Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18 - 204 Kobylin Borzymy

tel. (85) 718 14 17

e-mail: npn@npn.pl

 

Zapytanie ofertowe -na Dostawę pułapek żywołownych do odłowu zwierząt oraz tratw do monitoringu

Kurowo, 13.03.2018r.

Zapytanie ofertowe

Nr NPN-ZEN-POIŚ-10-44-170-4/18

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Narwiański Park Narodowy prosi o złożenie oferty na: „Dostawę pułapek żywołownych do odłowu zwierząt oraz tratw - platform pływających do monitoringu liczebności drapieżników” w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0010/17 "Kontynuacja ochrony ptaków wodno-błotnych, odtwarzania siedlisk i ograniczania wpływu inwazyjnych gatunków w Narwiańskim Parku Narodowym oraz w granicach obszarów Natura 2000 PLB 200001 "Bagienna Dolina Narwi" oraz PLH 200002 "Narwiańskie Bagna." dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


 

I Opis przedmiotu zamówienia

1. Część I zamówienia - dostawa pułapki żywołownej służącej do odłowu zwierząt.


 

Łączna ilość: 100 sztuk

Wymagania techniczne, które musi spełniać pułapka żywołowna:

 1. Wymiary:

Długość: 600 – 700 mm

Szerokość: 180 mm

Wysokość: 155 mm

 1. Posiada system zapadni powodujący zatrzaśnięcie pułapki po wejściu zwierzęcia do środka.

 2. Regulowany mechanizm zapadkowy dostosowany do ciężaru drapieżnika - Norka amerykańska od 0,5kg do 2kg.

 3. Pułapka jest wyposażona w miejsce przeznaczone na przynętę wabiącą.

 4. Umożliwia humanitarny odłów, jest pułapką nieraniącą i nie chwytającą za kończynę.

 5. Wszystkie elementy pułapki są gładko wykończone, nie ma zadziorów stalowych
  i ostrych elementów, które mogłyby zranić odłowione zwierzę.

 6. Ma budowę siatkową – oczka siatki nie większe niż 25mm x 25mm.

 7. Siatka jest wykonana z drutu o średnicy 2,05mm ± 0,12mm o wytrzymałości na rozciąganie 350 ÷ 500N/mm2.

 8. Wszystkie elementy pułapki są ocynkowane w celu zapewnienia odporności na niekorzystne warunki atmosferyczne – ilość cynku w powłoce minimalnie 300 g/m2.

 

 

 

 

2. Część II zamówienia - dostawa tratwy - platformy pływającej służącej do monitoringu liczebności drapieżników

 

Łączna ilość: 100 sztuk kompletów (platforma, daszek, kołek, koszyk, glinka, gąbka)

Tratwa (schemat w Załączniku nr 1) jest pływającą platformą na której znajduje się tunel, wewnątrz którego przechodzące drapieżniki pozostawiają tropy na specjalnie przygotowanej glince. Na środku tratwy znajduje się otwór, w którym umieszczony jest plastikowy koszyk. Wewnątrz koszyka umieszczona jest gąbka florystyczna na stałe zanurzona w wodzie, mająca za zadanie utrzymywać glinkę w odpowiednim stanie wilgotności. Górna powierzchnia gąbki jest pokryta glinką (mieszanina gliny rzeźbiarskiej z przesianym piaskiem). Koszyk z góry osłonięty jest daszkiem wykonanym ze sklejki wodoodpornej, który ma za zadanie zabezpieczać glinkę przed zanieczyszczeniami (śnieg, deszcz, liście, gałązki). Tratwa swobodnie dryfuje na powierzchni wody. Przymocowana jest do brzegu za pomocą drewnianego kołka.

Dane techniczne:

 1. Tratwa – platforma pływająca

Wymiary:

Długość: 1000 mm

Szerokość: 500 mm

Grubość: 62 mm - w tym płyta z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) o grubości 50 mm, sklejka wodoodporna(x2) grubość 6 mm.

 1. Daszek

Wymiary:

Długość: 500 mm

Szerokość: 200 mm

Wysokość: 175 mm

Daszek wykonany ze sklejki wodoodpornej o tych samych parametrach, jak tratwy.

 1. Kołek

Wymiary:

Długość: 1200 mm

Szerokość: 30 mm

Wysokość: 30 mm

 

Wymagania techniczne:

 1. Tratwa – platforma pływająca

 1. Krótsze boki tratwy są zabezpieczone metalową, ogrodową siatką w osłonie PCV, nierdzewną

 2. Materiałem wypornościowym jest płyta z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) przymocowana na stałe do sklejek.

