Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy

tel. +48 663 103 109 (poniedziałek-piątek 7:30-15:30)

tel.  +48 85 718 14 17 (sobota-niedziela 10:00-18:00)

e-mail: npn@npn.pl

 

Informacja dotycząca zbędnych składników majątku ruchomego

INFORMACJA

dotycząca zbędnych składników majątku ruchomego

Narwiańskiego Parku Narodowego

Dyrekcja Narwiańskiego Parku Narodowego z siedzibą w Kurowie na podstawie § 8 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U z 2017 r. poz. 729) informuje, że posiada zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego do nieodpłatnego przekazania na rzecz innych jednostek.

WYKAZ SKŁADNIKÓW STANOWI ZAŁACZNIK NR 1 DO INFORMACJI

Jednostki o których mowa w § 38 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia, zainteresowane nieodpłatnym przyjęciem składników majątku ruchomego mogą składać wnioski. Wniosek z informacjami wskazanymi w § 38 ust. 4 ww. rozporządzenia, powinien być skierowany do Dyrektora Narwiańskiego Parku Narodowego.

Informacje winne zawierać:

  1. Nazwę, siedzibę i adres podmiotu, występującego o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego lub prawa na dobrach niematerialnych:
  2. Wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego lub prawa na dobrach niematerialnych, którego wniosek dotyczy:
  3. Oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego lub prawo na dobrach niematerialnych zostaną odebrane w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym.

MIEJSCE TERMIN TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski o nieodpłatne przekazanie mogą być składane:

  1. pocztą elektroniczną na adres: npn@npn.pl
  2. pocztą tradycyjną na adres: Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy
  3. osobiście złożone w sekretariacie Narwiańskiego Parku Narodowego

Wnioski o nieodpłatne przekazanie należy złożyć do dnia 21 grudnia 2018 r. do godz. 15.00.

 

INFORMACJE

Wnioski będą rozpatrywane w terminie 60 dni od daty jego wpływu.

Szczegółowe informacje na temat składników wymienionych w załączniku nr 1 do informacji udziela p. Bazyli Piliczuk tel. 518932444 lub e-mail: npn@npn.pl.

Narwiański Park Narodowy zastrzega sobie prawo odwołania w każdym momencie możliwości nieodpłatnego przekazania zbędnych składników majątku ruchomego będących przedmiotem informacji.

 

 

 

Dyrektor Narwiańskiego Parku Narodowego

Ryszard Modzelewski

 

Załącznik nr 1 - tabela