Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18 - 204 Kobylin Borzymy

tel. (85) 718 14 17

e-mail: npn@npn.pl

 

Zapytanie ofertowe - Sporządzenie opracowania obejmującego określenie wartości nieruchomości

Kurowo, 07.03.2019 r.

NPN - OOK- 223 - 1/ 2019

Zapytanie ofertowe

Narwiański Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na :

Sporządzenie opracowania obejmującego określenie wartości nieruchomości stanowiącej zespół dworsko - parkowy położonej w Kurowie gm. Kobylin Borzymy , ustalenie nakładów poniesionych przez NPN oraz określenie wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości przez Narwiański Park Narodowy

 

I . Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie opracowania , które obejmuje:

1. Określenie wartości nieruchomości stanowiącej zespół dworsko – parkowy położonej w Kurowie (gm. Kobylin Borzymy, pow. wysokomazowiecki, woj. podlaskie) wpisanej do rejestru zabytków woj. podlaskiego pod nr 233 (założenie dworsko-ogrodowe) i A-313 (dwór), oznaczonej w obrębie Kurowo SNS numerami działek 4/2, 5, 6/2 o łącznym obszarze 9,86 ha (księga wieczysta LM1W/00045313/3) – wg stanu aktualnego i wg cen aktualnych.

2. Ustalenie nakładów poniesionych przez Narwiański Park Narodowy i wcześniej przez Skarb Państwa na nieruchomości j.w. w okresie od przejęcia jej na rzecz Państwa na podstawie przepisu art. 2 ust. 1 lit. e dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz.U. z 1945 r. Nr 3 poz. 13 z późn.zm.) /decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 14.11.2011 r. stwierdzono nie podpadanie przedmiotowej części majątku ziemskiego „Kurowo” pod działanie powołanego wyżej przepisu dekretu/ oraz określenie wartości tych nakładów w aktualnej wartości nieruchomości. Zamawiający informuje, że nie posiada jakiejkolwiek dokumentacji z okresu przejęcia nieruchomości na rzecz Państwa od byłych właścicieli.

3. Określenie wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości j. w. przez Narwiański Park Narodowy za okres od dnia utraty prawa własności nieruchomości przez Skarb Państwa do dnia sporządzenia opracowania.

Cel sporządzenia opracowania – wykupienie od obecnego właściciela praw do nieruchomości przez Narwiański Park Narodowy z jednoczesnym rozliczeniem nakładów i wynagrodzenia za okres bezumownego korzystania.

II . Warunki udziału w postępowaniu

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy którzy:

Posiadają uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy majątkowego od co najmniej 5 lat oraz wykonali co najmniej 5 wycen nieruchomości zabudowanych obiektami zabytkowymi.

III. Termin wykonania opracowania

Od podpisania umowy – 60 dni

IV . Kryteria wyboru wykonawcy

1. Cena ofertowa brutto – 60%

2. Doświadczenie zawodowe – 40%


 

Ad. 1 Ocena punktowa za kryterium „cena ofertowa brutto” dokonana zostanie zgodnie z formułą:

oferowana cena brutto min.

wartość punktowa oferty (C) = -------------------------------------- x 60%

oferowana cena brutto


 

Ad. 2 Ocena punktowa za kryterium „doświadczenie zawodowe”:

Zamawiający w niniejszym kryterium dokona oceny doświadczenia zawodowego osób dedykowanych do realizacji zamówienia, tzn. ponad wymóg minimalny jakim jest posiadanie uprawnień zawodowych rzeczoznawcy majątkowego od co najmniej 5 lat oraz wykonanie co najmniej 5 wycen nieruchomości zabudowanych obiektami zabytkowymi. Za wykazanie usług wyceny nieruchomości zabudowanych obiektami zabytkowymi Zamawiający przyzna punkty wg następujących zasad:

a) Zamawiający przyzna 2 punkty za każdą usługę wyceny nieruchomości zabudowanej obiektami zabytkowymi, wskazaną przez Wykonawcę w Załączniku nr 2 (wykaz usług) do zapytania ofertowego. Maksymalna ilość usług wyceny nieruchomości zabytkowych: 20. Usługi wyceny wykazane powyżej tej liczby nie będą podlegały ocenie.

