Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18 - 204 Kobylin Borzymy

tel. (85) 718 14 17

e-mail: npn@npn.pl

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane II

 

Ogłoszenie nr 634472-N-2017 z dnia 2017-12-19 r. 
 

Narwiański Park Narodowy: Wykonanie przebudowy i rozbudowy budynku „Młynarzówki” na Ośrodek Dydaktyczno - Muzealny Narwiańskiego Parku Narodowego 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak

Nazwa projektu lub programu 
OŚRODEK EDUKACJI PRZYRODNICZEJ MŁYNARZÓWKA dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Narwiański Park Narodowy, krajowy numer identyfikacyjny 20066808000000, ul. Kurowo 10 , 18204   Kurowo, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 718-14-17, 86 476 48 11,
e-mail: npn@npn.pl, faks 85 718-14-17, 86 476 48 11. 
Adres strony internetowej (URL): www.npn.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić): 
park narodowy - państwowa osoba prawna

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

Tak 
http://bip.npn.pl/zamowienia-publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem 

Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
w formie pisemnej 
Adres: 
Narwiański Park Narodowy, Kurowo 10, 18 – 204 Kobylin Borzymy

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie przebudowy i rozbudowy budynku „Młynarzówki” na Ośrodek Dydaktyczno - Muzealny Narwiańskiego Parku Narodowego 
Numer referencyjny: NPN-ZUP-POIŚ-0028/271 – 526/2017 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
wszystkich części 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy i rozbudowy budynku „Młynarzówki” na Ośrodek Dydaktyczno - Muzealny Narwiańskiego Parku Narodowego wraz z dostawą i montażem wyposażenia meblowego, w tym wykonanie i wyposażenie ekspozycji przyrodniczej i sali audytoryjnej, zgodnie z dokumentacją techniczną. Dokumentacja techniczna obejmuje projekty budowlane i wykonawcze oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 
II.5) Główny kod CPV: 45212300-9 
Dodatkowe kody CPV: 


Kod CPV

45212310-2

32322000-6

39100000-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:   
 lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-06-30 

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

 

 

 

