Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18 - 204 Kobylin Borzymy

tel. (85) 718 14 17

e-mail: npn@npn.pl

 

Zapytanie ofertowe: Monitoring lądowych siedlisk przyrodniczych Natura 2000

Kurowo, 22.05.2018

 

Zapytanie ofertowe

o udzielenie zamówienia prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na „ Monitoring lądowych siedlisk przyrodniczych Natura 2000 występujących w obszarze PLH 200002 Narwiańskie Bagna w latach 2018-2020”

 

 Narwiański Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na „Monitoring lądowych siedlisk przyrodniczych Natura 2000 występujących w obszarze PLH 200002 Narwiańskie Bagna w latach 2018-2020” (kod CPV:90.71.15.00-9 Monitoring środowiska naturalnego inny niż dotyczący branży budowlanej) realizowanego w ramach projektu Nr POIS.02.04.00-00-0023/16, pod nazwą „Ochrona lądowych siedlisk Natura 2000 w obszarze PLH 200002 Narwiańskie Bagna -etap I”, który jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko2014-2020.

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie monitoringu następujących lądowych siedlisk przyrodniczych Natura 2000 występujących w obszarze PLH 200002 Narwiańskie Bagna:

 1. 2330 Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (Corynephorus, Agrostis),

 2. 4030 Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion),

 3. 6120 Ciepłolubne murawy napiaskowe,

 4. 6230 Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion – płaty bogate florystycznie),

 5. 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion),

 6. 6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium),

 7. 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris),

 8. 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea),

 9. 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk,

 10. 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum),

 11. 91I0 Ciepłolubne dąbrowy Quercetalia pubescentis-petraeae.

 12. 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe,

 13. 91F0 Łęgowe lasy dębowo-jesionowo-wiązowe,

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 1 do Zapytania ofertowego.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia

Ocena warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: wykonawca „spełnia” lub „nie spełnia” poszczególnych warunków

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy którzy:

 1. Spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

Minimalne warunki dotyczące doświadczenia: Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 prace (usługi) wykonane zgodnie z zasadami określonymi w przewodnikach metodycznych Państwowego Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska „Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik Metodyczny” polegający na:

wykonaniu monitoringu przyrodniczego siedlisk przyrodniczych, w tym co najmniej 2 spośród siedlisk będących przedmiotem monitoringu niniejszego zamówienia

lub

określeniu oceny stanu zachowania siedlisk przyrodniczych , w tym co najmniej 2 spośród siedlisk będących przedmiotem monitoringu niniejszego zamówienia

W celu potwierdzenia, że Wykonawca wykonał prace(usługi) spełniające wymogi opisane powyżej należy dołączyć wykaz wykonanych usług z(godnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszego zapytania).

 1. Spełnia warunki dotyczące osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.

Wykonawca powinien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował minimum 2 specjalistami z zakresu fitosocjologii lub botaniki posiadających minimum wykształcenie wyższe przyrodnicze z następujących dziedzin: biologia, ekologia, ochrona środowiska. Każdy z przedstawionych specjalistów musi wykazać doświadczenie polegające na wykonaniu co najmniej 2 prac w ramach których realizowany był monitoring siedlisk przyrodniczych lub ocena stanu siedlisk przyrodniczych wykonany zgodnie z zasadami określonymi w przewodnikach metodycznych Państwowego Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska „Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik Metodyczny”. Należy wykazać, że w ramach wykonanych prac realizowany był monitoring lub ocena stanu minimum 2 siedlisk przyrodniczych będących przedmiotem monitoringu niniejszego zamówienia.

W celu potwierdzenia, że Wykonawca dysponuje potencjałem kadrowym spełniającym wymogi opisane powyżej należy dołączyć wykaz tych osób (Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania). Jeżeli Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów (niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków), zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (Załącznik Nr 5 do niniejszego zapytania).


 

 1. Kryteria oceny oferty.

70%cena

30% doświadczenie osób realizujących przedmiot zamówienia


 

 1. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty

Przy wyborze najkorzystniejszej oceny Zamawiający będzie się kierował wyłącznie kryterium ceny brutto.
Lp

Nazwa kryterium

Liczba punktów

(waga)

1.

Cena oferty brutto (P1)

70

2

Doświadczenie osób realizujących przedmiot zamówienia (P2)

30


 

 1. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert

 1. Kryterium cena brutto (P1) – waga 70%

Liczba punktów za cenę oferty zostanie obliczona wg następującego wzoru:

 

gdzie: gdzie: Cn – cena brutto najniższa, Cb - cena brutto badana.

