Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18 - 204 Kobylin Borzymy

tel. (85) 718 14 17

e-mail: npn@npn.pl

 

Zapytanie ofertowe - Wykonanie czynności notarialnych.

Zapytanie ofertowe

Narwiański Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na : Wykonanie czynności notarialnych od dnia rozstrzygnięcia postępowania do 31.03.2021r w ramach projektu Nr POIS.02.04.00-00-0023/16 „Ochrona lądowych siedlisk Natura 2000 w obszarze PLH 200002 Narwiańskie Bagna – etap I” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 1. Opis przedmiotu zamówienia

 • Przedmiotem zamówienia jest obsługa notarialna Narwiańskiego Parku Narodowego poprzez wykonanie czynności notarialnych z art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U. 2017 Nr. 2291 z późn. zm.) dotyczących nabywania na własność Narwiańskiego Parku Narodowego nieruchomości położonych na terenie Narwiańskiego Parku Narodowego w celu bezterminowej ochrony przyrody. Nieruchomości położone są w następujących gminach: Tykocin, Choroszcz, Turośń Kościelna, Łapy, Suraż, Sokoły, Kobylin Borzymy od dnia rozstrzygnięcia postępowania do 31.03.2021r.

 • Miejscem świadczenia usług notarialnych oraz sprawdzania kompletności dokumentacji może być: miasto Białystok lub miejscowości położone na terenie gmin, których leży Narwiański Park Narodowy to jest: Gmina Tykocin, Gmina Choroszcz, Gmina Turośń Kościelna, Gmina Łapy, Gmina Suraż, Gmina Sokoły, Gmina Kobylin Borzymy. Zamawiający dopuszcza także prowadzenie czynności notarialnych w siedzibie Zamawiającego. W wyjątkowych sytuacjach (np. zły stan zdrowia, niesprawność sprzedającego) Zamawiający zakłada możliwość wykonania czynności notarialnych w miejscu zamieszkania sprzedającego bez dodatkowych opłat.

 • Orientacyjna liczba aktów notarialnych/zleceń, to około 9 z możliwością jej zmniejszenia bądź zwiększenia w zależności od potrzeb i możliwości finansowych Zamawiającego. Powierzchnia gruntów planowanych do wykupienia to około 12ha, powierzchnia działek ewidencyjnych waha się od 0,01ha do 10ha.

 • Dokonywanie czynności notarialnych następować będzie każdorazowo w terminie uzgodnionym przez Zamawiającego i Wykonawcę, lecz nie później niż 10 dni roboczych od dnia odbioru przez Wykonawcę niezbędnej dokumentacji do wykonania czynności notarialnej.

 • Ze względu na specyfikę zamówienia Wykonawca nie może powierzyć wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcy z zastrzeżeniem art. 21 i 22 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (Dz. U. 2017 r. poz. 2291 z późn. zm.) zgodnie z załącznikiem Nr 2.

 1. Termin realizacji zamówienia: od dnia rozstrzygnięcia postępowania 31.03.2021

 2. Warunki udziału w postępowania

W postępowaniu może wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał uprawnienia do dokonywania czynności notarialnych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w rozumieniu ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie /Dz. U. 2017 Nr. 2291 z późn. zm./

 1. Termin do którego należy złożyć ofertę

16.09.2019 do godziny 14.30

 1. Formy złożenia oferty

Oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym w formie elektronicznej w postaci skanu na adres e-mail iwona.laskowska@npn.pl lub osobiście w sekretariacie siedziby Zamawiającego w Kurowie 10, gm. Kobylin Borzymy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

 1. Kryteria wyboru oferty

100%cena brutto usługi – na podstawie wyliczenia przykładowej czynności notarialnej wymienionej w pkt 1 Załącznika nr 1 – formularz oferty, której wysokość nie ulegnie zmianie od dnia rozstrzygnięcia postępowania do 31.03.2021.

 1. Uwagi końcowe

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nastąpi najpóźniej 17.09.2019 roku. Wyniki zapytania ofertowego zostaną zamieszczone na stronie internetowej Narwiańskiego Parku Narodowego www.npn.pl. Za datę rozstrzygnięcia postępowania uznaje się datę wyboru najkorzystniejszej oferty.

 1. Narwiański Park Narodowy zastrzega sobie prawo do:

 1. zmiany terminu składania ofert,

 2. wyjaśniania treści ofert z wykonawcami w przypadku gdy oferty są niejednoznaczne, niejasne lub budzą wątpliwości Narwiańskiego Parku Narodowego,

 3. uzupełnienia ofert w przypadku stwierdzenia braków, które można uzupełnić,

 4. poprawienia omyłek rachunkowych za zgodą wykonawcy

 5. odrzucenia ofert złożonych po wyznaczonym terminie,

 6. odrzucenia ofert niezgodnych z założeniami zapytania ofertowego,

 7. wykluczenia z postępowania wykonawców, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub z osobami związanymi z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy,

 8. wyjaśnienia podejrzenia rażąco niskiej ceny wraz z ewentualnym odrzuceniem oferty w przypadku potwierdzenia tego faktu, bądź braku wyjaśnienia ze strony wykonawcy w terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

 1. Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych.

 2. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Narwiańskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy

Ryszard Modzelewski

Dyrektor Narwiańskiego Parku Narodowego

 
 


 

Załączniki

 1. Załącznik Nr 1 Wzór formularza oferty

 2. Załącznik Nr 2 Oświadczenie oferenta

 

Unieważnienie postępowania