Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy

tel. +48 663 103 109 (poniedziałek-piątek 7:30-15:30)

tel.  +48 85 718 14 17 (sobota-niedziela 10:00-18:00)

e-mail: npn@npn.pl

 

Zapytanie ofertowe na wycenę nieruchomości


 

Kurowo, 05.03.2021 r.

NPN - OOK- 223 - 4/ 2021

Zapytanie ofertowe

Narwiański Park Narodowy zaprasza do składania ofert na: Wykonanie wyceny nieruchomości gruntów będących we władaniu Narwiańskiego Parku Narodowego przeznaczonych do dzierżawy w celu wykonywania zabiegów ochronnych oraz wyliczenie średniej ceny czynszu dzierżawnego za 1 ha w 2021 roku .


 

 1. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Wyceny nieruchomości dokonuje rzeczoznawca majątkowy poprzez sporządzenie pisemnej opinii o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego. Operat szacunkowy, określający wartość nieruchomości powinien być zgodny z przepisami ustawy z dnia 21 sierpień 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z 2021 r. poz. 11), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2019 r. poz.270, 492 ) oraz Standardów Zawodowych Rzeczoznawców Majątkowych.

 2. Operaty – 2 kompleksów działek ewidencyjnych sporządzone będą na potrzeby dzierżawy gruntów NPN położonych w Narwiańskim Parku Narodowym ( Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego – opis przedmiotu zamówienia )

Powierzchnia pojedynczych działek: waha się od 0,05 ha do 5,00 ha.

Klasyfikacja użytków: w przeważającej większości nieużytki, sporadycznie pastwiska i łąki.

 

 1. Szczegółowa lokalizacja działek:

 

 

Województwo podlaskie, powiat białostocki:

 

 

Gmina Turośń Kościelna:

 1. Obręb ewidencyjny Borowskie Żaki;

 

Gmina Łapy:

 1. Obręb ewidencyjny Uhowo;

 

Kalkulując cenę oferty Załącznik nr 2 do zapytania Wykonawca powinien uwzględnić specyfikę przedmiotu wykonania wyceny, w szczególności fakt położenia nieruchomości na terenie parku narodowego, dostępność terenu, oddalenie od utwardzonych dróg, uwarunkowania terenowe (np. grunty podmokłe i zabagnione). Granice poszczególnych działek rzeczoznawcy muszą ustalić samodzielnie na podstawie map obrębów ewidencyjnych.

Zamawiający nie ma obowiązku dostarczenia dokumentów wykorzystywanych do sporządzenia operatów szacunkowych. Wykonawca uzyskuje je we własnym zakresie i na własny koszt. Obowiązek pozyskania wszelkich niezbędnych danych i materiałów koniecznych do wykonania zamówienia obciąża Wykonawcę.

Operaty szacunkowe należy wykonać w formie papierowej w 3 egzemplarzach + wersja elektroniczna np. na płytce CD

 

 1. Termin realizacji zamówienia:

Do dnia 06 kwietnia 2021 r.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował minimum jedną osobą

posiadającą uprawnienia zawodowe w zakresie art. 174 ustawy z dnia 21 sierpnia

1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz.1990 ,

z 2021 r. poz. 11 ) Załącznik nr 3 do zapytania

 

 

 1. Termin do którego należy złożyć ofertę:

15.03.2021 r. do godz. 12:00

 

 1. Formy złożenia oferty.

Oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym w terminie do 15.03.2021 r. do godz. 12:00 w jednej z podanych form:

 • pocztą elektroniczną w postaci skanu podpisanej oferty na adres e-mail: bazyli.piliczuk@npn.pl lub,

 • osobiście lub listownie na adres Zamawiającego:

Narwiański Park Narodowy,

Kurowo 12, 18-204 Kobylin-Borzymy

od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00

Osoba do kontaktu: Bazyli Piliczuk tel. 518 932 444

 

 1. Kryteria wyboru oferty

100% cena brutto.

 

 1. Uwagi końcowe.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nastąpi najpóźniej do 16.03.2021 r. Okres związania ofertą wynosi 30 dni . Wyniki zapytania ofertowego zostaną zamieszczone na stronie internetowej Narwiańskiego Parku Narodowego www.npn.pl. Po wyłonieniu wykonawcy w ciągu 14 dni zostanie podpisana umowa zgodnie z Załącznikiem nr 4 do zapytania .

 

 

 

 

 1. Narwiański Park Narodowy zastrzega sobie prawo do:

 1. zmiany terminu składania ofert,

 2. wyjaśniania treści ofert z wykonawcami w przypadku gdy oferty są niejednoznaczne, niejasne lub budzą wątpliwości Narwiańskiego Parku Narodowego,

 3. uzupełnienia ofert w przypadku stwierdzenia braków, które można uzupełnić,

 4. poprawienia omyłek rachunkowych za zgodą Wykonawcy,

 5. odrzucenia ofert złożonych po wyznaczonym terminie,

 6. odrzucenia ofert niezgodnych z założeniami zapytania ofertowego,

 7. odrzucenia ofert obliczonych według błędnej stawki podatku VAT,

 8. wykluczenia z postępowania wykonawców, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub z osobami związanymi z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy,

 9.  wyjaśnienia podejrzenia rażąco niskiej ceny wraz z ewentualnym odrzuceniem oferty w przypadku potwierdzenia tego faktu, bądź braku wyjaśnienia ze strony Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

 1. Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych.

 2. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Narwiańskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

 

 

 

Zatwierdził :

Dyrektor Narwiańskiego Parku Narodowego

Grzegorz Piekarski

 

 

 

 

Załączniki:

 1. Załącznik Nr 1 do zapytania -opis przedmiotu zamówienia
 2. Załącznik Nr 2 - formularza oferty i RODO
 3. Załącznik Nr 3 -oświadczenie oferenta.
 4. Załącznik Nr 4 - projekt Umowy.