2020-06-30

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji zamówienia: a) w zakresie I części zamówienia – do 30.03.2020 r., w tym do 30.09.2019 r. na udostępnienie pomieszczeń wykonawcom II części zamówienia; b) w zakresie II części zamówienia – do 30.06.2020 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie przewiduje szczegółowych warunków. 
Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a. posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł – dotyczy Wykonawców składających oferty w zakresie I części zamówienia; b. posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł – dotyczy Wykonawców składających oferty w zakresie II części zamówienia. 
Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu: 1.1 posiadają doświadczenie, tj.: a. dotyczy Wykonawców składających oferty w zakresie I części zamówienia: - wykonali w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia polegające na wykonaniu robót budowlanych polegających na budowie, rozbudowie, przebudowie lub modernizacji obiektu użyteczności publicznej, w tym jedno zamówienie dotyczące obiektu objętego opieką konserwatorską lub budynków wpisanych do rejestru zabytków bądź inwentarza muzealnego obiektów nieruchomych – każde zamówienie o wartości nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto; b. dotyczy Wykonawców składających oferty w zakresie II części zamówienia: - wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: o dwa zamówienia polegające na zrealizowaniu dostawy i montażu urządzeń multimedialnych związanych z przedmiotem zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 1.200.000,00 zł brutto każde; o jedną dostawę polegającą na wykonaniu makiety terenu o minimalnych wymiarach 2m x 3m o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto; o jedną dostawę polegającą na wykonaniu stanowiska edukacyjnego (lub stanowisk) wykorzystującego mapping z projektorów multimedialnych (minimum dwóch) na blat roboczy o powierzchni trójwymiarowej typu np. mapa plastyczna, makieta terenu; o jedną dostawę indywidualnych stanowisk stereoskopowych wyposażonych w wizjer binokularowy z panelem sterującym, umożliwiających oglądanie obrazów 3D przez osoby w dowolnym przedziale wiekowym i o dowolnym wzroście, w tym niepełnosprawne siedzące np. na wózku inwalidzkim, bez potrzeby stosowania okularów 3D; o jedną dostawę polegającą na wykonaniu stanowiska edukacyjnego w formie interaktywnej planszy dotykowej wyposażonej w niewidoczne sensory dotyku pozwalające na przekształcenie dowolnego obiektu fizycznego w interaktywną powierzchnię wraz z mappingiem multimedialnych treści na planszę poprzez dedykowany system projekcji. 1.2 dotyczy Wykonawców składających oferty w zakresie I części zamówienia - dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: - minimum jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wraz z ważnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadającą doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w swojej specjalności w zakresie minimum dwóch inwestycji budowlanych polegających na budowie, rozbudowie, przebudowie lub modernizacji obiektu użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto każda; - minimum jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika robót sanitarnych posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wraz z ważnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego; - minimum jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, wraz z ważnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego. 1.3 dotyczy Wykonawców składających oferty w zakresie II części zamówienia - dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: - minimum jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wraz z ważnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadającą doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w swojej specjalności w zakresie minimum dwóch inwestycji budowlanych polegających na budowie, rozbudowie, przebudowie lub modernizacji obiektu użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 1.200.000,00 zł brutto każda; - minimum jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika robót wystawienniczych posiadającą doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w swojej specjalności w zakresie minimum dwóch inwestycji budowlanych polegających na nadzorze nad obiektami użyteczności publicznej na cele wystawiennicze, multimedialne, o wartości nie mniejszej niż 1 200 000,00 zł brutto każda; - minimum jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji eksperta przyrodnika posiadającą wykształcenie wyższe z zakresu nauk przyrodniczych (geografia, biologia, ochrona środowiska, leśnictwo, geologia) oraz co najmniej 2-letnie doświadczenie w opracowywaniu treści merytorycznych dla produktów multimedialnych takich jak filmy, animacje, prezentacje, pokazy slajdów, gry itp.; - minimum jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji specjalisty do spraw sprzętu audiowizualnego, która wykonała co najmniej jedną usługę polegającą na instalacji sprzętu audio wideo w ekspozycji muzealnej wykorzystującej mapping z projektora multimedialnego na blat roboczy o powierzchni trójwymiarowej (np. mapa plastyczna, makieta terenu); - minimum jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji grafika - fotografika stereografa posiadającą wykształcenie wyższe w specjalności grafiki i malarstwa lub nauk plastycznych lub wykształcenie co najmniej średnie z tytułem zawodowym technika sztuk plastycznych w specjalności fotografiki – posiadającą co najmniej 2-letnie doświadczenie w wykonywaniu i opracowywaniu treści audiowizualnych dla produktów multimedialnych takich jak np. projekcje stereoskopowe, prezentacje multimedialne, zdjęcia, slajdy, materiały cyfrowe w technologii stereoskopowej 3D itp. