013. r do godz. 1000

W wypadku działania przez pełnomocnika lub przedstawiciela, przed przystąpieniem do licytacji należy złożyć również dokumenty potwierdzające umocowanie do działania w imieniu uczestnika przetargu tj. pełnomocnictwo oraz odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (dla podmiotów zarejestrowanych w KRS) lub inne równoważne dokumenty.

 1. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje Komisja Przetargowa powołana przez Dyrektora Parku.
  Na sprzedany pojazd zostanie wystawiona faktura VAT. W cenie wylicytowanego pojazdu zawarty jest podatek VAT.
  Zakupiony pojazd nabywca będzie mógł odebrać bezpośrednio po licytacji, po uiszczeniu kwoty zakupu, ale nie później niż w ciągu 7 dni od dnia licytacji. W przypadku utraty ważności badań technicznych pojazd powinien być odebrany na lawecie lub w inny sposób  na ryzyko nabywcy.
  Pojazd posiada aktualne ubezpieczenie OC.

Informacji dotyczących przetargu udziela: Bazyli Piliczuk  – w zakresie stanu pojazdu oraz w zakresie merytorycznym dotyczącym przetargu,  tel. 86 4764-811, 86 4764812, tel. kom 668343467

Osoby uczestniczące w licytacji są obowiązane posiadać przy sobie i okazać komisji przetargowej ważny dokument tożsamość tj. dowód osobisty lub paszport. Osoby nieposiadające dokumentu tożsamości nie będą dopuszczone do licytacji.

Dyrektor
Narwiańskiego Parku Narodowego