 3. Sklejka musi być wodoodporna.

 4. Tratwa musi mieć dwa uchwyty – na schemacie w Załączniku 1 oznaczone jako ZSZYWKA (na dłuższej krawędzi po tej samej stronie) służące do przycumowania tratwy do brzegu za pomocą sznurka.

 5. W tratwie musi być wykonany centralnie otwór, tak aby zmieścił się koszyk ażurowy o wymiarach 25 cm (długość) x 17 cm (szerokość) x 10 cm (wysokość).

 1. Daszek

 1. Daszek tratwy musi być składany na płasko, w związku z czym góra daszka i jego ścianki powinny być złączone materiałową taśmą.

 2. Daszek musi być przymocowany do platformy za pomocą plastikowych uchwytów, umożliwiających łatwe montowanie i zdejmowanie daszka.

 3. Daszek musi być zablokowany w dwóch przeciwległych grzbietach drewnianą podkładką uniemożliwiającą jego wyślizgnięcie się.

 4. Sklejka, z której będzie wykonany daszek musi być wodoodporna.

 

 1. Kołek

 1. Kołek powinien być jednostronnie zaostrzony.

 2. Wykonany z drewna naturalnego (preferowana osika lub świerk).

 

Wymagania dodatkowe

Koszt pułapek żywołownych oraz tratw - platform pływających musi zawierać:

 • koszt wszystkich materiałów służących do wykonania pułapek oraz tratw – platform wraz z daszkiem i kołkiem do mocowania;

 • koszt usługi wykonania;

 • koszt koszyka ażurowego;

 • koszt glinki rzeźbiarskiej (20 kg);

 • koszt gąbki florystycznej (grubości 7,5 cm o powierzchni 3m2);

 • koszt transportu do siedziby Narwiańskiego Parku Narodowego:

Kurowo 10, 18-204 Kobylin-Borzymy

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

 

 

II. Termin realizacji zamówienia:

31 dni od dnia zawarcia umowy.

 1. Kod CPV: 34515000-0, 37413230-7

 2. Termin do którego należy złożyć ofertę:

22.03.2018 r.

 1. Formy złożenia oferty.

Oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym w terminie do 22.03.2018 r. w jednej z podanych form:

 • pocztą elektroniczną w postaci skanu podpisanej oferty na adres e-mail: marek.sielicki@npn.pl lub,

 • osobiście lub listownie na adres Zamawiającego:

Narwiański Park Narodowy,

Kurowo 10, 18-204 Kobylin-Borzymy

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

 1.  Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

 2. Kryteria wyboru oferty

100% cena brutto usługi.

 1. Uwagi końcowe.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nastąpi najpóźniej 27.03.2018 roku. Wyniki zapytania ofertowego zostaną zamieszczone na stronie internetowej Narwiańskiego Parku Narodowego www.npn.pl. Po wyłonieniu wykonawcy w ciągu 14 dni zostanie podpisana umowa zgodnie z Załącznikiem nr 3.

 1. Narwiański Park Narodowy zastrzega sobie prawo do:

 1. zmiany terminu składania ofert,

 2. wyjaśniania treści ofert z wykonawcami w przypadku gdy oferty są niejednoznaczne, niejasne lub budzą wątpliwości Narwiańskiego Parku Narodowego,

 3. uzupełnienia ofert w przypadku stwierdzenia braków, które można uzupełnić,

 4. poprawienia omyłek rachunkowych za zgodą Wykonawcy,

 5. odrzucenia ofert złożonych po wyznaczonym terminie,

 6. odrzucenia ofert niezgodnych z założeniami zapytania ofertowego,

 7. odrzucenia ofert obliczonych według błędnej stawki podatku VAT,

 8. wykluczenia z postępowania wykonawców, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub z osobami związanymi z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy,

 9. wyjaśnienia podejrzenia rażąco niskiej ceny wraz z ewentualnym odrzuceniem oferty w przypadku potwierdzenia tego faktu, bądź braku wyjaśnienia ze strony Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 1. Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych.

 2. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Narwiańskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

 

Ryszard Modzelewski

Dyrektor Narwiańskiego Parku Narodowego

 

Załączniki:

1. Załącznik Nr 1 Schemat tratwy – platformy pływającej

2. Załącznik Nr 2 Wzór formularza oferty

3. Załącznik Nr 3 Projekt Umowy