Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18 - 204 Kobylin Borzymy

tel. (85) 718 14 17

e-mail: npn@npn.pl

 

Badanie rynku - Pozyskanie danych teledetekcyjnych i ocena stanu zasobów przyrodniczych w Narwiańskim Parku Narodowym przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii teledetekcyjnych.

Kurowo, 14-02-2020

 

Badanie rynku


 

W związku z realizacją projektu POIS.02.04.00-00-0005/18 pn. „Ocena stanu zasobów przyrodniczych w Narwiańskim Parku Narodowym przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii teledetekcyjnych” w ramach działania 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Narwiański Park Narodowy, Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy

Zaprasza do wyceny zamówienia na wykonanie zadania pn:

Pozyskanie danych teledetekcyjnych i ocena stanu zasobów przyrodniczych w Narwiańskim Parku Narodowym przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii teledetekcyjnych


 

  1. Zamawiający zaprasza Wykonawcę do wyceny zamówienia określonego w Opisie Przedmiotu Zamówienia - Załącznik nr 1 oraz zasięgiem przestrzennym w formacie zip – załącznik nr 2.

  2. Termin realizacji zamówienia: od momentu podpisania umowy do 30-05-2022r.

  3. Miejsce realizacji zamówienia: Narwiański Park Narodowy.

  4. Niniejsze zapytanie ma na celu pozyskanie informacji od rynku wykonawców i należytej wyceny szacunkowej wartości zamówienia.

  5. Niniejsze zapytanie nie jest zaproszeniem do złożenia oferty w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych ani w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

  6. Wycenę proszę dokonać w PLN – podać wartość netto, stawkę VAT i cenę brutto zgodnie z załączonym wzorem – Załącznik nr 3.

  7. Wycenę proszę przesłać drogą elektroniczną jako skan podpisanego egzemplarza wyceny (Załącznik nr 3) na adres e-mail Zamawiającego tele@npn.pl z tytułem: Pozyskanie danych teledetekcyjnych i ocena stanu zasobów przyrodniczych w Narwiańskim Parku Narodowym – wycena zamówienia w terminie do 21-02-2020 godz. 12:00.

  8. Osoby upoważnione do kontaktu: Agnieszka Pruszyńska, Tomasz Chucherko email: tele@npn.pl

  9. Wraz z szacowaniem prosimy o załączenie podpisanego oświadczenia dot. RODO stanowiącego załączniku nr. 4 do niniejszego zapytania.


 

Dyrektor Narwiańskiego Parku Narodowego

Ryszard Modzelewski

 

załącznik_nr_1_do_szacowania_opz.docx

załącznik_2_do_szacowania_obszary_opracowania.zip

załącznik_3_do_szacowania_formularz_wyceny.docx

załącznik_nr_4__do_szacowania_klauzula_rodo.docx

załącznik_do_opz_wytyczne_opracowania_dokumentacji_projektowej.docx