Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18 - 204 Kobylin Borzymy

tel. (85) 718 14 17

e-mail: npn@npn.pl

 

Zapytanie ofertowe - na organizację cyklicznych spotkań informacyjno-edukacyjnych ze środowiskiem wędkarskim.

Kurowo, 01.12.2017

Zapytanie ofertowe

nr NPN-SP-POIŚ-170-271-14/17

Narwiański Park Narodowy w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0170/16 „Ochrona siedlisk hydrogenicznych obszaru Natura 2000 PLH200002 Narwiańskie Bagna” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na organizację cyklicznych spotkań informacyjno-edukacyjnych ze środowiskiem wędkarskim.

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja 3 spotkań informacyjno-edukacyjnych ze środowiskiem wędkarskim wraz z zapewnieniem prelegentów. Celem spotkań jest przekazanie zainteresowanym osobom korzystającym okresowo z walorów przyrodniczych Narwiańskiego Parku Narodowego informacji nt. założeń i postępów realizacji projektu nr POIS.02.04.00-00-0170/16 „Ochrona siedlisk hydrogenicznych obszaru Natura 2000 PLH200002 Narwiańskie Bagna” w celu propagowania efektów przedsięwzięcia w środowisku wędkarskim. Celem spotkań jest ponadto edukacja i promocja w zakresie zachowań proekologicznych.

 

Terminy spotkań:

 1. W roku 2017: miesiąc grudzień

 2. W roku 2018: miesiąc listopad

 3. W roku 2019: miesiąc listopad

Docelowa grupa wędkarzy na każdym spotkaniu: około 25 osób.

Czas trwania: około 3-4 godz.

Miejsce: lokal w jednej z 7-miu gmin, na terenie których położony jest Narwiański Park Narodowy, dysponujący sprzętem umożliwiającym przeprowadzenie prezentacji.

Wyżywienie podczas każdego spotkania: przerwa kawowa (kawa, herbata, woda, soki, ciasto, ciastka); obiad (zupa, drugie danie)

Prezentacje multimedialne i tematy wystąpień dotyczące problematyki ochrony ichtiofauny oraz głównych założeń i stanu realizacji projektu wymagają uzgodnienia i akceptacji Zamawiającego.

 1. Kody wspólnego słownika zamówień CPV: 80540000-1 Usługi szkolenia w dziedzinie środowiska naturalnego.

 2. Termin realizacji zamówienia - sukcesywnie do: 31.12.2017 r., 30.11.2018 r., 30.11.2019 r.,

 3. Termin, do którego należy złożyć ofertę: 08.12.2017 r.

 4. Formy złożenia oferty.

Oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym w terminie do 08.12.2017 r. do godz. 15:30 w jednej z podanych form:

 • pocztą elektroniczną w postaci skanu podpisanej oferty na adres e-mail: andrzej.bielonko@npn.pl lub,

 • osobiście lub listownie (decyduje data wpływu do sekretariatu Narwiańskiego Parku Narodowego) na adres Zamawiającego:

Narwiański Park Narodowy,

Kurowo 10, 18-204 Kobylin-Borzymy

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30

 1. Kryteria wyboru oferty

100% cena brutto.

 1. Uwagi końcowe.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nastąpi najpóźniej 11.12.2017 roku. Wyniki zapytania ofertowego zostaną zamieszczone na stronie internetowej Narwiańskiego Parku Narodowego www.npn.pl. Po wyłonieniu wykonawcy w ciągu 3 dni zostanie podpisana umowa zgodnie z Załącznikiem nr 2.

 1. Narwiański Park Narodowy zastrzega sobie prawo do:

 1. zmiany terminu składania ofert,

 2. wyjaśniania treści ofert z wykonawcami w przypadku, gdy oferty są niejednoznaczne, niejasne lub budzą wątpliwości Narwiańskiego Parku Narodowego,

 3. uzupełnienia ofert w przypadku stwierdzenia braków, które można uzupełnić,

 4. poprawienia omyłek rachunkowych za zgodą Wykonawcy,

 5. odrzucenia ofert złożonych po wyznaczonym terminie,

 6. odrzucenia ofert niezgodnych z założeniami zapytania ofertowego,

 7. odrzucenia ofert obliczonych według błędnej stawki podatku VAT,

 8. wykluczenia z postępowania wykonawców, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub z osobami związanymi z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy,

 9. wyjaśnienia podejrzenia rażąco niskiej ceny wraz z ewentualnym odrzuceniem oferty w przypadku potwierdzenia tego faktu bądź braku wyjaśnienia ze strony Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 1. Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych.

 2. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Narwiańskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Ryszard Modzelewski

Dyrektor Narwiańskiego Parku Narodowego

 

Załączniki:

1. Załącznik Nr 1 Wzór formularza oferty

2. Załącznik Nr 2 Projekt Umowy