Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy

tel. +48 663 103 109 (poniedziałek-piątek 7:30-15:30)

tel.  +48 85 718 14 17 (sobota-niedziela 10:00-18:00)

e-mail: npn@npn.pl

 

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości

Kurowo. 12 marca 2021 r.

OGŁOSZENIE

O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCYCH WE WŁADANIU NARWIAŃSKIEGO

PARKU NARODOWEGO
 

Dyrektor Narwiańskiego Parku Narodowego z siedzibą w Kurowie 10 , 18-204 Kobylin Borzymy, ogłasza  przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości będących we władaniu Narwiańskiego Parku Narodowego. Podstawą prawną przeprowadzenia przetargu stanowią zapisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /Dz. U. z 2020 r. poz.55 , 471, 1378 / , ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym / Dz. U. z 2020 r. poz.735, z 2021 r. poz.159,255 ) , rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe ( Dz. U. z 2012 r. poz. 868) .

 

I. PRZEDMIOT PRZETARGU

 

Przedmiotem przetargu są nieruchomości gruntowe, stanowiące kompleksy określone w załączniku nr 1 do ogłoszenia o przetargu, będące we władaniu ( z tytułu prawa własności lub użytkowania wieczystego) Narwiańskiego Parku Narodowego. Szczegółowy opis przedmiotu przetargu znajduje się w załączniku nr 1 do ogłoszenia o przetargu.

 

II. OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

 

Oznaczenie nieruchomości zawiera załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu

 

III. POWIERZCHNIA NIERUCHOMOŚCI

 

Oznaczenie powierzchni nieruchomości , wchodzących w skład poszczególnych kompleksów, zawiera załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu.

 

IV. PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania określa załącznik nr 2 do

ogłoszenia o przetargu .

 

V. TERMIN DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI (OKRES TRWANIA UMOWY)

 

Okres trwania umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych obejmuje okres

od dnia zawarcia umowy do dnia 31 marca 2026 r.

 

VI. WYSOKOŚĆ OPŁAT Z TYTUŁU DZIERŻAWY I ZASADY AKTUALIZACJI OPŁAT

 

 1. Cenę wywoławczą czynszu dzierżawnego netto dla każdego z 8 kompleksów określa załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu.

 2. Wysokość czynszu dzierżawnego netto w pierwszym roku kalendarzowym obowiązywania umowy będzie wynikała z oferty wyłonionej w przetargu. Za każdy kolejny rozpoczęty rok kalendarzowy dzierżawy- wg stawki z roku poprzedniego wysokość czynszu będzie naliczana wg stawki z roku poprzedniego zaktualizowanej zgodnie ze wskaźnikiem opublikowanym Komunikatem Prezesa GUS w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni .

 3. W przypadku gdy ww. wskaźnik jest ujemny czynsz nie ulega zmianie.

 

Zasady aktualizacji opłat określa załącznik nr 3 do ogłoszenia o przetargu – projekt

umowy.

 

VII. TERMIN WNOSZENIA OPŁAT Z TYTUŁU DZIERŻAWY

 

Zasady aktualizacji ,terminy i sposób wnoszenia opłat określa załącznik nr 3 do

ogłoszenia o przetargu – projekt umowy

 

VIII. TERMIN W JAKIM MOŻNA DOKONAĆ OGLĘDZIN NIERUCHOMOŚCI

 

W terenie można zapoznać się z lokalizacją i stanem gruntów w obecności oddelegowanego pracownika Parku, jeżeli warunki terenowe i pogodowe( chodzi przede wszystkim o możliwości dojazdu i przemieszczania się po terenie oględzin ) na to pozwolą. Spotkanie należy uzgodnić kontaktując się uprzednio telefonicznie z właściwym terytorialnie Konserwatorem Obwodu Ochronnego .

