Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18 - 204 Kobylin Borzymy

tel. (85) 718 14 17

e-mail: npn@npn.pl

 

Zapytanie ofertowe - Wykonanie wyceny nieruchomości.

Kurowo, 10.04.2019 r.

NPN - OOK- 223 - 2/ 2019

 Zapytanie ofertowe

Narwiański Park Narodowy prosi o złożenie oferty na: Wykonanie wyceny nieruchomości gruntów będących we władaniu Narwiańskiego Parku Narodowego, które zakwalifikowano do dzierżawy w formie przetargu ustnego nieograniczonego – licytacji publicznej na wykonywanie zabiegów ochronnych oraz wyliczenie średniej ceny dzierżawy za 1 ha w 2019 roku .

 1. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Wyceny nieruchomości dokonuje rzeczoznawca majątkowy poprzez sporządzenie pisemnej opinii o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego. Operat szacunkowy, określający wartość nieruchomości powinien być zgodny z przepisami ustawy z dnia 21 sierpień 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1997 ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2019 r. poz.. 270, 492 ) oraz Standardów Zawodowych Rzeczoznawców Majątkowych.

 2. Operaty – 3 kompleksów działek ewidencyjnych sporządzone będą na potrzeby dzierżawy gruntów NPN położonych w Narwiańskim Parku Narodowym ( Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia )

Powierzchnia pojedynczych działek: waha się od 0,10 ha do 10,0 ha.

Klasyfikacja użytków: w przeważającej większości nieużytki, wody płynące, sporadycznie pastwiska, łąki, lasy.

 1. Szczegółowa lokalizacja działek:

 

Województwo podlaskie, powiat białostocki:

 

Gmina Choroszcz:

Obręb ewidencyjny Pańki;

Obręb ewidencyjny Kruszewo;

Obręb ewidencyjny Izbiszcze;

 

Gmina Turośń Kościelna:

Obręb ewidencyjny Borowskie Żaki

Obręb ewidencyjny Topilec

 

Gmina Łapy:

Obręb ewidencyjny Uhowo;

 

 

 

 

 

 1. Kalkulując cenę oferty Wykonawca powinien uwzględnić specyfikę przedmiotu wykonania wycen, w szczególności fakt położenia nieruchomości na terenie parku narodowego, dostępność terenu, oddalenie od utwardzonych dróg, uwarunkowania terenowe (np. grunty podmokłe i zabagnione). Granice poszczególnych działek rzeczoznawcy muszą ustalić samodzielnie na podstawie map obrębów ewidencyjnych. Zamawiający poza przekazaniem (w siedzibie Zamawiającego) ww. map nie będzie służył inną pomocą.

 2. Zamawiający nie ma obowiązku dostarczenia dokumentów wykorzystywanych do sporządzenia operatów szacunkowych. Wykonawca uzyskuje je we własnym zakresie i na własny koszt. Obowiązek pozyskania wszelkich niezbędnych danych i materiałów koniecznych do wykonania zamówienia obciąża Wykonawcę.

 3. Operaty szacunkowe należy wykonać w formie papierowej w 2 egzemplarzach.

 

 1. Termin realizacji zamówienia:

Do dnia 20.05.2019 r.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował minimum jedną osobą posiadającą

uprawnienia zawodowe w zakresie art. 174 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz.270 , 492 )

 

 1. Termin do którego należy złożyć ofertę:

17.04.2019

 

 1. Formy złożenia oferty.

Oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym w terminie do 17.04.2019 r. w jednej z podanych form:

 • pocztą elektroniczną w postaci skanu podpisanej oferty na adres e-mail: npn@npn.pl lub,

 • osobiście lub listownie na adres Zamawiającego:

Narwiański Park Narodowy,

Kurowo 10, 18-204 Kobylin-Borzymy

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Osoba do kontaktu: Bazyli Piliczuk tel. 518 932 444

 1. Kryteria wyboru oferty

100% cena brutto.

 

 1. Uwagi końcowe.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nastąpi najpóźniej 19.04.2019 r. Wyniki zapytania ofertowego zostaną zamieszczone na stronie internetowej Narwiańskiego Parku Narodowego www.npn.pl. Po wyłonieniu wykonawcy w ciągu 14 dni zostanie podpisana umowa zgodnie z Załącznikiem nr 4 .

 1. Narwiański Park Narodowy zastrzega sobie prawo do:

 1. zmiany terminu składania ofert,

 2. wyjaśniania treści ofert z wykonawcami w przypadku gdy oferty są niejednoznaczne, niejasne lub budzą wątpliwości Narwiańskiego Parku Narodowego,

 3. uzupełnienia ofert w przypadku stwierdzenia braków, które można uzupełnić,

 4. poprawienia omyłek rachunkowych za zgodą Wykonawcy,

 5. odrzucenia ofert złożonych po wyznaczonym terminie,

 6. odrzucenia ofert niezgodnych z założeniami zapytania ofertowego,

 7. odrzucenia ofert obliczonych według błędnej stawki podatku VAT,

 8. wykluczenia z postępowania wykonawców, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub z osobami związanymi z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy,

 9.  wyjaśnienia podejrzenia rażąco niskiej ceny wraz z ewentualnym odrzuceniem oferty w przypadku potwierdzenia tego faktu, bądź braku wyjaśnienia ze strony Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 1. Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych.

 2. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Narwiańskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

 

 

Ryszard Modzelewski

Dyrektor Narwiańskiego Parku Narodowego

 

Załączniki:

 1. Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 2. Załącznik Nr 2 Wzór formularza oferty.

 3. Załącznik Nr 3 Oświadczenie oferenta.

 4. Załącznik Nr 4 Projekt Umowy.