Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy

tel. +48 663 103 109 (poniedziałek-piątek 7:30-15:30)

tel.  +48 85 718 14 17 (sobota-niedziela 10:00-18:00)

e-mail: npn@npn.pl

 

Zapytanie ofertowe - wykonanie zabiegów ochronnych na torfowisku Rynki w latach 2013-2014

Narwiański Park Narodowy
Kurowo 10
18-204 Kobylin Borzymy

Tel./fax (86) 476-48-11, (85) 718-14-17
e-mail: npn@npn.pl
www.npn.pl

NPN-POIS371/271/7/13

Kurowo, 25.09.2013

Zapytanie ofertowe

Narwiański Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zabiegów ochronnych na torfowisku Rynki w latach 2013-2014.

 1. Zamawiający: Narwiański Park Narodowy Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy
 2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest ręczne wykonanie następujących zabiegów ochronnych na torfowisku Rynki w NPN w latach 2013-2014:
  1. Wykaszania łąk trzęślicowych na powierzchni 0,54ha
  2. Odkrzaczania/wykaszania mechowisk na powierzchni 0,43ha
  3. Eliminacja niepożądanych krzewów i drzew w zaroślach wierzby rokity na powierzchni 44,13ha

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego.

 1. Opis sposobu obliczania ceny: Cena oferty powinna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie wykonawca przy realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku.
 2. Kryterium oceny ofert: Najniższa cena.
 3. Istotne postanowienia umowy: Projekt umowy stanowi Załącznik Nr 3.
 4. Termin realizacji zamówienia:
  • W 2013- od 25.X do 09. XII.2013
  • W 2014 - od 25.X do 09. XII.2014
 5. Warunki udziału w postępowaniu:
  1. Oferta musi być złożona na Formularzu ofertowym (Załącznik Nr 2) i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.
  2. Do oferty należy załączyć:
   1. wykaz prac o charakterze zabiegów ochronnych – wykaszanie, odkrzaczanie wykonywanych w ekosystemach bagiennych realizowanych na terenie: parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, obszarach Natura 2000, jakie wykonawca zrealizował w ciągu ostatnich 3 lat (Załącznik nr 4).
   2. Wykaz osób realizujących zamówienie (Załącznik Nr 5)w tym przynajmniej jedną osobę koordynatora/nadzorującego zabiegi ochronne z wykształceniem wyższym przyrodniczym posiadającego doświadczenie w zakresie fitosocjologii lub botaniki z doświadczeniem w zakresie:
    • inwentaryzacji terenowej flory lub zbiorowisk roślinnych ekosystemów bagiennych,
    • jest autorem lub współautorem minimum 3 publikacji recenzowanych z zakresu botaniki lub fitosocjologii ekosystemów bagiennych lub uczestniczył w minimum 2 pracach polegających na inwentaryzacji przyrodniczej lub monitoringu przyrodniczym z zakresu fitosocjologii lub botaniki ekosystemów bagiennych;
 6. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym do dnia 2 października 2013 do godz. 12 w sekretariacie Narwiańskiego Parku Narodowego w Kurowie. Po wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie podpisana umowa.
  Dane kontaktowe:
  Osoba do kontaktu Iwona Laskowska tel. 864764811 wew. 39
  Adres: Narwiański Park Narodowy Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy
 7. Rozstrzygnięcie postępowania: Postępowanie zostanie rozstrzygnięte najpóźniej niż w dniu 7 października 2013 roku. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Narwiańskiego Parku Narodowego www.npn.pl

Załączniki:

Dyrektor
Narwiańskiego Parku Narodowego
Ryszard Modzelewski