Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18 - 204 Kobylin Borzymy

tel. (85) 718 14 17

e-mail: npn@npn.pl

 

Zapytanie ofertowe -na Dostawę i montaż silnika zaburtowego oraz dostawę śrub napędowych

Kurowo,21.03.2018r.

Zapytanie ofertowe

Nr NPN-ZEN-POIŚ-10-44-190-5/18

 

Narwiański Park Narodowy prosi o złożenie oferty na: „Dostawę i montaż silnika zaburtowego oraz dostawę śrub napędowych” w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0010/17 "Kontynuacja ochrony ptaków wodno-błotnych, odtwarzania siedlisk i ograniczania wpływu inwazyjnych gatunków w Narwiańskim Parku Narodowym oraz w granicach obszarów Natura 2000 PLB 200001 "Bagienna Dolina Narwi" oraz PLH 200002 "Narwiańskie Bagna." dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


 

I Opis przedmiotu zamówienia

 1. Część I zamówienia - dostawa i montaż silnika zaburtowego z napędem śrubowym do napędzania łodzi motorowej „Kania” wykonanej przez Interster Yachting Sp z o. o. w Małdytach.

 1. Wymagania techniczne:

 • Silnik fabrycznie nowy

 • Typ: 4-suwowy

 • Moc znamionowa(KM): 30

 • Waga do 90 kg

 • Długość kolumny – długa (L)

 • Rozruch: elektryczny

 • Układ smarowania: mokra miska olejowa

 • Prąd ładowania: min. 10A

 • Sposób trymowania i podnoszenia: system Power Trim & Tilt

 • Śruba napędowa: standardowa

 • Pojemność minimalna zbiornika paliwa: 25 litrów

 • Manetka do sterowania przepustnicą i zmianą biegów wraz z cięgnami biegu i gazu

 • analogowy zegar trymu

 • Gwarancja minimum 36 miesięcy + serwis ogólnopolski

 • książka gwarancyjna i przeglądów serwisowych

 • instrukcja w języku polskim

 1. Oferta musi zawierać cenę:

 • wszystkich fabrycznie nowych elementów w/w wyposażenia

 • montaż silnika wraz z układem sterowania i napędzania u zamawiającego lub u dostawcy, pod warunkiem transportu łodzi na koszt dostawcy

 • przegląd zerowy silnika

 • materiały eksploatacyjne silnika

 • test po zakończeniu montażu

 1. Miejsce dostawy:

Narwiański Park Narodowy,

Kurowo 10, 18-204 Kobylin-Borzymy

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

 

2. Część II zamówienia – Materiały eksploatacyjne - dostawa śrub napędowych

Wymagania techniczne:

 • Fabrycznie nowe śruby napędowe dedykowane do silnika, który będzie spełniał parametry wymienione w części I zamówienia - ilość - 3 sztuki.

 • Dostawa śrub do siedziby Zamawiającego na koszt dostawcy

 

II Termin realizacji zamówienia:

30 dni od dnia zawarcia umowy.

 1. Termin do którego należy złożyć ofertę:

30.03.2018 r.

 1. Formy złożenia oferty.

Oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym w terminie do 30.03.2018r. w jednej z podanych form:

 • pocztą elektroniczną w postaci skanu podpisanej oferty na adres e-mail: marek.sielicki@npn.pl lub,

 • osobiście lub listownie na adres Zamawiającego:

Narwiański Park Narodowy,

Kurowo 10, 18-204 Kobylin-Borzymy

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

 1. Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

 2. Kryteria wyboru oferty

100% cena brutto.

 1. Uwagi końcowe.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nastąpi najpóźniej 06.04.2018 roku. Wyniki zapytania ofertowego zostaną zamieszczone na stronie internetowej Narwiańskiego Parku Narodowego www.npn.pl. Po wyłonieniu wykonawcy w ciągu 14 dni zostanie podpisana umowa zgodnie z Załącznikiem nr 2.

 1. Narwiański Park Narodowy zastrzega sobie prawo do:

 1. zmiany terminu składania ofert,

 2. wyjaśniania treści ofert z wykonawcami w przypadku gdy oferty są niejednoznaczne, niejasne lub budzą wątpliwości Narwiańskiego Parku Narodowego,

 3. uzupełnienia ofert w przypadku stwierdzenia braków, które można uzupełnić,

 4. poprawienia omyłek rachunkowych za zgodą Wykonawcy,

 5. odrzucenia ofert złożonych po wyznaczonym terminie,

 6. odrzucenia ofert niezgodnych z założeniami zapytania ofertowego,

 7. odrzucenia ofert obliczonych według błędnej stawki podatku VAT,

 8. wykluczenia z postępowania wykonawców, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub z osobami związanymi z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy,

 9. wyjaśnienia podejrzenia rażąco niskiej ceny wraz z ewentualnym odrzuceniem oferty w przypadku potwierdzenia tego faktu, bądź braku wyjaśnienia ze strony Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 1. Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych.

 2. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Narwiańskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

 

Ryszard Modzelewski

Dyrektor Narwiańskiego Parku Narodowego

 

Załączniki: