Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy

tel. +48 663 103 109 (poniedziałek-piątek 7:30-15:30)

tel.  +48 85 718 14 17 (sobota-niedziela 10:00-18:00)

e-mail: npn@npn.pl

 

Zapytanie ofertowe - na wykonanie prac konserwatorsko-pielęgnacyjnych drzewostanu w zabytkowym założeniu dworsko-ogrodowym w Kurowie w NPN

Narwiański Park Narodowy
Kurowo 10
18-204 Kobylin Borzymy

Tel./fax (86) 476-48-11, (85) 718-14-17
e-mail: npn@npn.pl
www.npn.pl

NPN-POIS371/271/7/13

Kurowo, 10.06.2013

Zapytanie ofertowe

Narwiański Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty na wykonanie na wykonanie prac konserwatorsko-pielęgnacyjnych  drzewostanu w zabytkowym założeniu dworsko-ogrodowym w Kurowie w Narwiańskim Parku Narodowym

 1. Zamawiający: Narwiański Park Narodowy Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy
 2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest konserwacja drzewostanu w zabytkowym założeniu dworsko-ogrodowym w Kurowie, obiekt wpisany jest do rejestru zabytków.  Szczegółowy zakres stanowi Załącznik Nr 1
 3. Opis sposobu obliczania ceny: Cena oferty powinna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie wykonawca przy realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku.
 4. Kryterium oceny ofertL Najniższa cena.
 5. Istotne postanowienia umowy: Projekt umowy stanowi Załącznik Nr 3.
 6. Termin realizacji zamówienia: Termin rozpoczęcia 15.VIII 2013 termin zakończenia 25.IX 2013 roku.
 7. Warunki udziału w postępowaniu:
  1. Oferta musi być złożona na Formularzu ofertowym (Załącznik Nr 2 ) i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.
  2. Do oferty należy załączyć kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dokumentu potwierdzającego spełniane kwalifikacje zgodnie z rozporządzeniem §23 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 27 lipca 2011 w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych.
 8. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym do dnia 14 czerwca 2013 do godz. 12.00 w sekretariacie Narwiańskiego Parku Narodowego w Kurowie. Po wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie podpisana umowa.
  Dane kontaktowe:
  Osoba do kontaktu Iwona Laskowska tel. 864764811 wew. 39
  Adres: Narwiański Park Narodowy Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy
 9. Rozstrzygnięcie postępowania: Postępowanie zostanie rozstrzygnięte najpóźniej niż w dniu 20 czerwca 2013 roku. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Narwiańskiego Parku Narodowego www.npn.pl

Załączniki:

Dyrektor
Narwiańskiego Parku Narodowego
Ryszard Modzelewski