Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy

tel. +48 663 103 109 (poniedziałek-piątek 7:30-15:30)

tel.  +48 85 718 14 17 (sobota-niedziela 10:00-18:00)

e-mail: npn@npn.pl

 

OGŁOSZENIE O DRUGIM PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCYCH WE WŁADANIU NARWIAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Kurowo. 04 maja 2021 r.

NPN - OOK – 41- 2/21

 

 

OGŁOSZENIE

O DRUGIM PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCYCH WE WŁADANIU NARWIAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO
 

Dyrektor Narwiańskiego Parku Narodowego z siedzibą w Kurowie 10 , 18-204 Kobylin Borzymy, ogłasza  przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości będących we władaniu Narwiańskiego Parku Narodowego. Podstawą prawną przeprowadzenia przetargu stanowią zapisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /Dz. U. z 2020 r. poz.55 , 471, 1378 / , ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym / Dz. U. z 2020 r. poz.735, z 2021 r. poz.159,255 ) , rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe ( Dz. U. z 2012 r. poz. 868) .

 

I. PRZEDMIOT PRZETARGU

 

Przedmiotem II przetargu są nieruchomości gruntowe, których nie wydzierżawiono podczas I przetargu w dniu 30 marca 2021r., ogłoszonego w dniu 12 marca 2021 r. Są to nieruchomości w kompleksach o numerach 1,5,6,8 . W/w kompleksy są określone w załączniku nr 1 do ogłoszenia o przetargu, będące we władaniu ( z tytułu prawa własności lub użytkowania wieczystego) Narwiańskiego Parku Narodowego. Szczegółowy opis przedmiotu przetargu znajduje się w załączniku nr 1 do ogłoszenia o przetargu.

 

II. OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

 

Oznaczenie nieruchomości zawiera załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu oraz graficznie przedstawia załącznik nr 7 do ogłoszenia – mapy i pliki w formacie shp.

 

III. POWIERZCHNIA NIERUCHOMOŚCI

 

Oznaczenie powierzchni nieruchomości , wchodzących w skład poszczególnych kompleksów, zawiera załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu.

 

IV. PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania określa załącznik nr 6 do

ogłoszenia o przetargu - wymogi użytkowania poszczególnych nieruchomości

 

 

V. TERMIN DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI (OKRES TRWANIA UMOWY)

 

Okres trwania umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych obejmuje okres

od dnia zawarcia umowy do dnia 31 marca 2026 r.

 

VI. WYSOKOŚĆ OPŁAT Z TYTUŁU DZIERŻAWY I ZASADY AKTUALIZACJI OPŁAT

 

 1. Cenę wywoławczą czynszu dzierżawnego netto dla każdego z 4 kompleksów określa załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu.

 2. Wysokość czynszu dzierżawnego netto w pierwszym roku kalendarzowym obowiązywania umowy będzie wynikała z oferty wyłonionej w przetargu. Za każdy kolejny rozpoczęty rok kalendarzowy dzierżawy- wg stawki z roku poprzedniego wysokość czynszu będzie naliczana wg stawki z roku poprzedniego zaktualizowanej zgodnie ze wskaźnikiem opublikowanym Komunikatem Prezesa GUS w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni .

 3. W przypadku gdy ww. wskaźnik jest ujemny czynsz nie ulega zmianie.

 

Zasady aktualizacji opłat określa załącznik nr 3 do ogłoszenia o przetargu – projekt

umowy.

