Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18 - 204 Kobylin Borzymy

tel. (85) 718 14 17

e-mail: npn@npn.pl

 

Zapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji technicznej i projektowej

Kurowo, 06.03.2017

Zapytanie ofertowe

nr NPN-SP-POIŚ-170-271-3/17

Narwiański Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na: Opracowanie dokumentacji technicznej i projektowej z uzyskaniem prawomocnych decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją planowanych przez Narwiański Park Narodowy inwestycji w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0170/16 „Ochrona siedlisk hydrogenicznych obszaru Natura 2000 PLH200002 Narwiańskie Bagna” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej i projektowej z uzyskaniem prawomocnych decyzji pozwoleń na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją planowanych inwestycji położonych w następujących lokalizacjach:

 1. bród na starorzeczu rzeki Narew położony na działkach o nr ew. 310/9, 34/18, 34/13 w obrębie ew. Pańki gmina Choroszcz, powiat białostocki.

 2. przepust z klapą zwrotna położony na starorzeczu rzeki Narew na działce o nr ew. 310/10 w obrębie ew. Pańki gmina Choroszcz, powiat białostocki.

 3. bród na starorzeczu rzeki Narew położony na działkach o nr ew. 2 i 6 w obręb ew. Suraż, gmina Suraż, powiat białostocki.

 1. Zakres zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej powinno obejmować wykonanie:

 1. Projektów budowlanych z niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi realizację zadania inwestycyjnego, opracowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami prawa budowlanego i spełniający wymagania rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012, poz.462 z późn. zm.) oraz obwieszczenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013, poz.1129), wraz z uzyskaniem w imieniu inwestora prawomocnych decyzji zatwierdzających projekty budowlane i udzielających pozwolenia na budowę. Na etapie opracowania projektów budowlanych należy uzyskać wymagane uzgodnienia branżowe.

 2. Dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania przetargowego.

 3. Projektów wykonawczych, dotyczących przygotowania terenu pod budowę, robót budowlanych
  w zakresie inżynierii wodnej oraz robót związanych z zagospodarowaniem terenu.

 4. Przedmiarów robót i kosztorysów nakładczych zawierających zestawienia przewidywanych do wykonania robót, wraz z ich szczegółowych opisem, miejscem wykonania i wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis robót oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych.

 5. Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, stanowiących opracowania zawierające
  w szczególności wymagania, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.

 6. Informacji BIOZ.

 7. Kosztorysów inwestorskich opracowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
  z dnia 18 maja 2004 r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w przedmiarze robót (Dz.U.2004, nr 130. Poz.1389).

 8. Dokumentacji badań geotechnicznych podłoża gruntowego z określeniem geotechnicznych warunków posadowienia obiektów.

 9. Badań warunków hydrologicznych, jeśli zajdzie taka potrzeba.

 10. Pomiarów sytuacyjno-wysokościowych z opracowaniem map do celów projektowych
  w skali 1:500 z zarejestrowaniem-przyjęciem do państwowego zasobu geodezyjnego
  i kartograficznego.

 11. Innych materiałów niezbędnych do wystąpienia o uzyskanie niezbędnych opinii i decyzji na etapie przygotowania dokumentacji, w tym m. in.:

  1. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (jeśli zachodzi taka konieczność),

  2. opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z projektem instrukcji gospodarowania wodą, opracowany zgodnie z zakresem określonym w art. 132 ustawy z dnia 18.07.2001 r Prawo wodne (tekst jednolity (Dz. U. 2015, nr 0,poz.469 z póź.zm.), wraz z uzyskaniem w imieniu inwestora pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie budowli,

  3. ze względu na brak na terenie planowanych inwestycji planu zagospodarowania przestrzennego, złożenie wniosku i uzyskanie w imieniu inwestora decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - decyzja wydawana na podstawie ustawy z 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2003 nr 80, poz.717 z późn.zm.),

  4. uzgodnienia z zarządcą wód będących w zarządzie trwałym Marszałka Województwa Podlaskiego (dotyczy rzeki Narew).