Oględzin można dokonać w godz. 800 – 1500 w terminach :

 • dla kompleksu nr 2, 3, 4, 6 - od dnia 17.03.2021 r. do dnia 25.03.2021r., po wcześniejszym ustaleniu z Konserwatorem Obwodu Ochronnego Kurowo – Bazylim Piliczukiem tel. 518 932 444

 • Dla kompleksu nr 1, 5, 7, 8 - od dnia 17.03.2021 r. do dnia 25.03.2021 r., po wcześniejszym ustaleniu z Konserwatorem Obwodu Ochronnego Łapy – Tadeuszem Gregorczukiem tel. 573 165 334

 

IX. WADIUM

 

 1. Wysokość wadium dla każdego z kompleksów będącego przedmiotem przetargu określa załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu

 2. Wadium dla każdego z wybranych kompleksów należy wnieść w terminie nie

późniejszym niż 3 dni przed przetargiem, tj. do dnia 26.03.2021 r. do godziny 1500 Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.

 1. Formy płatności wadium:

Przelew na rachunek bankowy Narwiańskiego Parku Narodowego w Banku

Gospodarstwa Krajowego Odział w Białymstoku nr 82 1130 1059 0017 3397 3920 0008 w tytule przelewu należy wpisać : wadium – przetarg na dzierżawę nieruchomości w NPN oraz numer/y kompleksu/ów, których to wadium dotyczy, terminem wpłaty wadium jest data wpływu środków na rachunek bankowy Parku.

 

 1. Wadium zwraca się niezwłocznie , jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia :

 • odstąpienia od przetargu ,

 • zamknięcia przetargu,

 • unieważnienia przetargu;

 • zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 1. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet czynszu.

 

X. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE OFERT

 

1. Pisemna oferta powinna zawierać:

a) imię , nazwisko i adres oferenta albo nazwę firmy oraz siedzibę oferenta- nr telefonu i

email

b) numer identyfikacji podatkowej , jeżeli oferent jest przedsiębiorcą ;

c) datę sporządzenia oferty;

d) oświadczenie oferenta , które stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia o przetargu,

obejmujące między innymi oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami

przetargu przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń ;

e) numer lub numery kompleksów , na które jest składana oferta oraz oferowaną

wysokość czynszu dzierżawnego netto w pierwszym roku kalendarzowym

obowiązywania umowy za dany kompleks;

f) dowód wpłaty wadium;

g) proponowany sposób realizowania dodatkowych warunków przetargu tj. opis

sposobu zagospodarowania pozyskanej biomasy;

h) kopie dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem , o których mowa

w części kryteria oceny i wyboru oferty.

2. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania oferenta w

obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym , wymaganiami ustawowymi oraz

przepisami prawa;

3. Jeżeli oferta zostanie podpisana przez upoważnionego przedstawiciela oferenta ,to należy

dołączyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale lub uwierzytelnionej przez notariusza kopii.

4.Oferent może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

Zmiany powinny być złożone wg. takich samych zasad jak złożenie ofert tj. w

Odpowiednio oznakowanym opakowaniu z dopiskiem ZMIANA OFERTY . Wycofanie z

postępowania następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia na zasadach wyżej

wymienionych z dopiskiem WYCOFANIE OFERTY.

5. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wzór

oferty stanowi załącznik nr. 5 do ogłoszenia o przetargu.

 

XI. DODATKOWE WARUNKI PRZETARGU

 

 1. Organizator przetargu wymaga , aby oferent opisał w ofercie (załącznik nr 5 do ogłoszenia o przetargu ) sposób zagospodarowania pozyskanej biomasy ( czyli sposób zagospodarowania biomasy po jej skoszeniu i zebraniu ) Proponowany przez oferenta sposób zagospodarowania biomasy po jej skoszeniu i zebraniu nie może negatywnie wpływać na środowisko przyrodnicze.

 2. Organizator przetargu nie dopuszcza niżej opisanych sposobów zagospodarowania

biomasy;

 • spalenie inaczej niż w przygotowanych do tego celu specjalnych instalacjach;

 • zatopienie w ciekach wodnych , rowach;

 • składowania pozyskanej biomasy w granicach Narwiańskiego Parku Narodowego ,

bez uzgodnienia z Dyrektorem Narwiańskiego Parku Narodowego

 • rozdrobienia lub pozostawienia biomasy na dzierżawionej powierzchni .

