Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18 - 204 Kobylin Borzymy

tel. (85) 718 14 17

e-mail: npn@npn.pl

 

Zapytanie ofertowe - narybek

Kurowo, 14.06.2017

 

Zapytanie ofertowe

nr NPN-SP-POIŚ-170-271-12/17

Narwiański Park Narodowy w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0170/16 „Ochrona siedlisk hydrogenicznych obszaru Natura 2000 PLH200002 Narwiańskie Bagna” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę materiału zarybieniowego – narybku 3 gatunków ryb drapieżnych.

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiału zarybieniowego – narybku 3 gatunków ryb drapieżnych:

 1. W roku 2017:

  1. 4 tys. szt. narybku jesiennego suma,

  2. 150 kg narybku jesiennego szczupaka,

  3. 2 tys. szt. narybku jesiennego bolenia

 2. W roku 2018:

  1. 4 tys. szt. narybku jesiennego suma,

  2. 100 tys. szt. wylęgu szczupaka,

  3. 30 tys. szt. narybku letniego szczupaka,

  4. 150 kg narybku jesiennego szczupaka,

  5. 2 tys. szt. narybku jesiennego bolenia

 3. W roku 2019:

  1. 4 tys. szt. narybku jesiennego suma,

  2. 50 tys. szt. wylęgu szczupaka,

  3. 15 tys. szt. narybku letniego szczupaka,

  4. 150 kg narybku jesiennego szczupaka,

  5. 2 tys. szt. narybku jesiennego bolenia

 4. Wielkość ryb powinna mieścić się z zakresie: narybek jesienny suma 7-15 g, narybek jesienny bolenia 4-15g, narybek letni szczupaka 3-7cm, wylęg szczupaka żerujący, narybek jesienny szczupaka o masie jednostkowej nie więcej niż 0,5kg/szt.

 5. Materiał zarybieniowy musi pochodzić od tarlaków z Rejonu Wodnego Środkowej Wisły, co ma być udokumentowane oświadczeniem oferenta o pochodzeniu materiału zarybieniowego.

 6.  Oferent musi podać w ofercie weterynaryjny numer identyfikacyjny nadany przez powiatowego lekarza weterynarii wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią dokumentu potwierdzającego nadanie tego numeru.

 7. Do każdej partii ryb należy dołączyć oświadczenie producenta o stanie zdrowotnym materiału zarybieniowego.

 1. Kody wspólnego słownika zamówień CPV: 03300000-2

 2. Termin realizacji zamówienia - sukcesywnie do: 31.10.2017 r., 31.10.2018 r., 31.10.2019 r.,

 3. Termin, do którego należy złożyć ofertę: 23.06.2017 r.

 4. Formy złożenia oferty.

Oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym w terminie do 23.06.2017 r. do godz. 15:30 w jednej z podanych form:

 • pocztą elektroniczną w postaci skanu podpisanej oferty na adres e-mail: andrzej.bielonko@npn.pl lub,

 • osobiście lub listownie (decyduje data wpływu do sekretariatu Narwiańskiego Parku Narodowego) na adres Zamawiającego:

Narwiański Park Narodowy,

Kurowo 10, 18-204 Kobylin-Borzymy

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30

 1. Kryteria wyboru oferty

100% cena brutto.

 1. Uwagi końcowe.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nastąpi najpóźniej 27.06.2017 roku. Wyniki zapytania ofertowego zostaną zamieszczone na stronie internetowej Narwiańskiego Parku Narodowego www.npn.pl. Po wyłonieniu wykonawcy w ciągu 3 dni zostanie podpisana umowa zgodnie z Załącznikiem nr 2.

 1. Narwiański Park Narodowy zastrzega sobie prawo do:

 1. zmiany terminu składania ofert,

 2. wyjaśniania treści ofert z wykonawcami w przypadku, gdy oferty są niejednoznaczne, niejasne lub budzą wątpliwości Narwiańskiego Parku Narodowego,

 3. uzupełnienia ofert w przypadku stwierdzenia braków, które można uzupełnić,

 4. poprawienia omyłek rachunkowych za zgodą Wykonawcy,

 5. odrzucenia ofert złożonych po wyznaczonym terminie,

 6. odrzucenia ofert niezgodnych z założeniami zapytania ofertowego,

 7. odrzucenia ofert obliczonych według błędnej stawki podatku VAT,

 8. wykluczenia z postępowania wykonawców, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub z osobami związanymi z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy,

 9. wyjaśnienia podejrzenia rażąco niskiej ceny wraz z ewentualnym odrzuceniem oferty w przypadku potwierdzenia tego faktu bądź braku wyjaśnienia ze strony Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 1. Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych.

 2. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Narwiańskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

 

Ryszard Modzelewski

Dyrektor Narwiańskiego Parku Narodowego

 

Załączniki:

1. Załącznik Nr 1 Wzór formularza oferty

2. Załącznik Nr 2 Projekt Umowy