 

VII. TERMIN WNOSZENIA OPŁAT Z TYTUŁU DZIERŻAWY

 

Zasady aktualizacji ,terminy i sposób wnoszenia opłat określa załącznik nr 3 do

ogłoszenia o przetargu – projekt umowy

 

VIII. TERMIN W JAKIM MOŻNA DOKONAĆ OGLĘDZIN NIERUCHOMOŚCI

 

W terenie można zapoznać się z lokalizacją i stanem gruntów w obecności oddelegowanego pracownika Parku, jeżeli warunki terenowe i pogodowe (chodzi przede wszystkim o możliwości dojazdu i przemieszczania się po terenie oględzin ) na to pozwolą. Spotkanie należy uzgodnić kontaktując się uprzednio telefonicznie z Konserwatorem Obwodu Ochronnego Łapy

Oględzin można dokonać w godz. 800 – 1500 w terminie :

 • od dnia 10.05.2021 r. do dnia 14.03.2021r., po wcześniejszym ustaleniu z Konserwatorem Obwodu Ochronnego Łapy – Tadeuszem Gregorczukiem tel. 573 165 334

 

IX. WADIUM

 

 1. Wysokość wadium dla każdego z kompleksów będącego przedmiotem przetargu określa załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu

 2. Wadium dla każdego z wybranych kompleksów należy wnieść w terminie nie

późniejszym niż 3 dni przed przetargiem, tj. do dnia 17.05.2021 r. do godziny 1500 . Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.

 1. Formy płatności wadium:

Przelew na rachunek bankowy Narwiańskiego Parku Narodowego w Banku

Gospodarstwa Krajowego Odział w Białymstoku nr 42 1130 1059 0017 3397 3990 0001 ( UWAGA ! ZMIANA RACHUNKU )

w tytule przelewu należy wpisać : wadium - przetarg na dzierżawę nieruchomości w NPN oraz numer/y kompleksu/ów, których to wadium dotyczy, terminem wpłaty wadium jest data wpływu środków na rachunek bankowy Parku.

 

 1. Wadium zwraca się niezwłocznie , jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia :

 • odstąpienia od przetargu ,

 • zamknięcia przetargu,

 • unieważnienia przetargu;

 • zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 1. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet czynszu.

 

X. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE OFERT

 

1. Pisemna oferta powinna zawierać:

a) imię , nazwisko i adres oferenta albo nazwę firmy oraz siedzibę oferenta- nr telefonu i

email

b) numer identyfikacji podatkowej , jeżeli oferent jest przedsiębiorcą ;

c) datę sporządzenia oferty;

d) oświadczenie oferenta , które stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia o przetargu,

obejmujące między innymi oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami

przetargu przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń ;

e) numer lub numery kompleksów , na które jest składana oferta oraz oferowaną

wysokość czynszu dzierżawnego netto w pierwszym roku kalendarzowym

obowiązywania umowy za dany kompleks;

f) dowód wpłaty wadium;

g) proponowany sposób realizowania dodatkowych warunków przetargu tj. opis

sposobu zagospodarowania pozyskanej biomasy;

h) kopie dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem , o których mowa

w części kryteria oceny i wyboru oferty.

2. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania oferenta w

obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym , wymaganiami ustawowymi oraz

przepisami prawa;

3. Jeżeli oferta zostanie podpisana przez upoważnionego przedstawiciela oferenta ,to należy

dołączyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale lub uwierzytelnionej przez notariusza kopii.

4.Oferent może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

Zmiany powinny być złożone wg. takich samych zasad jak złożenie ofert tj. w

Odpowiednio oznakowanym opakowaniu z dopiskiem ZMIANA OFERTY . Wycofanie z

postępowania następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia na zasadach wyżej

wymienionych z dopiskiem WYCOFANIE OFERTY.

5. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wzór

oferty stanowi załącznik nr. 5 do ogłoszenia o przetargu.

 

XI. DODATKOWE WARUNKI PRZETARGU

 

 1. Organizator przetargu wymaga , aby oferent opisał w ofercie (załącznik nr 5 do ogłoszenia o przetargu ) sposób zagospodarowania pozyskanej biomasy ( czyli sposób zagospodarowania biomasy po jej skoszeniu i zebraniu ) Proponowany przez oferenta sposób zagospodarowania biomasy po jej skoszeniu i zebraniu nie może negatywnie wpływać na środowisko przyrodnicze.