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu: 1.1 posiadają doświadczenie, tj.: a. dotyczy Wykonawców składających oferty w zakresie I części zamówienia: - wykonali w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia polegające na wykonaniu robót budowlanych polegających na budowie, rozbudowie, przebudowie lub modernizacji obiektu użyteczności publicznej, w tym jedno zamówienie dotyczące obiektu objętego opieką konserwatorską lub budynków wpisanych do rejestru zabytków bądź inwentarza muzealnego obiektów nieruchomych – każde zamówienie o wartości nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto; b. dotyczy Wykonawców składających oferty w zakresie II części zamówienia: - wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: o dwa zamówienia polegające na zrealizowaniu dostawy i montażu urządzeń multimedialnych związanych z przedmiotem zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 1.200.000,00 zł brutto każde; o jedną dostawę polegającą na wykonaniu makiety terenu o minimalnych wymiarach 2m x 3m o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto; o jedną dostawę polegającą na wykonaniu stanowiska edukacyjnego (lub stanowisk) wykorzystującego mapping z projektorów multimedialnych (minimum dwóch) na blat roboczy o powierzchni trójwymiarowej typu np. mapa plastyczna, makieta terenu; o jedną dostawę indywidualnych stanowisk stereoskopowych wyposażonych w wizjer binokularowy z panelem sterującym, umożliwiających oglądanie obrazów 3D przez osoby w dowolnym przedziale wiekowym i o dowolnym wzroście, w tym niepełnosprawne siedzące np. na wózku inwalidzkim, bez potrzeby stosowania okularów 3D; o jedną dostawę polegającą na wykonaniu stanowiska edukacyjnego w formie interaktywnej planszy dotykowej wyposażonej w niewidoczne sensory dotyku pozwalające na przekształcenie dowolnego obiektu fizycznego w interaktywną powierzchnię wraz z mappingiem multimedialnych treści na planszę poprzez dedykowany system projekcji. 1.2 dotyczy Wykonawców składających oferty w zakresie I części zamówienia - dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: - minimum jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wraz z ważnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadającą doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w swojej specjalności w zakresie minimum dwóch inwestycji budowlanych polegających na budowie, rozbudowie, przebudowie lub modernizacji obiektu użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto każda; - minimum jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika robót sanitarnych posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wraz z ważnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego; - minimum jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, wraz z ważnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego. 1.3 dotyczy Wykonawców składających oferty w zakresie II części zamówienia - dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: - minimum jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wraz z ważnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadającą doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w swojej specjalności w zakresie minimum dwóch inwestycji budowlanych polegających na budowie, rozbudowie, przebudowie lub modernizacji obiektu użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 1.200.000,00 zł brutto każda; - minimum jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika robót wystawienniczych posiadającą doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w swojej specjalności w zakresie minimum dwóch inwestycji budowlanych polegających na nadzorze nad obiektami użyteczności publicznej na cele wystawiennicze, multimedialne, o wartości nie mniejszej niż 1 200 000,00 zł brutto każda; - minimum jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji eksperta przyrodnika posiadającą wykształcenie wyższe z zakresu nauk przyrodniczych (geografia, biologia, ochrona środowiska, leśnictwo, geologia) oraz co najmniej 2-letnie doświadczenie w opracowywaniu treści merytorycznych dla produktów multimedialnych takich jak filmy, animacje, prezentacje, pokazy slajdów, gry itp.; - minimum jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji specjalisty do spraw sprzętu audiowizualnego, która wykonała co najmniej jedną usługę polegającą na instalacji sprzętu audio wideo w ekspozycji muzealnej wykorzystującej mapping z projektora multimedialnego na blat roboczy o powierzchni trójwymiarowej (np. mapa plastyczna, makieta terenu); - minimum jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji grafika - fotografika stereografa posiadającą wykształcenie wyższe w specjalności grafiki i malarstwa lub nauk plastycznych lub wykształcenie co najmniej średnie z tytułem zawodowym technika sztuk plastycznych w specjalności fotografiki – posiadającą co najmniej 2-letnie doświadczenie w wykonywaniu i opracowywaniu treści audiowizualnych dla produktów multimedialnych takich jak np. projekcje stereoskopowe, prezentacje multimedialne, zdjęcia, slajdy, materiały cyfrowe w technologii stereoskopowej 3D itp. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
1.1 wykaz wykonanych w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zamówień spełniających warunki określone w rozdziale IV pkt. 1.1 lit. a SIWZ, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane [wg załącznika nr 4 do SIWZ]; 1.2 referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane ujęte w wykazie wykonanych zamówień spełniających warunki określone w rozdziale IV pkt 1.1 lit. a SIWZ były wykonywane, określające, czy zostały one wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone (inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów); 1.3 wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zamówień spełniających warunki określone w rozdziale IV pkt. 1.1 lit. b SIWZ, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane [wg załącznika nr 5 do SIWZ]; 1.4 referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy ujęte w wykazie wykonanych zamówień spełniających warunki określone w rozdziale IV pkt 1.1 lit. b SIWZ były wykonywane, określające, czy zostały one wykonane należycie (inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów); 1.5 wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami [wg załącznika nr 6 do SIWZ]; 1.6 informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

