Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy

tel. +48 663 103 109 (poniedziałek-piątek 7:30-15:30)

tel.  +48 85 718 14 17 (sobota-niedziela 10:00-18:00)

e-mail: npn@npn.pl

 

Zapytanie Ofertowe na wykonanie usługi naprawy i konserwacji drewnianej infrastruktury turystycznej.

Kurowo, 23.02.2021 r.

NPN - OOK- 223 - 3/2021


 

Zapytanie ofertowe

na wykonanie usługi naprawy i konserwacji drewnianej infrastruktury turystycznej

(postępowanie o wartości mniejszej niż wartość określona w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych - Dz. U. poz. 2019 z późn. zm., tj. o wartość mniejszej niż 130 000,00 złotych, bez podatku od towarów i usług)

 

Zamawiający: Narwiański Park Narodowy, Kurowo 10,18-204 Kobylin Borzymy, NIP 722-16-26- 836 , tel. 663 103 109.


 

 1. Opis przedmiotu zamówienia.

Narwiański Park Narodowy w Kurowie (NPN) zaprasza do złożenia ofert na wykonanie usługi naprawy i konserwacji drewnianej infrastruktury turystycznej. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części:

 1. zadanie 1 - naprawa 7 wież widokowych znajdujących się na terenie NPN,

 2. zadanie 2 - naprawa drewnianej kładki w Kurowie o długości około 180 m,

zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną. Dokumentacja techniczna obejmuje:

 • inwentaryzację 7 wież wykonaną przez Narwiański Park Narodowy - załącznik nr 2 do niniejszego zapytania,

 • zakres i przedmiar 7 wież - załącznik nr 3 do niniejszego zapytania,

 • zakres i opis wykonania prac oraz przedmiar remontu drewnianej kładki - załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:

 1. obowiązującymi polskimi normami, przepisami BHP i p.poż.,

 2. dokumentacją techniczną, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami.

Przedmiot zamówienia Wykonawca wykona z własnych nowych materiałów pierwszego gatunku. Materiały dostarczone przez Wykonawcę powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane.

Zamawiający, mając na uwadze ułatwienie kalkulowania ceny ofertowej, udostępnia jako materiał pomocniczy posiadane przedmiary robót. Zamawiający informuje, iż udostępnione przedmiary mają jedynie ułatwić Wykonawcom skalkulowanie zryczałtowanej ceny ofertowej.


 


 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub na dwa zadania.

 

 1. Termin wykonania zamówienia.

Termin realizacji zamówienia:

 1. w zakresie zadania 1 – do 30.04.2021 r.,

 2. w zakresie zadania 2 – do 15.04.2021 r. (prace po 30 marca 2021r. mogą być prowadzone pod warunkiem nie używania sprzętu emitującego nadmierny hałas).

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania.

 1. Ocena warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: wykonawca „spełnia˝ lub „nie spełnia” określone przez Zamawiającego warunki.

2. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:

 1. posiadają doświadczenie tj., wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 prace polegające na naprawie lub konserwacji lub budowie, rozbudowie, przebudowie lub modernizacji obiektów architektury drewnianej o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 zł brutto każda.

W celu potwierdzenia, że Wykonawca wykonał prace spełniające wymogi opisane powyżej należy dołączyć wykaz wykonanych prac zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zapytania.

 1. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:

 1. minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz posiadającą doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi polegających na budowie, rozbudowie przebudowie lub modernizacji obiektów architektury drewnianej;

 2. dysponują ekspertem przyrodniczym z doświadczeniem w pracy w terenie, posiadający wiedzę i umiejętność rozpoznawania gatunków w szczególności ptaków, którego zadaniem będzie kontrolowanie prac.

W celu potwierdzenia, że wykonawca dysponuje potencjałem kadrowym spełniającym wymogi opisane powyżej należy dołączyć wykaz tych osób, według załącznika nr 6 do niniejszego zapytania.

 1. Miejsce i termin złożenia oferty oraz sposób przygotowania i forma jej złożenia.

Wypełniony formularz oferty - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wraz z wymaganymi załącznikami, podpisany przez osoby upoważnione do


 


 

reprezentowania Wykonawcy, należy złożyć w terminie do 03.03.2021 r. do godz.12:00 w jednej z podanych form:

 1. za pośrednictwem poczty elektronicznej w postaci skanu przesłanego na adres e-mail: bazyli.piliczuk@npn.pl

 2. osobiście lub listownie na adres Zamawiającego: Narwiański Park Narodowy, Kurowo 12, 18-204 Kobylin-Borzymy (z dopiskiem na czerwono: oferta na wykonanie usługi naprawy i konserwacji drewnianej infrastruktury turystycznej).