 2. Organizator przetargu nie dopuszcza niżej opisanych sposobów zagospodarowania

biomasy;

 • spalenie inaczej niż w przygotowanych do tego celu specjalnych instalacjach;

 • zatopienie w ciekach wodnych , rowach;

 • składowania pozyskanej biomasy w granicach Narwiańskiego Parku Narodowego ,

bez uzgodnienia z Dyrektorem Narwiańskiego Parku Narodowego

 • rozdrobienia lub pozostawienia biomasy na dzierżawionej powierzchni .

 1. Na etapie realizacji umowy dzierżawy, Organizator przetargu może żądać od

Dzierżawcy oświadczenia o sposobie zagospodarowania pozyskanej biomasy .

Organizator przetargu ma prawo żądać od Dzierżawcy dokumentów

potwierdzających sposób zagospodarowania biomasy wykazany w oświadczeniu.

 

XII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

( ROZPOCZĘCIE PRZETARGU )

 

 1. Oferty należy składać w formie pisemnej , jedną na wybrany kompleks lub na

wybrane kompleksy ( tj. w jednej kopercie oferta np. na kilka kompleksów )

wymienione w załączniku nr 1 do ogłoszenia do przetargu , w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej – Młynarzówka , Kurowo 12, 18-204 Kobylin Borzymy w sekretariacie do dnia 17.05.2021 r. do godz. 1500 w zamkniętej kopercie z dopiskiem

OFERTA NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCYCH WE WŁADANIU NARWIAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO " Nie otwierać przed dniem 21.05.2021 r. przed godz. 1000

 1. Każdy z oferentów jest związany złożoną ofertą przez okres 90 dni od dnia rozpoczęcia

przetargu , jednakże okres związania ofertą przedłuża się o okres rozpoznania skargi złożonej przez uczestnika przetargu o której mowa w rozdziale XVII ust.1 niniejszego ogłoszenia i/lub okres uzyskania zgody ministra właściwego ds. środowiska o której mowa w rozdziale XV ust.3 niniejszego ogłoszenia.

 

XIII . KRYTERIUM WYBORU OFERTY

 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Organizator przetargu kierować się będzie

następującym kryterium :

Kwota czynszu netto – 100 %

Oferta z najwyższą kwotą czynszu dzierżawnego netto za dany kompleks w pierwszym roku

kalendarzowym obowiązywania umowy dzierżawy uzyska maksymalnie 100 pkt. Pozostałe

oferty/a uzyska/ją 0 pkt .

 

XIV. OGRANICZENIA UCZESTNICTWA

 

Do przetargu nie mogą przystąpić podmioty, które :

 1. Na dzień złożenia oferty posiadają przeterminowane należności finansowe wobec Narwiańskiego Parku Narodowego.

 2. Rozwiązano umowę za nienależyte wykonywanie zabiegów ochronnych - przez okres 3 lat od rozwiązania umowy.

 

XV. DODATKOWE INFORMACJE

 

1. Przed rozpoczęciem przetargu Dyrektor NPN zastrzega sobie prawo odstąpienia od

przeprowadzenia przetargu bez podania przyczyny .

2. Dyrektor NPN zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania treści

niniejszego ogłoszenia oraz warunków przetargu, bez podania przyczyn.

3. W przypadku , gdy wyłoniona w drodze niniejszego przetargu wartość czynszu

z tytułu umowy dzierżawy za cały czas obowiązywania umowy przekraczać będzie

200 000,00 zł ( słownie: dwieście tysięcy złotych ) umowa zostanie zawarta w

przypadku uzyskania zgody, o której mowa w art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia

2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym / Dz. U. z 2020 r. poz.735, z 2021 r.

poz.159,255 /.

4. Informacji dotyczących przetargu udziela od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00

Bazyli Piliczuk – w zakresie określenia przedmiotu przetargu ,merytorycznym dotyczącym

zabiegów ochronnych oraz w zakresie procedury przetargu , tel. 518 932 444.

