Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy

tel. +48 663 103 109 (poniedziałek-piątek 7:30-15:30)

tel.  +48 85 718 14 17 (sobota-niedziela 10:00-18:00)

e-mail: npn@npn.pl

 

Ogłoszenie o zamówieniu usługi

 
Kurowo: Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu w trakcie realizacji projektu "Ośrodek edukacji przyrodniczej Młynarzówka w Kurowie".
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak

Nazwa projektu lub programu
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Narwiański Park Narodowy, krajowy numer identyfikacyjny 20066808000000, ul. Kurowo  10, 18204   Kurowo, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 718-14-17, 86 476 48 11, e-mail npn@npn.pl, faks 85 718-14-17, 86 476 48 11.
Adres strony internetowej (URL): www.npn.pl
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Park Narodowy - państwowa osoba prawna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
www.npn.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak
www.npn.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
osobiście lub pocztą
Adres:
Narwiański Park Narodowy Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu w trakcie realizacji projektu "Ośrodek edukacji przyrodniczej Młynarzówka w Kurowie".
Numer referencyjny: NPN-ZUP-POIŚ-0028/271-161/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Usługa Inżyniera Kontraktu polegać będzie na nadzorze technicznym i merytorycznym przez cały okres realizacji Projektu tj. przygotowaniem i zarządzaniem zadaniami inwestycyjnymi Do zadań tych należą: przygotowani i przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy prac budowlanych oraz wyposażenia ekspozycji przyrodniczej i sali audytoryjnej, roboty budowlane, sanitarne, elektryczne, prac związane z zagospodarowaniem terenu, wyposażeniem ekspozycji przyrodniczej w sprzęt i urządzenia, wyposażeniem budynków w meble i sprzęt biurowy.

II.5) Główny kod CPV: 71520000-9
Dodatkowe kody CPV:71247000-1, 71288000-0, 71310000-4, 71540000-5, 79421000-1
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 30/06/2020