Liczy się data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 1. Opis kryteriów wyboru oferty z podaniem ich znaczenia i opisu sposobu oceny ofert.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

 1. Cena ofertowa brutto (P1) - waga 90% obliczana według wzoru:

P1= Cn / Cb x 90% x 100

gdzie:

Cn - najniższa zaproponowana cena ofertowa brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,

Cb - cena ofertowa brutto badanej oferty.

 1. Okres gwarancji (P2) – waga 10%

Zamawiający wymaga minimum 2-letniej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia. Wykonawca oferujący wydłużenie okresu gwarancji ponad 2 lata uzyska dodatkowo 5 punktów, ale maksymalnie 10 punktów (za 5 - letnią i dłuższą gwarancję). Ocena będzie dokonywana według poniższych zasad:

2 lata gwarancji - 0 punktów,

3-4 lata gwarancji – 5 punktów,

5 i więcej lat gwarancji – 10 punktów.

W sytuacji, gdy Wykonawca nie wskaże w formularzu ofertowym okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie, że zaoferował minimalną 2-letnią gwarancję. Taki Wykonawca w kryterium oceny – okres gwarancji (P2) uzyska 0 punktów.

Punkty zostaną przyznane na podstawie informacji przedstawionych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (punkt 2 formularza ofertowego).

Ocenie będą podlegały wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.

Ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna wraz z upływem terminu składania ofert.


 


 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie z wzorem:

P = P1 + P2

gdzie :

P – łączna ilość punktów przyznana ocenianej ofercie,

P1 –liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium cena,

P2- liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium- okres gwarancji.

W przypadku braku zawarcia umowy z oferentem, który zaoferował najkorzystniejszą ofertę (np. odmowa podpisania umowy przez oferenta wyrażona na piśmie, upłynął termin na podpisanie umowy podany w zapytaniu) umowę można podpisać z kolejnym oferentem, który otrzymał najwięcej punktów w kryteriach oceny ofert i złożył ważną ofertę niepodlegająca odrzuceniu, bez konieczności ogłaszania ponownego zapytania.

 1. Określenie warunków umowy.

Warunki umowy określa wzór umowy, który stanowi załącznik nr 8 do niniejszego zapytania ofertowego.

 1. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

Do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami upoważniony jest Bazyli Piliczuk od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 ÷ 15:00, telefon: 518 932 444. Pytania dotyczące zapytania ofertowego należy kierować na adres e-mail: bazyli.piliczuk@npn.pl najpóźniej do dnia 01.03.2021 r. do godz. 15:00

 1. Postanowienia dodatkowe.

1. Wyniki zapytania ofertowego zostaną zamieszczone na stronie internetowej NPN www.npn.pl (BIP/Zamówienia publiczne/Ogłoszenia). Po wyłonieniu wykonawcy najpóźniej w ciągu 10 dni zostanie podpisana umowa według wzoru - załącznika nr 8 do niniejszego zapytania.

2. Narwiański Park Narodowy zastrzega sobie prawo do:

 1. zmiany terminu składania ofert;

 2. wyjaśniania treści ofert z wykonawcami w przypadku gdy oferty budzą wątpliwości Zamawiającego;

 3. poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych;

 4. odrzucenia ofert złożonych po wyznaczonym terminie;

 5. odrzucenia ofert niezgodnych z założeniami zapytania ofertowego;

 6. odrzucenia ofert, w których wykonawca zastosował niewłaściwą stawkę podatku VAT;


 


 

 1. wykluczenia z postępowania wykonawców, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami związanymi z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy;

 2. wyjaśnienia podejrzenia rażąco niskiej ceny wraz z ewentualnym odrzuceniem oferty w przypadku potwierdzenia tego faktu, bądź braku wyjaśnienia ze strony Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

 1. Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

 2. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Narwiańskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.


 


 

Zatwierdził:

Dyrektor Narwiańskiego Parku Narodowego

Grzegorz Piekarski


 


 


 

Załączniki:

 1. załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.

 2. załącznik nr 2 - Inwentaryzacja 7 wież wykonana przez NPN.

 3. załącznik nr 3Zakres i przedmiar 7 wież.

 4. załącznik nr 4 - Zakres i opis wykonania prac.

 5. załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych zamówień.

 6. załącznik nr 6 - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia.

 7. załącznik nr 7 – Zobowiązanie innych podmiotów

 8. załącznik nr 8 - Wzór umowy.