Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy

tel. +48 663 103 109 (poniedziałek-piątek 7:30-15:30)

tel.  +48 85 718 14 17 (sobota-niedziela 10:00-18:00)

e-mail: npn@npn.pl

 

Zapytanie Ofertowe - Serwis akwarium słodkowodnego

 

Kurowo, 04.01.2021

Zapytanie ofertowe


 

 Narwiański Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na: bieżącą obsługę techniczną akwarium w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej „Młynarzówka” w 2021 roku.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia

 • Serwis akwarium słodkowodnego znajdującego się w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej Młynarzówka, Kurowo 12, 18-204 Kobylin Borzymy. Zbiornik o wymiarach 5 m x 1,4 m x 0,8 m (szer./wys./głęb.) wykonany z PMMA High Impakt (szkło akrylowe).

 • Wizyty co 2 tygodnie

 • Zakres prac:

- czyszczenie wewnętrznych i zewnętrznych ścian akwarium;

- czyszczenie paneli świetlnych;

- podmiana wody, (około ¼ pojemności akwarium podczas wizyty)

- pielęgnacja roślinności wodnej (rośliny naturalnie występujące w dolinie/rzece Narew): sadzenie, przesadzanie, usuwanie martwych szczątek;

- czyszczenie podłoża kwarcowego z resztek roślin, niezjedzonego pokarmu;

- kontrola filtracji biologicznej i czyszczenie jej w przypadku powstania zanieczyszczeń;

- kontrola systemu pomp i czyszczenie ich w przypadku powstania zanieczyszczeń;

- kontrola lamp UV-C i i czyszczenie ich w przypadku powstania zanieczyszczeń;

- bieżące uzupełnianie i leczenie ryb środkami dostępnymi dla ryb akwariowych;

- współpraca z wykonawcą zbiornika w celu utrzymania gwarancji na jego wykonanie.


 

 1. Termin realizacji zamówienia: do 31.12.2021

 2. Termin, do którego należy złożyć ofertę

12.01.2021

 1. Formy złożenia oferty

Oferty należy składać w formie elektronicznej w postaci skanu na adres e-mail wojtek.sikorski@npn.pl lub osobiście poprzez wrzucenie do wystawionej przed wejściem do budynku Parku skrzynki podawczej (adres Zamawiającego, Kurowo 12, gm. Kobylin Borzymy) od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 1. Kryteria wyboru oferty

100% cena brutto

 1. Uwagi końcowe

 1. Wszelkie materiały eksploatacyjne (środki uzdatniające, leki, materiały i sprzęt do czyszczenia akwarium itp.) a także uzupełniane ryby i rośliny zapewnia Zleceniobiorca. Z uwagi na materiał z jakiego został wykonany zbiornik tj. szkło akrylowe w wyniku prac serwisowych podczas czyszczenia ścian zbiornika mogą powstawać drobne zarysowania. Narwiański Park Narodowy zobowiązuje Usługobiorcę do dołożenia wszelkich starań w celu wyeliminowaniu powstawania w/w rys.

 2. Zleceniobiorca będzie wykonywał swoje czynności kierując się dbałością o interesy Zamawiającego.

 3. Rozliczenia dokonywane będą comiesięcznie, na podstawie rachunków wystawianych przez Zleceniobiorcę. Za wykonanie czynności określonych w pkt 1 Zapytania ofertowego Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe miesięczne w wysokości …… zł brutto wraz z pochodnymi, a łączna kwota wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy w okresie obowiązywania Umowy nie przekroczy maksymalnej kwoty brutto ……. zł (słownie:………..) wraz z pochodnymi.

 4. Łączna suma roboczogodzin świadczenia usług wynosi minimum 6 godzin miesięcznie, przy czym jako roboczogodzinę należy rozumieć pracę wykonywaną przez jedną godzinę zegarową obejmującą 60 minut.

 5. W wynagrodzeniu określonym w pkt c, uwzględniono wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy.

 6. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt c, będzie płatne po przedłożeniu rachunku przez Zleceniobiorcę przelewem na wskazane konto, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania rachunku, przy czym za dzień zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania stosownych potrąceń z wynagrodzenia na poczet składki na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

 8. Zamawiający potwierdza, że działając jako administrator danych osobowych, jest uprawniony do ich przetwarzania oraz udostępnienia Zleceniobiorcy danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej Umowy i realizacji prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Strony, a Zleceniobiorca potwierdza, że w wyniku udostępnienia ww. jest zobowiązany do ich przetwarzania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nastąpi najpóźniej 15.01.2021 roku. Wyniki zapytania ofertowego zostaną zamieszczone na stronie internetowej Narwiańskiego Parku Narodowego oraz przesłane oferentom drogą elektroniczną.

 1. Narwiański Park Narodowy zastrzega sobie prawo do:

 1. zmiany terminu składania ofert,

 2. wyjaśniania treści ofert z wykonawcami w przypadku, gdy oferty są niejednoznaczne, niejasne lub budzą wątpliwości Narwiańskiego Parku Narodowego,

 3. uzupełnienia ofert w przypadku stwierdzenia braków, które można uzupełnić,

 4. poprawienia omyłek rachunkowych za zgodą wykonawcy

 5. odrzucenia ofert złożonych po wyznaczonym terminie,

 6. odrzucenia ofert niezgodnych z założeniami zapytania ofertowego,

 7. wykluczenia z postępowania wykonawców, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub z osobami związanymi z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy,

 8. wyjaśnienia podejrzenia rażąco niskiej ceny wraz z ewentualnym odrzuceniem oferty w przypadku potwierdzenia tego faktu bądź braku wyjaśnienia ze strony wykonawcy w terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

 1. Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych.

 2. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Narwiańskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy

 

Dyrektor Narwiańskiego Parku Narodowego

mgr inż. Grzegorz Piekarski

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - oświadczenie