Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18 - 204 Kobylin Borzymy

tel. (85) 718 14 17

e-mail: npn@npn.pl

 

Zapytanie ofertowe - na wykonanie wyceny nieruchomości gruntów prywatnych nabywanych na rzecz NPN

Kurowo, 05.03.2018r.

Zapytanie ofertowe

Nr NPN-ZEN-POIŚ-10-44-139-1/18

Narwiański Park Narodowy prosi o złożenie oferty na: „Wykonanie wyceny nieruchomości gruntów prywatnych nabywanych na rzecz Narwiańskiego Parku Narodowego w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0010/17 "Kontynuacja ochrony ptaków wodno-błotnych, odtwarzania siedlisk i ograniczania wpływu inwazyjnych gatunków w Narwiańskim Parku Narodowym oraz w granicach obszarów Natura 2000 PLB 200001 "Bagienna Dolina Narwi" oraz PLH 200002 "Narwiańskie Bagna." dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 1. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Wyceny nieruchomości dokonuje rzeczoznawca majątkowy poprzez sporządzenie pisemnej opinii o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego. Operat szacunkowy, określający wartość nieruchomości powinien być zgodny z przepisami ustawy z dnia 21 sierpień 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1997 ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2109 ze zm.) oraz Standardów Zawodowych Rzeczoznawców Majątkowych.

 2. Operaty sporządzone będą na potrzeby wykupu gruntów prywatnych położonych w Narwiańskim Parku Narodowym.

 Powierzchnia pojedynczych działek: waha się 0,01 ha do 10 ha.

Klasyfikacja użytków: w przeważającej większości nieużytki, wody płynące, sporadycznie pastwiska, łąki, lasy.

 1. Szczegółowa lokalizacja działek:

  1. województwo podlaskie, powiat białostocki:

Gmina Tykocin:

Obręb ewidencyjny Rzędziany;

Obręb ewidencyjny Radule;

Gmina Choroszcz:

Obręb ewidencyjny Pańki;

Obręb ewidencyjny Kruszewo;

Obręb ewidencyjny Izbiszcze;

Gmina Turośń Kościelna:

Obręb ewidencyjny Topilec;

Obręb ewidencyjny Zawady;

Obręb ewidencyjny Baciuty;

Obręb ewidencyjny Bojary;

Obręb ewidencyjny Turośń Dolna;

Obręb ewidencyjny Borowskie Żaki;

Gmina Łapy:

Obręb ewidencyjny Wólka Waniewska;

Obręb ewidencyjny Bokiny;

Obręb ewidencyjny Uhowo;

Obręb ewidencyjny Łupianka Stara;

Obręb ewidencyjny Płonka Strumianka;

Obręb ewidencyjny m. Łapy;

  1. województwo podlaskie, powiat wysokomazowiecki:

Gmina Sokoły:

Obręb ewidencyjny Jeńki;

Obręb ewidencyjny Waniewo;

Obręb ewidencyjny Kowalewszczyzna;

Obręb ewidencyjny Chomice;

Obręb ewidencyjny Mojsiki;

Obręb ewidencyjny Mojsiki Borzyska;

Gmina Kobylin Borzymy:

Obręb ewidencyjny: Kurowo Kol, Kurowo SNS.

 

 1. Kalkulując cenę oferty Wykonawca powinien uwzględnić specyfikę przedmiotu wykonania wycen, w szczególności fakt położenia nieruchomości na terenie parku narodowego, dostępność terenu, oddalenie od utwardzonych dróg, uwarunkowania terenowe (np. grunty podmokłe i zabagnione). Granice poszczególnych działek rzeczoznawcy muszą ustalić samodzielnie na podstawie wskazań właścicieli, map obrębów ewidencyjnych. Zamawiający poza przekazaniem (w siedzibie Zamawiającego) ww. map nie będzie służył inną pomocą.

 2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał operaty w okresie 14 dni kalendarzowych od daty złożenia zapotrzebowania. Orientacyjna ilość operatów to 40-70. Umowa będzie miała charakter sukcesywny tj. Zamawiający będzie zlecał wykonanie wyceny w miarę pojawienia się bieżących potrzeb. Podana orientacyjna ilość operatów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od bieżącego zapotrzebowania.

 3. Zamawiający nie ma obowiązku dostarczenia dokumentów wykorzystywanych do sporządzenia operatu szacunkowego. Wykonawca uzyskuje je we własnym zakresie i na własny koszt. Obowiązek pozyskania wszelkich niezbędnych danych i materiałów koniecznych do wykonania zamówienia obciąża Wykonawcę. Zamawiający nie posiada wypisu z rejestrów gruntów działek prywatnych.

 4. Wykonawca wybrany do realizacji przedmiotu umowy sporządzi operaty szacunkowe dla każdej nieruchomości po otrzymaniu pisemnego zlecenia od Zamawiającego.

 5. Operaty szacunkowe należy wykonać w formie papierowej w 2 egzemplarzach.

 1. Termin realizacji zamówienia:

od dnia zawarcia umowy sukcesywnie do 31.12.2021 r.

 1. Warunki udziału w postępowaniu.

W postępowaniu może wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia zawodowe w zakresie art. 174 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 518)

 1. Termin do którego należy złożyć ofertę:

15.03.2018 r.

 1. Formy złożenia oferty.

Oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym w terminie do 15.03.2018r. w jednej z podanych form:

 • pocztą elektroniczną w postaci skanu podpisanej oferty na adres e-mail: marek.sielicki@npn.pl lub,

 • osobiście lub listownie na adres Zamawiającego:

Narwiański Park Narodowy,

Kurowo 10, 18-204 Kobylin-Borzymy

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

 1. Kryteria wyboru oferty

100% cena brutto.

 1. Uwagi końcowe.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nastąpi najpóźniej 20.03.2018 roku. Wyniki zapytania ofertowego zostaną zamieszczone na stronie internetowej Narwiańskiego Parku Narodowego www.npn.pl. Po wyłonieniu wykonawcy w ciągu 14 dni zostanie podpisana umowa zgodnie z Załącznikiem nr 3.

 1. Narwiański Park Narodowy zastrzega sobie prawo do:

 1. zmiany terminu składania ofert,

 2. wyjaśniania treści ofert z wykonawcami w przypadku gdy oferty są niejednoznaczne, niejasne lub budzą wątpliwości Narwiańskiego Parku Narodowego,

 3. uzupełnienia ofert w przypadku stwierdzenia braków, które można uzupełnić,

 4. poprawienia omyłek rachunkowych za zgodą Wykonawcy,

 5. odrzucenia ofert złożonych po wyznaczonym terminie,

 6. odrzucenia ofert niezgodnych z założeniami zapytania ofertowego,

 7. odrzucenia ofert obliczonych według błędnej stawki podatku VAT,

 8. wykluczenia z postępowania wykonawców, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub z osobami związanymi z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy,

 9.  wyjaśnienia podejrzenia rażąco niskiej ceny wraz z ewentualnym odrzuceniem oferty w przypadku potwierdzenia tego faktu, bądź braku wyjaśnienia ze strony Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 1. Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych.

 2. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Narwiańskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

 

 

Ryszard Modzelewski

Dyrektor Narwiańskiego Parku Narodowego

 

Załączniki:

 1. Załącznik Nr 1 Wzór formularza oferty.

 2. Załącznik Nr 2 Oświadczenie oferenta.

 3. Załącznik Nr 3 Projekt Umowy.