Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy

tel. +48 663 103 109 (poniedziałek-piątek 7:30-15:30)

tel.  +48 85 718 14 17 (sobota-niedziela 10:00-18:00)

e-mail: npn@npn.pl

 

Plan ochrony

Zawiadomienie Dyrektora Narwiańskiego Parku Narodowego z siedzibą w Kurowie

Narwiański Park Narodowy
Kurowo 10
18-204 Kobylin Borzymy
www.npn.pl

Tel./fax 86 476-48-11, 

W związku z realizacją projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planu ochrony dla: obszarów Natura 2000 Bagienna Dolina Narwi (PLB 200001, PLH 200002) oraz Narwiańskiego Parku Narodowego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a także na podstawie art. 19 ust. 1a i art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.) oraz na podstawie § 3 i § 6 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 roku w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (Dz. U. z 2005 r. nr 94, poz. 794) i § 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. z 2010 r. nr 64, poz. 401) oraz zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

I. Dyrektor Narwiańskiego Parku Narodowego z siedzibą w Kurowie zawiadamia o przystąpieniu do sporządzania projektu planów ochrony

 1. Narwiańskiego Parku Narodowego i Specjalnego Obszaru Ochrony Narwiańskie Bagna PLH 200002 położonego w granicach Narwiańskiego Parku Narodowego,
 2. Obszaru Specjalnej Ochrony Bagienna Dolina Narwi PLB 200001, który w części znajduje się poza granicami NPN.

II. Udostępnienie informacji

Podanie do publicznej wiadomości następuje poprzez:

 1. Udostępnienie informacji na stronie BIP Narwiańskiego Parku Narodowego,
 2. Ogłoszenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Narwiańskiego Parku Narodowego w Kurowie,
 3. Ogłoszenie informacji w miejscowościach właściwych ze względu na przedmiot postępowania, na tablicy ogłoszeń w siedzibie:
 • Urzędu Miasta i Gminy Łapy,
 • Urzędu Gminy Turośń Kościelna,
 • Urzędu Miasta i Gminy Suraż,
 • Urzędu Gminy Sokoły,
 • Urzędu Gminy Kobylin Borzymy,
 • Urzędu Miasta i Gminy Tykocin,
 • Urzędu Miasta i Gminy Choroszcz,
 • Starostwa Powiatowego w Białymstoku,
 • Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem,
 1. Ogłoszenie w prasie.
 2. Organem właściwym do składania uwag i wniosków jest Dyrektor Narwiańskiego Parku Narodowego.

III. Opis założeń

Zakres prac na potrzeby sporządzenia projektu planu ochrony Narwiańskiego Parku Narodowego będzie zgodny z zakresem określonym w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 roku, w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody oraz w Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura. Projekt planu ochrony Narwiańskiego Parku Narodowego, zgodnie z artykułem art. 30 ust. 1 Ustawy o ochronie przyrody, będzie uwzględniał zakres planu ochrony obszaru Natura 2000 dla Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Narwiańskie Bagna PLH 200002, położonego w granicach Narwiańskiego Parku Narodowego, stając się tym samym projektem planu ochrony dla obszaru Natura 2000.

Zakres prac na potrzeby sporządzenia projektu plan ochrony dla obszaru Natura 2000 Bagienna Dolina Narwi PLB 20001 będzie wynikać z art. 29 i 30 Ustawy o ochronie przyrody oraz z Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000.

Prace, o których mowa wyżej, wykonane będą w formie opisów, zestawień oraz map tematycznych i będą prowadzone przez Towarzystwo Ochrony Siedlisk ProHabitat w trzech etapach, tj.:

 • Etap I: Wstępny mający na celu przygotowanie do uruchomienia prac nad projektem Planu,
 • Etap II: Opracowanie projektu Planu,
 • Etap III: Opiniowanie i weryfikacja projektu Planu.

Ustalenia planów ochronny mogą w sposób bezpośredni oddziaływać na: organy administracji leśnej, organy administracji samorządowej i terenowe organy administracji rządowej, właścicieli i użytkowników gruntów rolnych, leśnych oraz wód oraz właścicieli nieruchomości, w obrębie których występują przedmioty ochrony obszarów Natura 2000, przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność lub są zainteresowani realizacją przedsięwzięć na ww. obszarach Natura 2000. Ustalenia planu zadań ochronnych winny być transponowane do obowiązujących dokumentów planistycznych pozostających w kompetencjach organów władzy publicznej, np.: studiów uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów urządzenia lasu.

Wszystkie zainteresowane osoby i podmioty, mają prawo do zapoznawania się z założeniami do projektów planów ochrony oraz możliwość zgłaszania do nich uwag i wniosków na zasadach i w trybie określonych w Ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Dokumentacja projektów planów ochrony zestawiana będzie etapowo w formie elektronicznej. Za pomocą publicznie dostępnego systemu teleinformatycznego, Platformy Informacyjnej udostępnionej przez Narwiański Park Narodowy, będzie możliwe zapoznawanie się z kolejnymi etapami prac i zgromadzonymi materiałami oraz z projektem planu.

Do czasu udostępnienia Platformy Informacyjnej, dokumentacja projektów planów ochrony oraz wszelkie informacje na temat stanu prac, w tym informacje o terminach i miejscach spotkań dyskusyjnych będą podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.npn.pl i www.prohabitat.pl.

Narwiański Park Narodowy zorganizuje szereg spotkań dyskusyjnych z udziałem przedstawicieli zainteresowanych osób i podmiotów prowadzących działalność w obrębie obszaru Natura 2000, dla którego sporządza się projekt planu zadań ochronnych.

Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w Ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, w ciągu 21 dni od daty udostępnienia projektu dokumentu w siedzibie Narwiańskiego Parku Narodowego w Kurowie, w godzinach 730 - 1530 lub na adres e-mail: npn@npn.pl.

Infrastruktura i Środowisko

Projekt "Opracowanie planu ochrony dla: obszarów Natura 2000 Bagienna Dolina Narwi (PLB 200001, PLH 200002) oraz Narwiańskiego Parku Narodowego" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Informacje na dotyczące planów ochrony: Obszarów Natura 2000: PLH2000002 Narwiańskie Bagna, PLB200001 Bagienna Dolina Narwi oraz Narwiańskiego Parku Narodowego znajdują się na stronie www.bagiennanarew.pl

 

plan_ochrony_natura_2000_plb200001_29.05.pdf

plan_ochrony/plan_u_ochrony_npn_29.05.pdf