 

XVI. POSTĘPOWANIE PRZY OCENIE OFERT

 

 1. Komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania oferty do dalszego postępowania

przetargowego , jeżeli: nie odpowiada ona warunkom przetargu;

 1. została złożona po wyznaczonym terminie;

 2. nie zawiera danych , o których mowa w rozdziale X ust.1 p. pkt. od a do e lub dane są niekompletne ;

 3. do oferty nie dołączono dowodu wniesienia wadium ;

d) jest nieczytelna lub budzi wątpliwości , co do jej treści ;

e) została złożona przez nieuprawnionego oferenta , o którym mowa rozdział X ust.2

ogłoszenia o przetargu;

f) oferent nie zaproponował sposobu zagospodarowania biomasy lub

zaproponowany sposób zagospodarowania jest niedopuszczalny przez Organizatora

przetargu.

 1. W przypadku złożenia równorzędnych ofert, Komisja przetargowa kontynuuje przetarg

w formie licytacji między oferentami , którzy złożyli te oferty.

 1. Komisja przetargowa zawiadamia oferentów , o których mowa w ust.2 , o terminie licytacji oraz umożliwi im zapoznanie się z treścią równorzędnych ofert.

 2. W licytacji oferenci zgłaszają kolejne postąpienia wysokości czynszu dzierżawnego netto

powyżej podanej najwyższej kwoty czynszu netto, zamieszczonej w równorzędnych

ofertach , dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień .

 1. Przetarg dla każdego z 4 kompleksów uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu z przeprowadzonego przetargu.

 2. Protokół z przeprowadzonego przetargu sporządza się w dwóch jednobrzmiących

egzemplarzach, jeden dla dyrektora Parku , a jeden dla uczestnika przetargu , który

wygrał przetarg .

 1. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują przewodniczący i członkowie komisji

przetargowej oraz uczestnik przetargu , który wygrał przetarg.

 1. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy dotyczącej

rozporządzenia nieruchomością.

 1. Przewodniczący komisji przetargowej zawiadamia na piśmie wszystkich , którzy złożyli oferty, o wyniku przetargu w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia jego zamknięcia.

 

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

 

 1. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Ministra Środowiska. Skargę składa się za pośrednictwem Dyrektora Narwiańskiego Parku Narodowego. W przypadku złożenia skargi , Dyrektor Narwiańskiego Parku Narodowego wstrzymuje czynności związane z rozporządzeniem nieruchomością .

 2. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z

przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną Dyrektor Parku podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu, wywieszając informację w siedzibie Parku oraz zamieszczając ją w Biuletynie Informacji Publicznej Narwiańskiego Parku Narodowego na okres 7 dni.

Dyrektor Narwiańskiego Parku Narodowego jest obowiązany zawiadomić uczestnika

przetargu , który wygrał przetarg ,o miejscu i terminie zawarcia umowy dotyczącej

rozporządzania nieruchomością najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia

przetargu. Termin na zawiadomienie ulega zawieszeniu na czas rozpatrywania wniosku, o

którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem

państwowym ( / Dz. U. z 2020 r. poz.735, z 2021 r. poz.159,255 /.

Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

 1. Jeżeli uczestnik który wygrał przetarg nie przystąpi bez usprawiedliwienia do

zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu , o którym mowa w ust. 2 , Dyrektor NPN może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. W zawiadomieniu zamieszcza się informację o tym uprawnieniu.

 

 

Zatwierdził :

Dyrektor Narwiańskiego Parku Narodowego

Grzegorz Piekarski

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 - wykaz nieruchomości oraz opis przedmiotu przetargu

Załącznik nr 2 - wysokość ceny wywoławczej i wadium za poszczególne kompleksy

Załącznik nr 3 - projekt umowy

Załącznik nr 4 - oświadczenie oferenta i RODO

Załącznik nr 5 - formularz ofertowy – wzór

Załącznik nr 6 - do ogłoszenia i nr 4 do umowy - wymogi użytkowania poszczególnych nieruchomości

Załącznik nr 7 - do ogłoszenia i nr 5 do umowy - mapy i pliki w formacie shp z lokalizacją kompleksów