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: a)Inspektor nadzoru w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, posiadający: Wykształcenie wyższe techniczne, Odpowiednie do pełnionej funkcji aktualne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, Uprawnienia do pełnienia nadzorów konserwatorskich, b) Inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadający: Wykształcenie wyższe techniczne, Odpowiednie do pełnionej funkcji aktualne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych i wod.-kan., c)Inspektor nadzoru w specjalności elektrycznej, posiadający: Wykształcenie wyższe techniczne, Odpowiednie do pełnionej funkcji aktualne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych d)Inspektor nadzoru w specjalności teletechnicznej, posiadający: Wykształcenie techniczne, Odpowiednie do pełnionej funkcji aktualne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zakresie linii i instalacji, e)Inspektor nadzoru w specjalności drogowej, posiadający: Wykształcenie wyższe techniczne, Odpowiednie do pełnionej funkcji aktualne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, f) Ekspert w zakresie architektury, posiadający: Wykształcenie wyższe techniczne, Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia załącznik nr 5 do SIWZ
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 100.000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a)Kierownik kontraktu, posiadający: Wykształcenie wyższe techniczne, Doświadczenie w kierowaniu zespołem ludzi prowadzącym nadzór inwestorski nad realizacją minimum dwóch zakończonych robót budowlanych polegających na budowie, rozbudowie lub przebudowie obiektów użyteczności publicznej posiadających funkcje kulturalne, edukacyjne z salami audiowizualnymi i infrastrukturą związaną z zagospodarowaniem terenu o wartości co najmniej 8.000.000,00 zł brutto każda oraz o powierzchni użytkowej obiektu min. 1000m2 w okresie ostatnich pięciu lat, Doświadczenie w kierowaniu zespołem ludzi prowadzącym nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych wraz z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, raportowania i obsługi gwarancyjnej oraz rozliczeniem projektu realizowanego ze środków europejskich o wartości co najmniej 8.000.000,00 zł brutto w okresie ostatnich pięciu lat. b)Inspektor nadzoru w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, posiadający: Wykształcenie wyższe techniczne, Odpowiednie do pełnionej funkcji aktualne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, Co najmniej pięć lat doświadczenia jako inspektor nadzoru lub kierownik robót branży konstrukcyjno - budowlanej, Uprawnienia do pełnienia nadzorów konserwatorskich, Doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika robót konstrukcyjno - budowlanych przy realizacji co najmniej jednej zakończonej roboty budowlanej polegającej na wielobranżowej budowie, przebudowie lub rozbudowie obiektu użyteczności publicznej posiadającego funkcje kulturalne, edukacyjne w okresie ostatnich pięciu lat, Doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika robót konstrukcyjno - budowlanych przy realizacji co najmniej jednej zakończonej roboty budowlanej polegającej na wielobranżowej budowie, przebudowie lub rozbudowie obiektu objętego ochroną konserwatora zabytków w okresie ostatnich pięciu lat. c) Inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadający: Wykształcenie wyższe techniczne, Odpowiednie do pełnionej funkcji aktualne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych i wod.-kan., Co najmniej trzy lata doświadczenia jako inspektor nadzoru lub kierownik robót specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych i wod.-kan., Doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika robót sanitarnych przy realizacji co najmniej jednej zakończonej roboty budowlanej, polegającej na wielobranżowej budowie, przebudowie lub rozbudowie obiektu użyteczności publicznej posiadającego funkcje kulturalne, edukacyjne w okresie ostatnich pięciu lat lub mniej jeśli okres doświadczenia jest krótszy, Doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika robót sanitarnych przy realizacji co najmniej jednej zakończonej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu instalacji pomp ciepła w obiekcie użyteczności publicznej o mocy cieplnej min. 20kW w okresie ostatnich pięciu lat lub mniej jeśli okres doświadczenia jest krótszy. d)Inspektor nadzoru w specjalności elektrycznej, posiadający: Wykształcenie wyższe techniczne, Odpowiednie do pełnionej funkcji aktualne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych Co najmniej trzy lata doświadczenia jako inspektor nadzoru lub kierownik robót specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych, Doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika robót elektrycznych przy realizacji co najmniej jednej zakończonej roboty budowlanej, polegającej na wielobranżowej budowie, przebudowie lub rozbudowie obiektu użyteczności publicznej posiadającego funkcje kulturalne, edukacyjne w okresie ostatnich pięciu lat lub mniej jeśli okres doświadczenia jest krótszy, Doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika robót elektrycznych przy realizacji co najmniej jednej zakończonej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej w obiekcie użyteczności publicznej o mocy min. 20kWP w okresie ostatnich pięciu lat lub mniej jeśli okres doświadczenia jest krótszy. e)Inspektor nadzoru w specjalności teletechnicznej, posiadający: Wykształcenie techniczne, Odpowiednie do pełnionej funkcji aktualne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zakresie linii i instalacji, Co najmniej trzy lata doświadczenia jako inspektor nadzoru lub kierownik robót specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji teletechnicznych, Doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika robót teletechnicznych przy realizacji co najmniej jednej zakończonej roboty budowlanej, polegającej na wielobranżowej budowie, przebudowie lub rozbudowie obiektu użyteczności publicznej posiadającego funkcje kulturalne, edukacyjne w okresie ostatnich pięciu