Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy

tel. +48 663 103 109 (poniedziałek-piątek 7:30-15:30)

tel.  +48 85 718 14 17 (sobota-niedziela 10:00-18:00)

e-mail: npn@npn.pl

 

Zapytanie ofertowe - wykonanie 15 tablic

Narwiański Park Narodowy
Kurowo 10
18-204 Kobylin Borzymy


Tel./fax (86) 476-48-11, 085 718-14-17        
e-mail: npn@npn.pl
www.npn.pl

Kurowo, 15.02 2013

Zapytanie ofertowe

Narwiański Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty na wykonanie 15 tablic informacyjnych  o obszarze Natura 20000 Narwiańskie Bagna.

 1. Zamawiający: Narwiański Park Narodowy Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy
 2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest projekt, wykonanie 15 tablic informacyjnych o obszarze Natura 20000 Narwiańskie Bagna o wymiarach dostosowanych do wymogów  zawartych w Załączniku 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2004 roku w sprawie wzorów tablic Dz.U.2004.268. 2665.

Zamówienie obejmuje:

 1. Wykonanie projektu tablicy wraz z opisem sposobu mocowania. Przed wykonaniem tablic projekt należy przedstawić do akceptacji zamawiającego.
 2. Wykonanie 15 tablic informacyjnych o obszarze Natura 20000 Narwiańskie Bagna, tablice jednostronne wykonane z blachy ocynkowanej, nadruk kolor. Zastosowane materiały oraz technologie (w tym kolorystyka) powinny być trwałe i odporne na warunki atmosferyczne, minimalna trwałość tablicy (w tym kolorystyki) 5 lat.  Treść i wygląd wszystkich tablic powinna być jednakowa.
  Na tablicy należy zamieścić wizerunek orła w koronie oraz następujący tekst

Obszar Natura 2000
Narwiańskie Bagna

Kształt tablicy, proporcje, kolorystyka, wielkość znaków i symboli muszą być zgodne z Załącznikiem 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2004 roku w sprawie wzorów tablic Dz.U.2004.268. 2665
Każdą tablicę należy zamontować na stelażu metalowym na dwóch wspornikach, przystosowanym do umieszczenia na gruncie. Konstrukcja powinna zapewnić stabilność; wysokość konstrukcji powinna uwzględnić umieszczenie tablicy na wysokości nie mniejszej niż 1,5m od dolnej krawędź tablicy do gruntu, stelaż metalowy, trwale związany z gruntem, gotowe do montażu.

 1. Dostawa 15 tablic na stelażach gotowych do montażu do siedziby zamawiającego Kurowo 10 gm. Kobylin Borzymy.
 1. Opis sposobu obliczania ceny: Cena oferty powinna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie wykonawca przy realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku.
 2. Kryterium oceny ofert: Najniższa cena.
 3. Termin realizacji zamówienia: 22 marzec 2013 roku.
 4. Warunki udziału w postępowaniu: Oferta musi być złożona na Formularzu ofertowym (Zał. 1) i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.
 5. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym do dnia 22 lutego 2013 do godz. 15: pocztą (liczy się data wpływu), e-mailem (skan podpisanej oferty), faxem. Po wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie podpisana umowa.
  Dane kontaktowe:
  Adres: Narwiański Park Narodowy Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy
  Fax: 864764811, e-mail: iwona.laskowska@npn.pl
 6. Rozstrzygnięcie postępowania: Postępowanie zostanie rozstrzygnięte najpóźniej niż w dniu 27 lutego 2013 roku. O wynikach postępowania uczestnicy zostaną powiadomieni drogą mailową lub faxem

Załączniki:

Dyrektor
Narwiańskiego Parku Narodowego
Ryszard Modzelewski