Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18 - 204 Kobylin Borzymy

tel. (85) 718 14 17

e-mail: npn@npn.pl

 

Zapytanie ofertowe - Świadczenie usług telekomunikacyjnych

Kurowo; 9.05.2017

Zapytanie ofertowe nr

NPN-SP-POIŚ-170-271-5/17

Zapytanie ofertowe

Narwiański Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na usługę pn. „Świadczenie usług telefonii komórkowej przez okres 24 miesięcy.

 1. Opis Przedmiotu Zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej, które realizowane będą przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, przez okres 24 miesięcy,

 2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do: dostarczenia i aktywowania 2 sztuk kart nanoSIM dla 2 numerów telefonów, w tym jednego działającego obecnie w sieci PLUS, który posiada już Zamawiający. Numer posiadanego przez NPN telefonu pozostanie bez zmian i zostanie przeniesiony do sieci Wykonawcy. Wykonawca przeniesie go do własnej sieci od dnia aktywowania usług. Drugi numer telefonu zostanie przydzielony przez Wykonawcę.

 3. Wykonawca przedstawi ofertę na dwa abonamenty telefoniczne biorąc pod uwagę:

  1. nielimitowane połączenia do wszystkich sieci komórkowych i na telefony stacjonarne;

  2. nielimitowane SMS-y oraz MMS-y do wszystkich sieci komórkowych;

  3. pakiet danych minimum 7 GB w rozliczeniu miesięcznym;

  4. opłatę aktywacyjną/przeniesienia do innej sieci posiadanych przez NPN numerów telefonicznych obecnie działających w sieci PLUS.

 1. Termin realizacji zamówienia:

Umowa będzie obowiązywała od dnia jej zawarcia z zastrzeżeniem, że usługi telefonii komórkowej będą świadczone od momentu uruchomienia przez okres 24 miesięcy

 

 1. Wymogi w stosunku do Wykonawcy (jeśli dotyczy):

Nie dotyczy.

 

 1. Termin do którego należy złożyć ofertę:

Oferta powinna być dostarczona do dnia 17.05.2017 r. Dostarczenie oferty po wyznaczonym terminie skutkuje jej odrzuceniem.

 1. Forma złożenia oferty:

    1. Ofertę należy złożyć zgodnie z formularzem, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania, w jeden z następujących sposobów:

 • w wersji pisemnej (oryginał) w siedzibie Zamawiającego Kurowo 10 gm. Kobylin Borzymy pn.-pt. 7:30-15:30 lub

 • drogą elektroniczną na adres andrzej.bielonko@npn.pl


 

    1. Wykonawca powinien skalkulować łączny koszt abonamentu przez okres trwania umowy (tj. 24 miesiące) oraz łączny koszt wszystkich aktywacji usługi głosowej określonych w Opisie przedmiotu zamówienia (ust. I niniejszego zapytania).


 

    1. Należy pamiętać, iż wypełniony formularz powinien:

 • zostać opatrzony pieczątką firmową (tj. zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy),

 • zostać podpisany czytelnie przez osobę upoważnioną w imieniu Wykonawcy,

 • posiadać datę sporządzenia.

 1. Sposób wyboru oferty (kryteria oceny):

 • Cena 100%

 1. Sposób dokonywania płatności:

Rozliczenia za przedmiot umowy odbywać się będą na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT/ rachunków.

 1. Uwagi końcowe

 1. Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nastąpi najpóźniej 18.05.2017 roku. Wyniki zapytania ofertowego zostaną zamieszczone na stronie internetowej Narwiańskiego Parku Narodowego www.npn.pl. Po wyłonieniu wykonawcy w ciągu 3 dni zostanie podpisana umowa zgodnie z informacjami zawartymi w Załączniku nr 2.

 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy na wzorze wybranego Wykonawcy. W przypadku zawarcia umowy na wzorze Wykonawcy, załącznikami do niej będą niniejsze Zapytanie ofertowe oraz Oferta Wykonawcy (stanowiące integralną część umowy).

 3. Narwiański Park Narodowy zastrzega sobie prawo do:

 1. zmiany terminu składania ofert,

 2. wyjaśniania treści ofert z wykonawcami w przypadku gdy oferty są niejednoznaczne, niejasne lub budzą wątpliwości Narwiańskiego Parku Narodowego,

 3. uzupełnienia ofert w przypadku stwierdzenia braków, które można uzupełnić,

 4. poprawienia omyłek rachunkowych za zgodą wykonawcy,

 5. odrzucenia ofert złożonych po wyznaczonym terminie,

 6. odrzucenia ofert niezgodnych z założeniami zapytania ofertowego,

 7. odrzucenia ofert obliczonych według błędnej stawki podatku VAT,

 8. wykluczenia z postępowania wykonawców, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub z osobami związanymi z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy,

 9. wyjaśnienia podejrzenia rażąco niskiej ceny wraz z ewentualnym odrzuceniem oferty w przypadku potwierdzenia tego faktu, bądź braku wyjaśnienia ze strony wykonawcy w terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

 1. Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych.

 2. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Narwiańskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy

Ryszard Modzelewski

Dyrektor Narwiańskiego Parku Narodowego


 


 

Załączniki

 1. Załącznik Nr 1 Wzór formularza oferty

 2. Załącznik Nr 2 Istotne postanowienia umowy