lat lub mniej jeśli okres doświadczenia jest krótszy. e)Inspektor nadzoru w specjalności drogowej, posiadający: Wykształcenie wyższe techniczne, Odpowiednie do pełnionej funkcji aktualne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, Co najmniej trzy lata doświadczenia jako inspektor nadzoru lub kierownik robót specjalności drogowej, Doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika robót drogowych i zagospodarowania terenu przy realizacji co najmniej jednej zakończonej roboty budowlanej, polegającej na wielobranżowej budowie, przebudowie lub rozbudowie obiektu użyteczności publicznej w okresie ostatnich pięciu lat lub mniej jeśli okres doświadczenia jest krótszy. g)Ekspert w zakresie architektury, posiadający: Wykształcenie wyższe techniczne, Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej, Co najmniej pięć lat doświadczenia jako inspektor nadzoru lub kierownik robót branży architektonicznej, Doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika robót architektonicznych przy realizacji co najmniej dwóch zakończonych robót budowlanych, polegających na wielobranżowej budowie, przebudowie lub rozbudowie obiektu użyteczności publicznej w okresie ostatnich pięciu lat. h)Ekspert w zakresie ekspozycji przyrodniczej, posiadający: Wykształcenie wyższe, Co najmniej pięć lat doświadczenia jako inspektor nadzoru, Doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru robót wystawienniczych, ekspozycyjnych przy realizacji co najmniej jednej zakończonej roboty budowlanej, polegającej na wielobranżowej budowie, przebudowie lub rozbudowie obiektu użyteczności publicznej posiadających funkcje kulturalne, edukacyjne z salami audiowizualnymi w okresie ostatnich pięciu lat. i)Ekspert w zakresie zamówień publicznych, posiadający: Wykształcenie wyższe prawnicze, Co najmniej pięć lat doświadczenia w nadzorowaniu pod kątem formalno-prawnym zadań inwestycyjnych prowadzonych w oparciu o tryby i zasady określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych o łącznej wartości min. 20.000.000,00 zł brutto.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Wykonawca zobowiązany będzie złożyć odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1)Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie w ciągu ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie: - co najmniej dwóch zakończonych usług inżyniera kontraktu lub podobnych tzn. obejmujących sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych polegających na budowie, rozbudowie lub przebudowie obiektów użyteczności publicznej posiadających funkcje kulturalne, edukacyjne z salami audiowizualnymi z infrastrukturą związaną z zagospodarowaniem terenu o wartości co najmniej 8.000.000,00 zł brutto każda oraz o powierzchni użytkowej obiektu min. 1000m2 oraz - co najmniej jednej zakończonej usługi inżyniera kontraktu lub podobnej tzn. obejmującej sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych wraz z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, raportowania i obsługi gwarancyjnej oraz rozliczeniem projektu realizowanego ze środków europejskich o wartości co najmniej 8.000.000,00 zł brutto, - co najmniej dwóch zakończonych usług nadzoru autorskiego obejmujących nadzór autorski nad realizacją robót budowlanych polegających na budowie, rozbudowie lub przebudowie obiektów użyteczności publicznej. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych zamówień sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ oraz dokumenty potwierdzające, że zamówienie zostało należycie wykonane, wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi były wykonywane. 2) Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych uprawnień doświadczenia i wykształcenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. 3)Posiadane przez w/w Ekspertów uprawnienia w wymaganym zakresie, stosownie do wymagań określonych w ogłoszeniu i SIWZ, powinny być zgodne z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oraz aktualnym obowiązującym rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. nr 83z 2006 r., poz. 578 z późn. zm.). Każdy członek Zespołu Ekspertów - inspektorów nadzoru musi wykazać się aktualną przynależnością do właściwej izby inżynierów budownictwa i posiadaniem wymaganego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaniem samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie. Powyższe nie dotyczy Eksperta w zakresie zamówień publicznych. Osoby, które posiadają uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego odpowiednie do realizacji przedmiotu zamówienia, do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie wykazują te dokumenty jako obowiązujące. Wykonawca – Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do zapewnienia obsługi zadania przez wskazanych w ofercie pracowników. Zamawiający nie wyrazi zgody na zmiany personalne bez zaistnienia istotnej przyczyny (np. rozwiązania umowy o pracę ze wskazanym w ofercie pracownikiem, śmierci pracownika, wyjazdu zagranicznego itp.). Podczas nieobecności jakiegokolwiek eksperta z listy przedstawionej Zamawiającemu, wynikającej np. z urlopu lub choroby, Wykonawca – Inżynier Kontraktu ma zapewnić zastępstwo krótkoterminowe dla uniknięcia opóźnień w realizacji robót kontraktowych. Takie zastępstwo będzie zaproponowane uprzednio na piśmie wraz z CV eksperta i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. 4) Warunek znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 100.000,00 zł.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca – Inżynier Kontraktu, zgodnie z art. 24 ust. 11 w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp., przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca – Inżynier Kontraktu może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak,
Informacja na temat wadium
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 12 000,00 (słownie: dwanaście tysięcy) zł.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
cena 60
doświadczenie 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 13/04/2017, godzina: 9:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

Załączniki: