Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18 - 204 Kobylin Borzymy

tel. (85) 718 14 17

e-mail: npn@npn.pl

 

Zapytanie ofertowe - Wykonanie czynności notarialnych.

Kurowo 2019-08-28

Zapytanie ofertowe

Narwiański Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na : Wykonanie czynności notarialnych w ramach projektu Nr POIS.02.04.00-00-0023/16 „Ochrona lądowych siedlisk Natura 2000 w obszarze PLH 200002 Narwiańskie Bagna – etap I” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 1. Opis przedmiotu zamówienia

 • Przedmiotem zamówienia jest obsługa notarialna Narwiańskiego Parku Narodowego poprzez wykonanie czynności notarialnych z art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U. 2017 Nr. 2291 z późn. zm.) dotyczących nabywania na własność Narwiańskiego Parku Narodowego nieruchomości położonych na terenie Narwiańskiego Parku Narodowego w celu bezterminowej ochrony przyrody. Nieruchomości położone są w następujących gminach: Tykocin, Choroszcz, Turośń Kościelna, Łapy, Suraż, Sokoły, Kobylin Borzymy.

 • Miejscem świadczenia usług notarialnych oraz sprawdzania kompletności dokumentacji może być: miasto Białystok lub miejscowości położone na terenie gmin, których leży Narwiański Park Narodowy to jest: Gmina Tykocin, Gmina Choroszcz, Gmina Turośń Kościelna, Gmina Łapy, Gmina Suraż, Gmina Sokoły, Gmina Kobylin Borzymy. Zamawiający dopuszcza także prowadzenie czynności notarialnych w siedzibie Zamawiającego. W wyjątkowych sytuacjach (np. zły stan zdrowia, niesprawność sprzedającego) Zamawiający zakłada możliwość wykonania czynności notarialnych w miejscu zamieszkania sprzedającego bez dodatkowych opłat.

 • Orientacyjna liczba aktów notarialnych/zleceń, to około 9 z możliwością jej zmniejszenia bądź zwiększenia w zależności od potrzeb i możliwości finansowych Zamawiającego.

 • Dokonywanie czynności notarialnych następować będzie każdorazowo w terminie uzgodnionym przez Zamawiającego i Wykonawcę, lecz nie później niż 10 dni roboczych od dnia odbioru przez Wykonawcę niezbędnej dokumentacji do wykonania czynności notarialnej.

 • Ze względu zarówno na specyfikę zamówienia Wykonawca nie może powierzyć wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcy z zastrzeżeniem art. 21 i 22 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (Dz. U. 2017 r. poz. 2291 z późn. zm.) zgodnie z załącznikiem Nr 2.

 1. Termin realizacji zamówienia: 31.12.2020

 2. Warunki udziału w postępowania

W postępowaniu może wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał uprawnienia do dokonywania czynności notarialnych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w rozumieniu ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie /Dz. U. 2017 Nr. 2291 z późn. zm./

 1. Termin do którego należy złożyć ofertę

02.09.2019

 1. Formy złożenia oferty

Oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym w formie elektronicznej w postaci skanu na adres e-mail iwona.laskowska@npn.pl lub osobiście w sekretariacie siedziby Zamawiającego w Kurowie 10, gm. Kobylin Borzymy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

 1. Kryteria wyboru oferty

100%cena brutto usługi – na podstawie wyliczenia przykładowej czynności notarialnej wymienionej w pkt 1 Załącznika nr 1 – formularz oferty.

 1. Uwagi końcowe

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nastąpi najpóźniej 03.09.2019 roku. Wyniki zapytania ofertowego zostaną zamieszczone na stronie internetowej Narwiańskiego Parku Narodowego www.npn.pl. Po wyłonieniu wykonawcy w ciągu 14 dni zostanie podpisana umowa zgodnie z Załącznikiem nr 3.

 1. Narwiański Park Narodowy zastrzega sobie prawo do:

 1. zmiany terminu składania ofert,

 2. wyjaśniania treści ofert z wykonawcami w przypadku gdy oferty są niejednoznaczne, niejasne lub budzą wątpliwości Narwiańskiego Parku Narodowego,

 3. uzupełnienia ofert w przypadku stwierdzenia braków, które można uzupełnić,

 4. poprawienia omyłek rachunkowych za zgodą wykonawcy

 5. odrzucenia ofert złożonych po wyznaczonym terminie,

 6. odrzucenia ofert niezgodnych z założeniami zapytania ofertowego,

 7. wykluczenia z postępowania wykonawców, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub z osobami związanymi z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy,

 8. wyjaśnienia podejrzenia rażąco niskiej ceny wraz z ewentualnym odrzuceniem oferty w przypadku potwierdzenia tego faktu, bądź braku wyjaśnienia ze strony wykonawcy w terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

 1. Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych.

 2. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Narwiańskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy

 

Załączniki

 1. Załącznik Nr 1 Wzór formularza oferty

 2. Załącznik Nr 2 Oświadczenie oferenta

 3. Załącznik Nr 3 Projekt Umowy

 4. Właściwa treść ogłoszenia  - skan pdf

Unieważnienie postępowania - Czynności notarialne