Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18 - 204 Kobylin Borzymy

tel. (85) 718 14 17

e-mail: npn@npn.pl

 

Zapytanie ofertowe - monitoring torfowiska Rynki.

Kurowo, 28.04 2017

Zapytanie ofertowe

 

Narwiański Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty na wykonanie „Monitoringu przyrodniczego torfowiska Rynki w Narwiańskim Parku Narodowym w 2017”.

 

 1. Zamawiający:

Narwiański Park Narodowy Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest monitoring przyrodniczy torfowiska Rynki w Narwiańskim Parku Narodowym w 2017” w następującym zakresie:

 1. Zbiorowiska roślinne i flora

 2. Ornitofauna

 3. Herpetofauna

 4. Bezkręgowce.

Szczegółowy zakres monitoringu zawarty jest w Załączniku 1 do zapytania ofertowego.

 

 1. Opis sposobu obliczania ceny

Cena oferty powinna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie wykonawca przy realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku.

 

 1. Kryterium oceny ofert

Najniższa cena.

 

 1. Termin realizacji zamówienia

30 wrzesień 2017

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że:

 1. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie co najmniej 2 usługi, z których każda polegała na wykonaniu inwentaryzacji przyrodniczej lub monitoringu przyrodniczego na obszarach: parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, obszarów Natura 2000.

 2. dysponują lub będą dysponować co najmniej 4 osobami (po jednej z każdej dziedziny) specjalizujących się w następujących dziedzinach:

fitosocjologia lub flora:

 • minimum 1 specjalista z wykształceniem wyższym w dziedzinie nauk przyrodniczych, który posiada doświadczenie w zakresie:

 • inwentaryzacji terenowej lub monitoringu przyrodniczym zbiorowisk roślinnych lub flory ekosystemów bagiennych

 • jest autorem lub współautorem minimum 2 publikacji recenzowanych z zakresu zbiorowisk roślinnych lub flory ekosystemów bagiennych lub uczestniczył w minimum 2 pracach polegających na inwentaryzacji przyrodniczej lub monitoringu przyrodniczym zbiorowisk roślinnych lub flory ekosystemów bagiennych;

ekologia kręgowców:

 • minimum 1 specjalista o specjalności ornitologia z wykształceniem wyższym w dziedzinie nauk przyrodniczych, który posiada doświadczenie w zakresie :

 • inwentaryzacji terenowej lub monitoringu przyrodniczym ornitofauny,

 • jest autorem lub współautorem minimum 2 publikacji recenzowanych z zakresu ornitologii lub uczestniczył w minimum 2 pracach polegających na inwentaryzacji przyrodniczej lub monitoringu przyrodniczym z zakresu ornitologii.

 • minimum 1 specjalista o specjalności herpetologia, z wykształceniem wyższym w dziedzinie nauk przyrodniczych, który posiada doświadczenie w zakresie :

 • inwentaryzacji terenowej lub monitoringu przyrodniczym herpetofauny

 • jest autorem lub współautorem minimum 2 publikacji recenzowanych z zakresu herpetologii lub uczestniczył w minimum 2 pracach polegających na inwentaryzacji przyrodniczej lub monitoringu przyrodniczym herpetofauny.

ekologia bezkręgowców

 • minimum 1 specjalista z wykształceniem wyższym w dziedzinie nauk przyrodniczych specjalizujący się w entomofaunie (motyle, ważki), który posiada doświadczenie w zakresie:

 • inwentaryzacji terenowej lub monitoringu przyrodniczym entomofauny (motyle, ważki),

 • jest autorem lub współautorem minimum 2 publikacji recenzowanych na temat entomofauny (motyle i ważki) lub uczestniczył w minimum 2 pracach polegających na inwentaryzacji przyrodniczej lub monitoringu przyrodniczym entomofauny (motyle i ważki).

 

 1. Miejsce i termin składania ofert

Oferty na załączonym formularzu ofertowym (Zał. 2 do zapytania ofertowego) należy złożyć:

 • osobiście w sekretariacie siedziby Zamawiającego,

 • pocztą (liczy się data wpływu)

 • drogą elektroniczną na adres e-mail iwona.laskowska@npn.pl do dnia 9 maja 2017 do godz. 15.

Oferty złożone po terminie wskazanym w niniejszym zapytaniu ofertowym Zamawiający odrzuci. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Złożenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w jego wyniku oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia przez Narwiański Park Narodowy

 

 1. Forma przygotowania oferty:

 • Każdy oferent może złożyć tylko jedna ofertę.

 • Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być czytelne, sporządzone w języku polskim, podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

 • Oferta przekazywana drogą elektroniczną winna być przygotowana tak jak oferta składana w formie pisemnej. Ofertę wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami należy przedłożyć w postaci czytelnych, podpisanych przez upoważnioną osobę skanów w formacie pdf.

 • Oferta musi się składać z następujących elementów:

 • Formularza ofertowego (Zał. 2 do zapytania ofertowego)

 • Wykazu prac (Zał. 3 do zapytania ofertowego)

 • Wykazu osób (Zał. 4 do zapytania ofertowego)

 

 1. Pytania związane z zapytaniem ofertowym:

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia pytań do niniejszego zapytania ofertowego. Wszelkie pytania powinny wpłynąć do Zamawiającego nie później niż do dnia 5 maja 2017 r. do godziny 15, na adres mailowy: iwona.laskowska@npn.pl. Zamawiający zastrzega, że nie odpowie na pytania, które zostaną przesłane do Zamawiającego po upływie wskazanego powyżej terminu. Odpowiedzi na pytania nadesłane w terminie zostaną upublicznione na stronie internetowej Zamawiającego nie później niż 8 maja 2017 roku.

 

 1. Termin związania ofertą

30 dni.

 

 1. Rozstrzygnięcie postępowania

Postępowanie zostanie rozstrzygnięte najpóźniej niż w dniu 12 maja 2017 roku. Informacja o wynikach postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.npn.pl

 

 1. Termin podpisania umowy

Po wyborze najkorzystniejszej oferty w terminie 14 dni zostanie podpisana umowa.

 

 1. Dane kontaktowe

Adres Zamawiającego

Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy tel./fax 86476-48-11

Osoba do kontaktu: Iwona Laskowska e-mail: iwona.laskowska@npn.pl

 

 1. Załączniki

 1. Załącznik Nr 1 - Szczegółowy zakres monitoringu na torfowisku Rynki w NPN w 2017.

 2. Załącznik Nr 2 – formularz ofertowy

 3. Załącznik Nr 3 – wykaz prac

 4. Załącznik Nr 4 wykaz osób

 5. Załącznik Nr 5 projekt umowy

 

Dyrektor

Narwiańskiego Parku Narodowego Ryszard Modzelewski