karty katalogowe lub informacja techniczna dotycząca oferowanych urządzeń multimedialnych, dzięki którym możliwa będzie weryfikacja parametrów technicznych oferowanych urządzeń multimedialnych z parametrami wyspecyfikowanymi w przedmiarze multimediów – dotyczy Wykonawców składających oferty w zakresie II części zamówienia

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (dotyczy Wykonawców polegających na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na podstawie art. 22a ust. 2 ustawy Pzp)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak 
Informacja na temat wadium 
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: a) w zakresie I części zamówienia: 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych), b) w zakresie II części zamówienia: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych), wniesionym na zasadach opisanych w SIWZ.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców  
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 
Informacje dodatkowe: 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
Nie 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 
Informacje dodatkowe: 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Czas trwania: 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria Kryteria

Znaczenie

Cena ofertowa 

60,00

Długość gwarancji 

25,00

Doświadczenie kierownika budowy/kierownika robót wystawienniczych

15,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 
Informacje dodatkowe 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 
Wstępny harmonogram postępowania: 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 
Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Czas trwania: 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wzory umowy stanowią załączniki 7 a i 7 b do SIWZ.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, do dnia podpisania umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości stanowiącej 5 % ceny ofertowej Zabezpieczenie musi być wniesione w jednej lub kilku formach dopuszczonych ustawą Pzp, zgodnie z art. 148 ust. 1, tj. w: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej (z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W/w poręczenia i gwarancje muszą być bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego oraz muszą zabezpieczyć pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, zgodnie z przesłanką art. 147 ust. 2 ustawy Pzp. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. W przypadku zmiany terminu końcowego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca - jeśli wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniądz, zobowiązany jest do przedłużenia jego ważności. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Część zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 70 % wartości całego zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciągu 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę zrealizowanego w całości przedmiotu zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany. Pozostała część zabezpieczenia, tj. 30 % ogólnej wartości zostanie zwolniona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji i rękojmi za wady. Okres rękojmi za wady równy jest okresowi gwarancji na wykonane prace budowlano – montażowe oraz instalacyjne. Zabezpieczenie wniesione w formie pieniądza zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

Informacje dodatkowe: 

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, do dnia podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu: a) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie uprawnień budowlanych osób wskazanych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz kopie zaświadczeń o przynależności wskazanych osób do właściwego samorządu zawodowego; b) opracowany przez Wykonawcę harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji przedmiotu zamówienia; c) kosztorys ofertowy uproszczony do złożonej oferty w podziale na obiekty i rodzaje robót, z podaniem przyjętych parametrów cenotwórczych (R, S, Kp, Kz, Z) oraz ilości poszczególnych robót, ceny jednostkowej i wartości robót; d) aktualne ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich, od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy, z polisą odpowiedzialności cywilnej na sumę ubezpieczenia minimum 4 000 000,00 zł (dotyczy Wykonawców składających oferty w zakresie I części zamówienia) lub na sumę ubezpieczenia minimum 1 000 000,00 zł (dotyczy Wykonawców składających oferty w zakresie II części zamówienia) – w przypadku Wykonawców wybranych w więcej niż jednej części zamówienia suma ubezpieczenia powinna być nie niższa niż suma wskazanych powyżej sum ubezpieczeń wymaganych w zakresie każdej z części zamówienia, w których oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza; e) aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej z polisą odpowiedzialności cywilnej na sumę ubezpieczenia równą minimum wartości kontraktu. Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji przedmiotu zamówienia podlega akceptacji Zamawiającego.

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
Zakres zmian umowy został określony w paragrafie 20 załącznika nr 7a do SIWZ oraz w paragrafie 21 załącznika nr 7b do SIWZ. 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2018-01-12, godzina: 12:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> polski 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 12.01.2018 r. o godzinie 12:30.

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Część nr: 

1

Nazwa: 

Wykonanie przebudowy i rozbudowy budynku „Młynarzówki” na Ośrodek Dydaktyczno - Muzealny Narwiańskiego Parku Narodowego wraz z dostawą i montażem wyposażenia meblowego.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy i rozbudowy budynku „Młynarzówki” na Ośrodek Dydaktyczno - Muzealny Narwiańskiego Parku Narodowego wraz z dostawą i montażem wyposażenia meblowego, zgodnie z dokumentacją techniczną.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45212300-9, 39100000-3
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2020-03-30

5) Kryteria oceny ofert: Kryterium

Znaczenie

Cena ofertowa

60,00

Długość gwarancji

25,00

Doświadczenie kierownika budowy

15,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: Termin realizacji zamówienia do 30.03.2020 r., w tym do 30.09.2019 r. na udostępnienie pomieszczeń wykonawcom II części zamówienia.

Część nr: 

2

Nazwa: 

Wykonanie i wyposażenie ekspozycji przyrodniczej i sali audytoryjnej 

 

 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i wyposażenie ekspozycji przyrodniczej i sali audytoryjnej zgodnie z dokumentacją techniczną.
 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45212310-2, 32322000-6
 

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2020-06-30

5) Kryteria oceny ofert: Kryterium

Znaczenie

Cena ofertowa

60,00

Długość gwarancji

25,00

Doświadczenie kierownika robót wystawienniczych

15,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
Załączniki:

SIWZ   (wersja.doc) (wersja .pdf)

1. Architektura.zip

2. Konstrukcja.zip

3. Instalacje_sanitarne.zip

4. Instalacje_elektryczne.zip

5. Drogi.zip

6. Wystawiennictwo.zip

7. Specyfikacje_techniczne.zip

8. Przedmiary.zip

9. Wykaz stolarki-drzwi.pdf

10. Wykaz stolarki-okna.pdf

11. Ogrodzenie, furtki, bramy.pdf

Pytania i Wyjaśnienia

Wyjasnienia .pdf

Pytanie z 05.01.2018 i wyjasnienie .pdf