b) Ocenie w niniejszym kryterium będą podlegać usługi wyceny nieruchomości zabudowanych obiektami zabytkowymi wykonane przez osoby wykazane do realizacji zamówienia (osoby wskazane w wykazie osób - Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego).

Przyznane punkty zostaną zsumowane, a następnie punktacja w przedmiotowym kryterium zostanie obliczona według następującego wzoru:

 

Liczba punktów za wykonane usługi wyceny

wartość punktowa oferty (D) = --------------------------------------------------------------- x 40%

Najwyższa liczba punktów za zadeklarowane usługi wyceny


 

PUNKTACJA KOŃCOWA:

Punktacja sumaryczna uzyskana w kryteriach będzie liczona wg następującego wzoru:

PK = C + D

gdzie:

C - suma uzyskana w kryterium ,,Cena"

D - suma punktów uzyskana w kryterium ,,Doświadczenie zawodowe"

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

V. Termin do którego należy złożyć ofertę

 

   1. roku.

 

VI. Formy złożenia oferty

 

Oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym Załącznik nr 1. ( do zapytania ofertowego) w terminie do :15.03.2019 r.

w jednej z podanych form:

 • pocztą elektroniczną w postaci skanu podpisanej oferty na adres e-mail: npn@npn.pl lub,

 • osobiście lub listownie na adres Zamawiającego:

Narwiański Park Narodowy,

Kurowo 10, 18-204 Kobylin-Borzymy

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

 

VII. Uwagi końcowe

 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nastąpi najpóźniej 20.03.2019 roku. Wyniki zapytania ofertowego zostaną zamieszczone na stronie internetowej Narwiańskiego Parku Narodowego www.npn.pl. Po wyłonieniu wykonawcy w ciągu 14 dni zostanie podpisana umowa zgodnie z Załącznikiem nr 4 .

 1. Narwiański Park Narodowy zastrzega sobie prawo do:

 1. zmiany terminu składania ofert,

 2. wyjaśniania treści ofert z Wykonawcami w przypadku gdy oferty są niejednoznaczne, niejasne lub budzą wątpliwości Narwiańskiego Parku Narodowego,

 3. uzupełnienia ofert w przypadku stwierdzenia braków, które można uzupełnić,

 4. poprawienia omyłek rachunkowych za zgodą Wykonawcy,

 5. odrzucenia ofert złożonych po wyznaczonym terminie,

 6. odrzucenia ofert niezgodnych z założeniami zapytania ofertowego,

 7. odrzucenia ofert obliczonych według błędnej stawki podatku VAT,

 8. wykluczenia z postępowania wykonawców, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub z osobami związanymi z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy,

 9.  wyjaśnienia podejrzenia rażąco niskiej ceny wraz z ewentualnym odrzuceniem oferty w przypadku potwierdzenia tego faktu, bądź braku wyjaśnienia ze strony Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 1. Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych.

 2. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Narwiańskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Zgodnie z art.24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r; poz.922) Zamawiający informuje , iż

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narwiański Park Narodowy z siedzibą w Kurowie, 18-204 Kobylin Borzymy,

- dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy

- posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

- podanie danych osobowych jest dobrowolne

 

 

 

Ryszard Modzelewski

Dyrektor Narwiańskiego Parku Narodowego

 

Załączniki:

 

 1. Załącznik Nr 1 Wzór formularza oferty

 2. Załącznik Nr 2 Wykaz usług.

 3. Załącznik Nr 3 Wykaz osób.

 4. Załącznik Nr 4 Projekt Umowy.