Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy

tel. +48 663 103 109 (poniedziałek-piątek 7:30-15:30)

tel.  +48 85 718 14 17 (sobota-niedziela 10:00-18:00)

e-mail: npn@npn.pl

 

Archiwum 2011

 

Ogłoszenie o zamówieniu 2011/S 79-130158: "Opracowanie Planu ochrony dla: obszarów Natura 2000 Bagienna Dolina Narwi (PLB 200001 i PLH 200002) oraz Narwiańskiego Parku  Narodowego"

Zawiadomienie o wyborze - Plan ochrony (dodano: 2011-06-13)

Data: 2011-08-02


Wyniki

"Opracowanie Planu ochrony dla: obszarów Natura 2000 Bagienna Dolina Narwi (PLB 200001 i PLH 200002) oraz Narwiańskiego Parku  Narodowego" 

Data: 2011-08-02


Ogłoszeniu o zamówieniu dotyczące zamówienia publicznego: "Dwa Progi Piętrzące”

Data: 2011-08-02


Narwiański Park Narodowy
Kurowo 10
18-204 Kobylin Borzymy

www.npn.pl

Tel./fax 86 476-48-11, 85 718-14-17

Kurowo, 22.07.2011

NPN-ZOP-UE-271-352/3/2011

Zapytanie ofertowe

Narwiański Park Narodowy zwraca się z prośbą o złożenie oferty na wykonanie przez uprawnionego projektanta dokumentacji projektowo technicznej 2 progów piętrzących na torfowisku Rynki w Narwiańskim Parku Narodowym.

Zadanie to będzie realizowane w ramach projektu „Ochrona siedlisk i gatunków na torfowisku Rynki w Narwiańskim Parku Narodowym”, który jest współfinansowany w 85% ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko w 15% z Budżetu Państwa.

I. Zakres prac do wykonania w ramach zadania to:

  1. Trwałe oznaczenie na gruncie lokalizacji piętrzeń i ich wysokości (reper boczny).
  2. Sporządzenie lub pozyskanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do sporządzenia dokumentacji projektowej oraz do uzyskiwania pozwoleń i decyzji.
  3. Sporządzenie dokumentacji projektowej w tym: projektów budowlanych i wykonawczych -" po 4 egzemplarze na każdy obiekt, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót - po 4 egzemplarze na każdy obiekt oraz przedmiarów robót po 4 egzemplarze na każdy obiekt, zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego /Dz. U. Z 2004 Nr 202 poz. 2072/ odpowiadającej również wymaganiom operatu o którym mowa w art. 132 ustawy Prawo wodne /Dz.U. z 2005r Nr 239 poz. 2019 z późn. zm./.
  4. Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego - po 1 egzemplarzu na każdy obiekt, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowalnych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym /Dz. U. z 2004 Nr 130 poz. 1389/.

II. Dokumentację projektową progów piętrzących Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego w formie papierowej, jak również w formie elektronicznej w postaci plików ogólnodostępnych doc, xls, pdf) na płycie cd lub dvd.

III. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, normami i obowiązującymi przepisami w zakresie projektowania urządzeń wodnych oraz z uwzględnieniem następujących czynników:

  • dostosowanie obiektów do warunków przyrodniczych torfowiska Rynki,
  • zastosowania materiałów naturalnych takich jak: kamień, drewno,
  • zapewnienie trwałości obiektów przy zachowaniu stanu technicznego, odporności na działanie czynników zewnętrznych i samodzielne funkcjonowanie bez kosztownych nakładów.

IV. Termin wykonania kompletnej dokumentacji do 9 wrzesień 2011

V. Po wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie podpisana umowa.

VI. Oferty należy składać na formularzu ofertowym, który jest Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zapytania do 16 sierpnia 2011 roku.

Oferty należy wysłać e-mailem na adres iwona.laskowska@npn.pl lub fax-em na numer 86 476-48-11

VII. Informacje na temat torfowiska Rynki proponowanej lokalizacji progów piętrzących stanowi Złącznik Nr 2

Dyrektor
Narwiańskiego Parku Narodowego
Ryszard Modzelewski

Infrastruktura i Środowisko

Projekt "Ochrona siedlisk i gatunków na torfowisku Rynki w Narwiańskim Parku Narodowym" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Data: 2011-10-19