 1. Na etapie realizacji umowy dzierżawy, Organizator przetargu może żądać od

Dzierżawcy oświadczenia o sposobie zagospodarowania pozyskanej biomasy .

Organizator przetargu ma prawo żądać od Dzierżawcy dokumentów

potwierdzających sposób zagospodarowania biomasy wykazany w oświadczeniu.

 

XII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

( ROZPOCZĘCIE PRZETARGU )

 

 1. Oferty należy składać w formie pisemnej , jedną na wybrany kompleks lub na

wybrane kompleksy ( tj. w jednej kopercie oferta np. na kilka kompleksów )

wymienione w załączniku nr 1 do ogłoszenia do przetargu , w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej – Młynarzówka , Kurowo 12, 18-204 Kobylin Borzymy w sekretariacie do dnia 26.03.2021 r. do godz. 1500 w zamkniętej kopercie z dopiskiem

OFERTA NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCYCH WE WŁADANIU NARWIAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO " Nie otwierać przed dniem 30.03.2021 r. przed godz. 1000

 1. Każdy z oferentów jest związany złożoną ofertą przez okres 90 dni od dnia rozpoczęcia

przetargu , jednakże okres związania ofertą przedłuża się o okres rozpoznania skargi złożonej przez uczestnika przetargu o której mowa w rozdziale XVII ust.1 niniejszego ogłoszenia i/lub okres uzyskania zgody ministra właściwego ds. środowiska o której mowa w rozdziale XV ust.3 niniejszego ogłoszenia.

 

XIII . KRYTERIUM WYBORU OFERTY

 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Organizator przetargu kierować się będzie

następującym kryterium :

Kwota czynszu netto – 100 %

Oferta z najwyższą kwotą czynszu dzierżawnego netto za dany kompleks w pierwszym roku

kalendarzowym obowiązywania umowy dzierżawy uzyska maksymalnie 100 pkt. Pozostałe

oferty/a uzyska/ją 0 pkt .

 

XIV. OGRANICZENIA UCZESTNICTWA

 

Do przetargu nie mogą przystąpić podmioty, które :

 1. Na dzień złożenia oferty posiadają przeterminowane należności finansowe wobec Narwiańskiego Parku Narodowego.

 2. Rozwiązano umowę za nienależyte wykonywanie zabiegów ochronnych w o okresie 3 lat od rozwiązania umowy.

 

XV. DODATKOWE INFORMACJE

 

1. Przed rozpoczęciem przetargu Dyrektor NPN zastrzega sobie prawo odstąpienia od

przeprowadzenia przetargu bez podania przyczyny .

2. Dyrektor NPN zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania treści

niniejszego ogłoszenia oraz warunków przetargu, bez podania przyczyn.

3. W przypadku , gdy wyłoniona w drodze niniejszego przetargu wartość czynszu

z tytułu umowy dzierżawy za cały czas obowiązywania umowy przekraczać będzie

200 000,00 zł ( słownie: dwieście tysięcy złotych ) umowa zostanie zawarta w

przypadku uzyskania zgody, o której mowa w art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia

2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym / Dz. U. z 2020 r. poz.735, z 2021 r.

poz.159,255 /.

4. Informacji dotyczących przetargu udziela od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00

Bazyli Piliczuk – w zakresie określenia przedmiotu przetargu ,merytorycznym dotyczącym

zabiegów ochronnych oraz w zakresie procedury przetargu , tel. 518 932 444.

 

XVI. POSTĘPOWANIE PRZY OCENIE OFERT

 

 1. Komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania oferty do dalszego postępowania

przetargowego , jeżeli: nie odpowiada ona warunkom przetargu;

 1. została złożona po wyznaczonym terminie;

 2. nie zawiera danych , o których mowa w rozdziale X ust.1 p. pkt. od a do e lub dane są niekompletne ;

 3. do oferty nie dołączono dowodu wniesienia wadium ;

d) jest nieczytelna lub budzi wątpliwości , co do jej treści ;

e) została złożona przez nieuprawnionego oferenta , o którym mowa rozdział X ust.2

ogłoszenia o przetargu;

f) oferent nie zaproponował sposobu zagospodarowania biomasy lub

zaproponowany sposób zagospodarowania jest niedopuszczalny przez Organizatora

przetargu.

