Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18 - 204 Kobylin Borzymy

tel. (85) 718 14 17

e-mail: npn@npn.pl

 

Ogłoszenie na OSZACOWANIE STRUKTURY JAKOŚCIOWEJ I ILOŚCIOWEJ ORAZ OCENĘ KONDYCJI ICHTIOFAUNY W WYBRANYCH REJONACH OBSZARU NATURA 2000 PLH200002 NARWIAŃSKIE BAGNA

NARWIAŃSKI PARK NARODOWY

Kurowo 10

18-204 Kobylin Borzymy

tel./fax 85 718 14 17, 86 476 48 11-12

www.npn.pl

e-mail: npn@npn.pl

 

zwany dalej ZAMAWIAJĄCYM, zaprasza do składania ofert na:

 

OSZACOWANIE STRUKTURY JAKOŚCIOWEJ I ILOŚCIOWEJ ORAZ OCENĘ KONDYCJI ICHTIOFAUNY W WYBRANYCH REJONACH OBSZARU NATURA 2000 PLH200002 NARWIAŃSKIE BAGNA


 

Zamówienie prowadzone jest w ramach realizacji projektu nr:

POIS.05.01.00-00-371/12

Ochrona i przywracanie siedlisk ichtiofauny w obszarze Natura 2000 PLH200002 Narwiańskie Bagna”

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Oszacowanie struktury jakościowej i ilościowej oraz ocena kondycji ichtiofauny obejmować będzie:

  1. Przeprowadzenie inwentaryzacji ichtiologicznej w roku 2015 na trzech obszarach (zgodnie z załączoną mapą).

  2. Inwentaryzacje przeprowadzić w dwóch okresach: lato (czerwiec-lipiec) i lato-jesień (sierpień-wrzesień),

  3. Na każdym obszarze wytypować po trzy stanowiska:

 1. Wody płynące (środowisko nurtowe);

 2. Starorzecza otwarte posiadające stałe połączenie z nurtem;

 3. Starorzecza zamknięte i zanikające zbiorniki wodne (tzw. oczka wodne), kontaktujące się z wodami płynącymi tylko podczas zalewów doliny.

  1. Do celów oceny składu gatunkowego oraz zagęszczeń ryb zastosować metodę jednokrotnego elektropołowu, zgodnie z obowiązującą normą europejską (The European Standard EN 14011:2003). Metodę jednokrotnego elektropołowu uzupełnić o dane uzyskane odłowów przeprowadzonych przy użyciu innych narzędzi połowowych w zależności od lokalnych warunków terenowych (wontony, żaki itp.)

  2. Długość odławianego odcinka badawczego nie może być mniejsza niż 500 m na stanowiskach wody płynącej i starorzeczy otwartych. Na stanowisku starorzeczy zamkniętych długość stanowiska w zależności od warunków terenowych.

  3. Schwytane osobniki ryb będą oznaczone do gatunku, liczone, ważone i mierzone. Wszystkie zabiegi będą prowadzone na tzw. "żywej rybie".

  4. Liczebność i biomasa ryb zostanie przeliczana na 500 metrów linii brzegowej, a otrzymane wartości traktować należy jako indeksy liczebności i biomasy. Do analizy struktury i rozmieszczenia ichtiofauny zastosować trzeba dwa wskaźniki biocenotyczne:

1. dominacji D= 100 ni/N

2. stałości występowania E=100na/Nn,

gdzie:

ni – liczba osobników "i" w próbie,

N – liczba wszystkich osobników w próbie,

na – liczba stanowisk na których dany gatunek wystąpił,

Nn – łączna liczba stanowisk.

  1. Po jednej próbie ryb z każdego odłowu podać badaniom pod kątem stanu zdrowotnego obejmującego badania kliniczne, anatomopatologiczne, parazytologiczne i bakteriologiczne.

  2. Stanowiska wytypowane do inwentaryzacji scharakteryzować morfometrycznie uwzględniając: opis koryta, udział roślin, rodzaj terenów przyległych, parametry wody - temperaturę, nasycenie tlenem oraz pH.

