Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18 - 204 Kobylin Borzymy

tel. (85) 718 14 17

e-mail: npn@npn.pl

 

Zapytanie ofertowe - na dostawę 2 szt. przenośnych motopomp

Kurowo, 27.09.2017

Zapytanie ofertowe

nr NPN-SP-FL-271-3/17

Narwiański Park Narodowy w ramach realizacji projektu „Ochrona przeciwpożarowa Narwiańskiego Parku Narodowego” dofinansowanego przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych na realizację działań ochronnych prowadzonych metodami gospodarki leśnej w ramach umowy NR EZ.0290.1.18.2017 z dnia 21.08.2017 r., zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę 2 szt. przenośnych motopomp do tłoczenia wody brudnej (szlamowych) o parametrach podanych poniżej.

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 szt. fabrycznie nowych przenośnych motopomp do tłoczenia wody brudnej (szlamowych).

Dane techniczne:

 1. Moc silnika: min. 6 KM

 2. Średnica obsługiwanych zanieczyszczeń (mm): min. 27 

 3. Wydajność max. (l/min): min. 1200

 4. Wysokość ssania: min. 8 m

 5. Wysokość tłoczenia: 25 m

 6. Transport na koszt sprzedającego do siedziby NPN – Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy, woj. podlaskie.

 7. Gwarancja – min. 12 miesięcy.

 8. Urządzenie musi być fabrycznie nowe.

 1. Kody wspólnego słownika zamówień CPV: 34144213-4

 2. Termin realizacji zamówienia: do 31.10.2017 r.

 3. Termin, do którego należy złożyć ofertę: 05.10.2017 r.

 4. Formy złożenia oferty.

Oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym w terminie do 06.10.2017 r. do godz. 15:30 w jednej z podanych form:

 • pocztą elektroniczną w postaci skanu podpisanej oferty na adres e-mail: andrzej.bielonko@npn.pl lub,

 • osobiście lub listownie (decyduje data wpływu do sekretariatu Narwiańskiego Parku Narodowego) na adres Zamawiającego:

Narwiański Park Narodowy,

Kurowo 10, 18-204 Kobylin-Borzymy

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30

 1. Kryteria wyboru oferty

100% cena brutto.

 1. Uwagi końcowe.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nastąpi najpóźniej 10.10.2017 roku. Wyniki zapytania ofertowego zostaną zamieszczone na stronie internetowej Narwiańskiego Parku Narodowego www.npn.pl. Po wyłonieniu wykonawcy w ciągu 3 dni zostanie podpisana umowa zgodnie z Załącznikiem nr 2.

 1. Narwiański Park Narodowy zastrzega sobie prawo do:

 1. zmiany terminu składania ofert,

 2. wyjaśniania treści ofert z wykonawcami w przypadku gdy oferty są niejednoznaczne, niejasne lub budzą wątpliwości Narwiańskiego Parku Narodowego,

 3. uzupełnienia ofert w przypadku stwierdzenia braków, które można uzupełnić,

 4. poprawienia omyłek rachunkowych za zgodą Wykonawcy,

 5. odrzucenia ofert złożonych po wyznaczonym terminie,

 6. odrzucenia ofert niezgodnych z założeniami zapytania ofertowego,

 7. odrzucenia ofert obliczonych według błędnej stawki podatku VAT,

 8. wykluczenia z postępowania wykonawców, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub z osobami związanymi z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy,

 9. wyjaśnienia podejrzenia rażąco niskiej ceny wraz z ewentualnym odrzuceniem oferty w przypadku potwierdzenia tego faktu, bądź braku wyjaśnienia ze strony Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 1. Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych.

 2. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Narwiańskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

 

Ryszard Modzelewski

Dyrektor Narwiańskiego Parku Narodowego

 

Załączniki:

1. Załącznik Nr 1 Wzór formularza oferty

2. Załącznik Nr 2 Projekt Umowy