Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy

tel. +48 663 103 109 (poniedziałek-piątek 7:30-15:30)

tel.  +48 85 718 14 17 (sobota-niedziela 10:00-18:00)

e-mail: npn@npn.pl

 

Zapytanie ofertowe - Świadczenie usług telefonii komórkowej

Kurowo,09 .grudnia 2016

Zapytanie ofertowe

Narwiański Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na usługę pn. „Świadczenie usług telefonii komórkowej przez okres 36 miesięcy od 1stycznia 2017 do 31 grudnia 2019 wraz z dostawą 1 aktywnej skonfigurowanej kart SIM”.

 1. Opis Przedmiotu Zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

  1. świadczenie usług telefonii komórkowej, które realizowane będą przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, przez okres 36 miesięcy,

  2. dostawa i aktywowanie 1 karty SIM dla 1 numeru


 

2. Wykonawca przedstawi ofertę na jeden abonament telefoniczny biorąc pod uwagę:

- nielimitowane połączenia do wszystkich sieci komórkowych i na telefony stacjonarne,

- nielimitowane SMS-y oraz MMS-y do wszystkich sieci komórkowych,

- pakiet danych minimum 4GB w rozliczeniu miesięcznym.

- opłatę aktywacyjną

 1. Termin realizacji zamówienia:

Umowa będzie obowiązywała od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2019 roku

 1. Wymogi w stosunku do Wykonawcy (jeśli dotyczy):

Nie dotyczy.

 1. Termin do którego należy złożyć ofertę:

Oferta powinna być złożona do dnia 19.12.2016 r. Przesłanie oferty po wyznaczonym terminie skutkuje jej odrzuceniem.

 1. Forma złożenia oferty:

    1. Ofertę należy złożyć zgodnie z formularzem, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania, w jeden z następujących sposobów:

 • w wersji pisemnej (oryginał) w sekretariacie siedziby Zamawiającego Kurowo 10 gm. Kobylin Borzymy pn-pt. 7.30-15.30 lub

 • drogą elektroniczną na adres e-mail: iwona.laskowska@npn.pl

 

    1. Wykonawca powinien skalkulować łączny koszt abonamentu przez okres trwania umowy (tj. 36 miesięcy) oraz koszt aktywacji.

 

    1. Należy pamiętać, iż wypełniony formularz powinien:

 • zostać opatrzony pieczątką firmową (tj. zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy),

 • zostać podpisany czytelnie przez osobę upoważnioną w imieniu Wykonawcy,

 • posiadać datę sporządzenia.

 1. Sposób wyboru oferty (kryteria oceny):

 • Cena 100%

 1. Sposób dokonywania płatności:

 1. Rozliczenia za przedmiot umowy odbywać się będą na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT/ rachunków.

 1. Uwagi końcowe

 1. Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nastąpi najpóźniej 21.12.2016 roku. Wyniki zapytania ofertowego zostaną zamieszczone na stronie internetowej Narwiańskiego Parku Narodowego www.npn.pl. Po wyłonieniu wykonawcy w ciągu 7 dni zostanie podpisana umowa zgodnie z informacjami zawartymi w Załączniku nr 2.

 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy na wzorze wybranego Wykonawcy. W przypadku zawarcia umowy na wzorze Wykonawcy, załącznikami do niej będą niniejsze Zapytanie ofertowe oraz Oferta Wykonawcy (stanowiące integralną część umowy).

 3. Narwiański Park Narodowy zastrzega sobie prawo do:

 1. zmiany terminu składania ofert,

 2. wyjaśniania treści ofert z wykonawcami w przypadku gdy oferty są niejednoznaczne, niejasne lub budzą wątpliwości Narwiańskiego Parku Narodowego,

 3. uzupełnienia ofert w przypadku stwierdzenia braków, które można uzupełnić,

 4. poprawienia omyłek rachunkowych za zgodą wykonawcy

 5. odrzucenia ofert złożonych po wyznaczonym terminie,

 6. odrzucenia ofert niezgodnych z założeniami zapytania ofertowego,

 7. wykluczenia z postępowania wykonawców, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub z osobami związanymi z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy,

 8. wyjaśnienia podejrzenia rażąco niskiej ceny wraz z ewentualnym odrzuceniem oferty w przypadku potwierdzenia tego faktu, bądź braku wyjaśnienia ze strony wykonawcy w terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

 1. Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych.

 2. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Narwiańskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy

Ryszard Modzelewski

Dyrektor Narwiańskiego Parku Narodowego


 


 


 

Załączniki

 1. Załącznik Nr 1 Wzór formularza oferty

 2. Załącznik Nr 2 Istotne postanowienia umowy