Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18 - 204 Kobylin Borzymy

tel. (85) 718 14 17

e-mail: npn@npn.pl

 

Zapytanie ofertowe - na przygotowanie i dostawę przedmiotów promocyjnych.

Kurowo, 16.01.2018

Zapytanie ofertowe

nr NPN-SP-POIŚ-170-271-15/18

Narwiański Park Narodowy w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0170/16 „Ochrona siedlisk hydrogenicznych obszaru Natura 2000 PLH200002 Narwiańskie Bagna” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę i oznakowanie przedmiotów promocyjnych projektu.

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostawa przedmiotów promocyjnych w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE:

 1. 300 szt. notesów o formacie A6 lub zbliżonym, z długopisami,

 2. 300 szt. kubków termicznych o poj. 400-500 ml

Na notesach i kubkach należy umieścić znakowanie zgodnie z załączoną księgą identyfikacji wizualnej i logo NPN pośrodku pomiędzy znakami europejskimi.

 1. Na kubkach termicznych – metodą grawerowania,

 2. Na notesach – nadruk na okładce


 

Sposób oznakowania przedmiotów promocyjnych wymagają uzgodnienia i akceptacji Zamawiającego poprzez przesłanie wizualizacji przedmiotów.

 1. Kody wspólnego słownika zamówień CPV: 39294100-0 Artykuły informacyjne i promocyjne

 2. Termin realizacji zamówienia – 16.02.2018 r.,

 3. Termin, do którego należy złożyć ofertę: 24.01.2018 r.

 4. Formy złożenia oferty.

Oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym w terminie do 24.01.2018 r. do godz. 15:30 w jednej z podanych form:

 • pocztą elektroniczną w postaci skanu podpisanej oferty na adres e-mail: andrzej.bielonko@npn.pl lub,

 • osobiście lub listownie (decyduje data wpływu do sekretariatu Narwiańskiego Parku Narodowego) na adres Zamawiającego:

Narwiański Park Narodowy,

Kurowo 10, 18-204 Kobylin-Borzymy

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30

 1. Kryteria wyboru oferty

100% cena brutto.

 1. Uwagi końcowe.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nastąpi najpóźniej 26.01.2018 roku. Wyniki zapytania ofertowego zostaną zamieszczone na stronie internetowej Narwiańskiego Parku Narodowego www.npn.pl. Po wyłonieniu wykonawcy w ciągu 3 dni zostanie podpisana umowa zgodnie z Załącznikiem nr 2.

 1. Narwiański Park Narodowy zastrzega sobie prawo do:

 1. zmiany terminu składania ofert,

 2. wyjaśniania treści ofert z wykonawcami w przypadku, gdy oferty są niejednoznaczne, niejasne lub budzą wątpliwości Narwiańskiego Parku Narodowego,

 3. uzupełnienia ofert w przypadku stwierdzenia braków, które można uzupełnić,

 4. poprawienia omyłek rachunkowych za zgodą Wykonawcy,

 5. odrzucenia ofert złożonych po wyznaczonym terminie,

 6. odrzucenia ofert niezgodnych z założeniami zapytania ofertowego,

 7. odrzucenia ofert obliczonych według błędnej stawki podatku VAT,

 8. wykluczenia z postępowania wykonawców, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub z osobami związanymi z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy,

 9. wyjaśnienia podejrzenia rażąco niskiej ceny wraz z ewentualnym odrzuceniem oferty w przypadku potwierdzenia tego faktu bądź braku wyjaśnienia ze strony Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 1. Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych.

 2. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Narwiańskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Ryszard Modzelewski

Dyrektor Narwiańskiego Parku Narodowego

Załączniki:
1. Załącznik Nr 1 Wzór formularza oferty
2. Załącznik Nr 2 Projekt Umowy
3. Załącznik Nr 3 Księga Identyfikacji Wizualnej