 1. Z wykonanych prac sporządzić raport końcowy w formie papierowej i elektronicznej w terminie do 30 września 2015 roku.

 2. Przedmiot zamówienia określony w pkt 1 powinien zostać wykonany zgodnie ze sztuką rybacka i dobrą praktyką rybacką.

 

 1. WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

Zamawiający ustala następujące terminy realizacji zamówienia:

Wykonanie całości zamówienia wraz z raportem końcowym: do 30.09.2015 roku.

 

 1. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

 

 1. Cena oferty powinna obejmować pełny zakres prac związanych z odłowem i badaniami, zawierać wszystkie elementy niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

 2. Cena ma być wyrażona w złotych polskich netto i brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT.

 3. Dla porównania ofert Zamawiający przyjmuje cenę brutto.

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

 

 1. Wykonawcy muszą przedstawić treść oferty odpowiadającą treści zapytania.

 2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

 3. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

 4. Dokumenty załączone do oferty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (podpisuje osoba/osoby upoważniona do podpisywania oferty).

 5. Każda zapisana strona oferty oraz załączonych oświadczeń i dokumentów musi być ponumerowana kolejnymi numerami, a wszystkie kartki oferty muszą być spięte w sposób trwały.

 6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę/osoby podpisującą ofertę.

 7. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.

 

V. NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH I OFERT CZĘSCIOWYCH.

 

VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.

 1. o udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:

  1. posiadają wiedzę i doświadczenie.

Sposób oceny spełnienia warunku: zrealizowali, bądź w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych realizują w ostatnich 3 latach co najmniej 2 zamówienia na odłowy przy użyciu sprzętu rybackiego (atestowanego agregatu lub sprzętu sieciowego) i posiadają dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

  1. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Sposób oceny spełnienia warunku: Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji przedmiotowego zamówienia osobą posiadają wyższe wykształcenie o kierunku rybactwo śródlądowe.

 1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

 2. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków wskazanych w ppkt 1.1 na podstawie danych i informacji zawartych w żądanych do załączenia do oferty – oświadczeniach i dokumentach.

VII. OFERTA ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oferta:

 1. Formularz ofertowy (wg załączonego wzoru – załącznik nr 1),

 2. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

  1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Polski, składają dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto ich likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

  2. wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług (minimum dwóch), w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – załącznik nr 2,

  3. wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 3,

 

 

VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę na formularzu ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 29.06.2015 roku do godz. 1530 w jednej z poniższych form:

- listownie na adres Narwiańskiego Parku Narodowego, Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy lub

- osobiście w siedzibie Narwiańskiego Parku Narodowego, Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy lub

- faxem na numer: 86 4764811 lub

- w wersji elektronicznej (podpisany skan oferty) na adres e-mail: andrzej.bielonko@npn.pl.

IX. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

Adres do korespondencji:

Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10

18-204 Kobylin Borzymy

fax: 85 718 14 17, e-mail: npn@npn.pl

 

 1. OSOBY UPRAWNIONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami jest:

Andrzej Bielonko – tel. 85 718 14 17 w. 32, 502 50 80 60

 

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

 1. Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu, który trwa 30 dni.

 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 
XI. KRYTERIA I TRYB OCENY OFERT

 

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

 • cena ofertowa –100 %,

XII. UMOWA
 1. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników zapytania zobowiązany do podpisania umowy.

 

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

 1. FORMULARZ OFERTY - załącznik nr 1

 2. WYKAZ WYKONANYCH, A W PRZYPADKU ŚWIADCZEŃ OKRESOWYCH LUB CIĄGŁYCH RÓWNIEŻ WYKONYWANYCH, GŁÓWNYCH DOSTAW LUB USŁUG W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT – załącznik nr 2

 3. WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA - załącznik nr 3

 4. MAPA OBSZARÓW ODŁOWÓW – załącznik nr 4.

 5. Mapa obszarów odłowów - Uhowo