 12. Zakres niniejszego zamówienia obejmuje również pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zamówienia przez autora projektu. Przewidywana maksymalna ilość pobytu projektanta wynosi 6 dla całości inwestycji. Wezwania w ramach reklamacji do dokumentacji projektowej nie będą płatne.

 13. Wykonawca usług projektowych powinien przedstawić rozwiązania projektowe, które chce zastosować w opracowaniu dokumentacji technicznej, do akceptacji przez Zamawiającego w jego siedzibie (wersja robocza) przed zastosowaniem ich w pracach projektowych.

 1. Termin realizacji zamówienia:

31.10.2017 r.

 1. Warunki udziału w postępowaniu.

W postępowaniu może wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 1.  Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował minimum jedną osobą którą skieruje do realizacji zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania i sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych bez ograniczeń w specjalności inżynieryjno-hydrotechnicznej o specjalizacji śródlądowe budowle hydrotechniczne lub melioracji wodnych, w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r prawo budowlane (DZ.U.2016, poz. 290 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

 2. Wykonał w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu co najmniej dwóch zamówień polegających na wykonaniu dokumentacji projektowych budowli hydrotechnicznych o wartości co najmniej 20 000 PLN brutto każda.

 1. Termin do którego należy złożyć ofertę:

17.03.2017 r.

 1. Formy złożenia oferty.

Oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym w terminie do 17.03.2017 r. do godz. 15:30 w jednej z podanych form:

 • pocztą elektroniczną w postaci skanu podpisanej oferty na adres e-mail: andrzej.bielonko@npn.pl lub,

 • osobiście lub listownie na adres Zamawiającego:

Narwiański Park Narodowy,

Kurowo 10, 18-204 Kobylin-Borzymy

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

 1. Kryteria wyboru oferty

100% cena brutto.

 1. Uwagi końcowe.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nastąpi najpóźniej 24.03.2017 roku. Wyniki zapytania ofertowego zostaną zamieszczone na stronie internetowej Narwiańskiego Parku Narodowego www.npn.pl. Po wyłonieniu wykonawcy w ciągu 14 dni zostanie podpisana umowa zgodnie z Załącznikiem nr 3.

Dokumentacja projektowa w zakresie opisu proponowanych materiałów i urządzeń powinna być wykonana zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015, poz.2164 ze zm.).

W dokumentacji projektowej Wykonawca nie może wskazywać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia materiałów, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów.

 1. Narwiański Park Narodowy zastrzega sobie prawo do:

 1. zmiany terminu składania ofert,

 2. wyjaśniania treści ofert z wykonawcami w przypadku gdy oferty są niejednoznaczne, niejasne lub budzą wątpliwości Narwiańskiego Parku Narodowego,

 3. uzupełnienia ofert w przypadku stwierdzenia braków, które można uzupełnić,

 4. poprawienia omyłek rachunkowych za zgodą Wykonawcy,

 5. odrzucenia ofert złożonych po wyznaczonym terminie,

 6. odrzucenia ofert niezgodnych z założeniami zapytania ofertowego,

 7. odrzucenia ofert obliczonych według błędnej stawki podatku VAT,

 8. wykluczenia z postępowania wykonawców, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub z osobami związanymi z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy,

 9. wyjaśnienia podejrzenia rażąco niskiej ceny wraz z ewentualnym odrzuceniem oferty w przypadku potwierdzenia tego faktu, bądź braku wyjaśnienia ze strony Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 1. Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych.

 2. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Narwiańskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

 

Ryszard Modzelewski

Dyrektor Narwiańskiego Parku Narodowego

 

Załączniki:

1. Załącznik Nr 1 Wzór formularza oferty

2. Załącznik Nr 2 Oświadczenie oferenta

3. Załącznik Nr 3 Projekt Umowy

4. Załącznik Nr 4 Mapa ewidencyjna z lokalizacją brodu w obrębie ew. Suraż, gm. Suraż

5. Załącznik Nr 5 Mapa ewidencyjna z lokalizacją brodu i przepustu w obrębie ew. Pańki, gm. Choroszcz