Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy

tel. +48 663 103 109 (poniedziałek-piątek 7:30-15:30)

tel.  +48 85 718 14 17 (sobota-niedziela 10:00-18:00)

e-mail: npn@npn.pl

 

Zapytanie ofertowe - "Monitoring przyrodniczego torfowiska Rynki w Narwiańskim Parku Narodowym w latach 2013-2014"

Narwiański Park Narodowy
Kurowo 10
18-204 Kobylin Borzymy

Tel./fax (86) 476-48-11, (85) 718-14-17
e-mail: npn@npn.pl
www.npn.pl

Kurowo, 05.04.2013

Zapytanie ofertowe

Narwiański Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty na wykonanie "Monitoringu przyrodniczego torfowiska Rynki w Narwiańskim Parku Narodowym w latach 2013-2014".

 1. Zamawiający: Narwiański Park Narodowy Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy
 2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest monitoring przyrodniczy torfowiska Rynki w Narwiańskim Parku Narodowym w latach 2013-2014”  w następującym zakresie:
  1. Zbiorowiska roślinne i flora
  2. Ornitofauna
  3. Herpetofauna
  4. Bezkręgowce.

Szczegółowy zakres monitoringu zawarty jest w Załączniku 1 do zapytania ofertowego.

 1. Opis sposobu obliczania ceny: Cena oferty powinna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie wykonawca przy realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku.
 2. Kryterium oceny ofert: Najniższa cena.
 3. Termin realizacji zamówienia:
  • W 2013 do 30 września 2013
  • W 2014 do 30 września 2014
 4. Warunki udziału w postępowaniu: Oferta musi być złożona na Formularzu ofertowym (Zał. 2 ) i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.
 5. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym do dnia 12 kwietnia 2013 do godz. 15:00, pocztą (liczy się data wpływu), e-mailem (skan podpisanej oferty), faxem. Po wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie podpisana umowa.

Dane kontaktowe:
Adres: Narwiański Park Narodowy Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy
Fax: 864764811,
e-mail: iwona.laskowska@npn.pl

 1. Rozstrzygnięcie postępowania: Postępowanie zostanie rozstrzygnięte najpóźniej niż w dniu 19 kwietnia 2013 roku. O wynikach postępowania uczestnicy zostaną powiadomieni drogą mailową lub faxem

Załączniki: