Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18 - 204 Kobylin Borzymy

tel. (85) 718 14 17

e-mail: npn@npn.pl

 

Zapytanie ofertowe - obsługa notarialna wykupu gruntów

 

 

Kurowo, 03.03.2017

 

Zapytanie ofertowe

nr NPN-SP-POIŚ-170-271-1/17

Narwiański Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na: Wykonanie czynności notarialnych w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0170/16 „Ochrona siedlisk hydrogenicznych obszaru Natura 2000 PLH200002 Narwiańskie Bagna” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 1. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa notarialna Narwiańskiego Parku Narodowego poprzez wykonanie czynności notarialnych z art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U. 2014 Nr. 164 z późn. zm.) dotyczących nabywania na własność Narwiańskiego Parku Narodowego nieruchomości położonych na terenie Narwiańskiego Parku Narodowego w celu bezterminowej ochrony przyrody. Nieruchomości położone są w następujących gminach:

woj. podlaskie, powiat białostocki:

   1. Gmina Tykocin;

   2. Gmina Choroszcz;

   3. Gmina Turośń Kościelna;

   4. Gmina Łapy;

   5. Gmina Suraż;

 1. Miejscem świadczenia usług notarialnych oraz sprawdzania kompletności dokumentacji może być: miasto Białystok lub miejscowości położone na terenie gmin, których leży Narwiański Park Narodowy to jest: Gmina Tykocin, Gmina Choroszcz, Gmina Turośń Kościelna, Gmina Łapy, Gmina Suraż, Gmina Sokoły, Gmina Kobylin Borzymy. Zamawiający dopuszcza także prowadzenie czynności notarialnych w siedzibie Zamawiającego bez dodatkowych opłat. W wyjątkowych sytuacjach (np. zły stan zdrowia, niesprawność sprzedającego) Zamawiający zakłada możliwość wykonania czynności notarialnych w miejscu zamieszkania sprzedającego bez dodatkowych opłat.

 2. Orientacyjna liczba aktów notarialnych/zleceń, to około 20 z możliwością jej zmniejszenia bądź zwiększenia w zależności od potrzeb i możliwości finansowych Zamawiającego. Orientacyjna wartość nieruchomości zaplanowanych do wykupu w ramach projektu to 150 000 PLN.

 3. Dokonywanie czynności notarialnych następować będzie każdorazowo w terminie uzgodnionym przez Zamawiającego i Wykonawcę, lecz nie później niż 10 dni roboczych od dnia odbioru przez Wykonawcę niezbędnej dokumentacji do wykonania czynności notarialnej.

 4. Ze względu zarówno na specyfikę zamówienia Wykonawca nie może powierzyć wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcy z zastrzeżeniem art. 21 i 22 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (Dz. U. 2014 r. poz. 164 z późn. zm.) zgodnie z załącznikiem Nr 2.

 1. Termin realizacji zamówienia:

od dnia zawarcia umowy sukcesywnie do 31.12.2019 r.

 1. Warunki udziału w postępowaniu.

W postępowaniu może wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał uprawnienia do dokonywania czynności notarialnych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w rozumieniu ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U. 2014 Nr. 164 z późn. zm.)

 1. Termin do którego należy złożyć ofertę:

17.03.2017 r.

 1. Formy złożenia oferty.

Oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym w terminie do 17.03.2017 r. do godz. 15:30 w jednej z podanych form:

 • pocztą elektroniczną w postaci skanu podpisanej oferty na adres e-mail: andrzej.bielonko@npn.pl lub,

 • osobiście lub listownie na adres Zamawiającego:

Narwiański Park Narodowy,

Kurowo 10, 18-204 Kobylin-Borzymy

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

 1. Kryteria wyboru oferty

100% cena brutto usługi – na podstawie wyliczenia przykładowej czynności notarialnej wymienionej w pkt 1 Załącznika nr 1 – formularz oferty.

 1. Uwagi końcowe.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nastąpi najpóźniej 24.03.2017 roku. Wyniki zapytania ofertowego zostaną zamieszczone na stronie internetowej Narwiańskiego Parku Narodowego www.npn.pl. Po wyłonieniu wykonawcy w ciągu 14 dni zostanie podpisana umowa zgodnie z Załącznikiem nr 3.

 1. Narwiański Park Narodowy zastrzega sobie prawo do:

 1. zmiany terminu składania ofert,

 2. wyjaśniania treści ofert z wykonawcami w przypadku gdy oferty są niejednoznaczne, niejasne lub budzą wątpliwości Narwiańskiego Parku Narodowego,

 3. uzupełnienia ofert w przypadku stwierdzenia braków, które można uzupełnić,

 4. poprawienia omyłek rachunkowych za zgodą Wykonawcy,

 5. odrzucenia ofert złożonych po wyznaczonym terminie,

 6. odrzucenia ofert niezgodnych z założeniami zapytania ofertowego,

 7. odrzucenia ofert obliczonych według błędnej stawki podatku VAT,

 8. wykluczenia z postępowania wykonawców, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub z osobami związanymi z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy,

 9. wyjaśnienia podejrzenia rażąco niskiej ceny wraz z ewentualnym odrzuceniem oferty w przypadku potwierdzenia tego faktu, bądź braku wyjaśnienia ze strony Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 1. Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych.

 2. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Narwiańskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

 

Ryszard Modzelewski

Dyrektor Narwiańskiego Parku Narodowego

 

Załączniki:

1. Załącznik Nr 1 Wzór formularza oferty

2. Załącznik Nr 2 Oświadczenie oferenta

3. Załącznik Nr 3 Projekt Umowy