 1. W przypadku złożenia równorzędnych ofert, Komisja przetargowa kontynuuje przetarg

w formie licytacji między oferentami , którzy złożyli te oferty.

 1. Komisja przetargowa zawiadamia oferentów , o których mowa w ust.2 , o terminie licytacji oraz umożliwi im zapoznanie się z treścią równorzędnych ofert.

 2. W licytacji oferenci zgłaszają kolejne postąpienia wysokości czynszu dzierżawnego netto

powyżej podanej najwyższej kwoty czynszu netto, zamieszczonej w równorzędnych

ofertach , dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień .

 1. Przetarg dla każdego z 8 kompleksów uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu z przeprowadzonego przetargu.

 2. Protokół z przeprowadzonego przetargu sporządza się w dwóch jednobrzmiących

egzemplarzach, jeden dla dyrektora Parku , a jeden dla uczestnika przetargu , który

wygrał przetarg .

 1. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują przewodniczący i członkowie komisji

przetargowej oraz uczestnik przetargu , który wygrał przetarg.

 1. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy dotyczącej

rozporządzenia nieruchomością.

 1. Przewodniczący komisji przetargowej zawiadamia na piśmie wszystkich , którzy złożyli oferty, o wyniku przetargu w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia jego zamknięcia.

 

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

 

 1. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Ministra Środowiska. Skargę składa się za pośrednictwem Dyrektora Narwiańskiego Parku Narodowego. W przypadku złożenia skargi , Dyrektor Narwiańskiego Parku Narodowego wstrzymuje czynności związane z rozporządzeniem nieruchomością .

 2. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z

przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną Dyrektor Parku podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu, wywieszając informację w siedzibie Parku oraz zamieszczając ją w Biuletynie Informacji Publicznej Narwiańskiego Parku Narodowego na okres 7 dni.

Dyrektor Narwiańskiego Parku Narodowego jest obowiązany zawiadomić uczestnika

przetargu , który wygrał przetarg ,o miejscu i terminie zawarcia umowy dotyczącej

rozporządzania nieruchomością najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia

przetargu. Termin na zawiadomienie ulega zawieszeniu na czas rozpatrywania wniosku, o

którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem

państwowym ( / Dz. U. z 2020 r. poz.735, z 2021 r. poz.159,255 /.

Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

 1. Jeżeli uczestnik który wygrał przetarg nie przystąpi bez usprawiedliwienia do

zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu , o którym mowa w ust. 2 , Dyrektor NPN może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. W zawiadomieniu zamieszcza się informację o tym uprawnieniu.

 

 

 

Zatwierdził :

Dyrektor Narwiańskiego Parku Narodowego

Grzegorz Piekarski

 

 

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 - wykaz nieruchomości oraz opis przedmiotu przetargu

Załącznik nr 2 - wysokość ceny wywoławczej i wadium za poszczególne kompleksy

Załącznik nr 2 do umowy - protokół zdawczo - odbiorczy

Załącznik nr 3 - projekt umowy

Załącznik nr 3 do umowy – sprawozdanie roczne

Załącznik nr 4 - oświadczenie oferenta i RODO

Załącznik nr 5 – formularz ofertowy – wzór

Załącznik nr 6 do ogłoszenia o przetargu i nr 4 do umowy

Załącznik nr 7 do ogłoszenia nr 5 do umowy Mapy i pliki w formacie shp z lokalizacją kompleksów  (pliki shp) (mapy :  baciuty_1.pdf baciuty_2.pdf bojary.pdf  bokiny.pdf jenki.pdf kowalewszczyzna.pdf kruszewo.pdf kurowo_kol.pdf lapy_debowina.pdf lupianka_st.pdf mojsiki_borzyska.pdf radule.pdf suraz.pdf uhowo.pdf waniewo.pdf )