 

 1. Kryterium - Doświadczenie osób realizujących przedmiot zamówienia (P2) – waga

30%. Zamawiający będzie przyznawał punkty w kryterium w następujący sposób:

30 pkt. – przy realizacji zamówienia będzie brało udział 2 specjalistów z zakresu fitosocjologii lub botaniki z tytułem doktora spośród wymienionych w pkt. 2.b)

15 pkt. - przy realizacji zamówienia będzie brał udział 1 specjalista z zakresu fitosocjologii lub botaniki z tytułem doktora, oraz 1 specjalista z zakresu fitosocjologii lub botaniki z tytułem magistra spośród wymienionych w pkt. 2.b)

0 pkt. – przy realizacji zamówienia będzie brało udział 2 specjalistów z zakresu fitosocjologii lub botaniki z tytułem zawodowym magistra spośród wymienionych w pkt. 2.b)

Punkty zostaną przyznane na podstawie informacji przedstawionych przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.

 1. Ocenie będą podlegały wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.

 2. Ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie ze wzorem:

 

P=P1+P2

Gdzie:

P – łączna ilość punktów ocenianej oferty

P1 – Liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium P1

P2 – Liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium P2

Jeśli nie będzie

 1. Miejsce i termin do którego należy złożyć ofertę oraz sposób przygotowania oferty

 1. Wypełniony formularz oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 30.05.2018r do godziny 10.00 w sekretariacie w siedzibie Zamawiającego lub przesłać na adres mailowy iwona.laskowska@npn.pl.

 2. Sposób przygotowania oferty:

 • Oferty złożone w formie pisemnej w sekretariacie w siedzibie Zamawiającego

Wypełniony formularz oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w wyznaczanym wyżej terminie do godziny 10.00 w sekretariacie w siedzibie Zamawiającego Kurowo 10 gmina Kobylin Borzymy, oferty które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Oferta wraz z wymaganymi załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Należy ją złożyć w kopercie, z dopiskiem „Oferta na: Monitoring lądowych siedlisk przyrodniczych Natura 2000 występujących w obszarze PLH 200002 Narwiańskie Bagna w latach 2018-2020” oraz umieścić nazwę i adres Oferenta.

 • Ofert złożone drogą mailową

Wypełniony formularz oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać w wyznaczanym wyżej terminie do godziny 10.00 na adres mailowy iwona.laskowska@npn.pl, oferty które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Oferta wraz z wymaganymi załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zeskanowana i przesłana na wyżej wskazany adres mailowy. W tytule maila należy wpisać „Oferta na: Monitoring Natura 2000”.


 

 1. Termin realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga, aby zamówienie, zostało wykonane w terminie do 30.11.2020 czterech etapach. Poszczególne etapy należy wykonać nie później niż w terminach podanych poniżej:

2018 – raport częściowy z monitoringu realizowanego w 2018 do 10.11.2018

2019 - raport częściowy z monitoringu realizowanego w 2019 do 10.11.2019

2020 - raport częściowy z monitoringu realizowanego w 2020 do 10.11.2020

2020 - raport końcowy z monitoringu realizowanego w latach 2018 -2020 do 30.11.2020


 

 1. Określenie warunków zmian umowy

Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego.


 

 1. Wykluczenia

Z postępowania wykluczeni zostaną Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia podpisanego oświadczenia o braku powiązań stanowiącego Załącznik Nr 7 do niniejszego zapytania ofertowego. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.


 

 1. Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.


 

 1. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami

Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.


 

 1. Informacja o planowanych zamówieniach, ich zakres oraz warunki, na jakich zostaną udzielone

Zamawiający nie przewiduje zamówień w rozumieniu sekcji 6.5 pkt 8) lit. h „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020”.

 1. Dokumenty będące w dyspozycji Zamawiającego

Na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający udostępni wykonawcy dane wektorowe oraz bazy danych dotyczące lokalizacji siedlisk przyrodniczych, których dotyczy przedmiot zamówienia.


 

 1. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

Do bezpośredniego kontaktu z wykonawcami upoważniona jest Iwona Laskowska od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 te. 857181417 wew. 39. Pytania dotyczące zapytania należy kierować na adres e-mail: iwona.laskowska@npn.pl najpóźniej do 28.05. 2018 roku.

 1. Uwagi końcowe

 1. Narwiański Park Narodowy zastrzega sobie prawo do:

  1. zmiany terminu składania ofert,

  2. wyjaśniania treści ofert z wykonawcami w przypadku gdy oferty są niejednoznaczne, niejasne lub budzą wątpliwości Narwiańskiego Parku Narodowego,

  3. uzupełnieni ofert w przypadku stwierdzenia braków, które można uzupełnić,

  4. poprawienia omyłek rachunkowych za zgodą wykonawcy

  5. odrzucenia ofert złożonych po wyznaczonym terminie,

  6. odrzucenia ofert niezgodnych z założeniami zapytania ofertowego,

  7. odrzucenia ofert obliczonych według błędnej stawki podatku VAT

  8. wyjaśnienia podejrzenia rażąco niskiej ceny wraz z ewentualnym odrzuceniem oferty w przypadku potwierdzenia tego faktu, bądź braku wyjaśnienia ze strony wykonawcy w terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

 1. Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych.

 2. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Narwiańskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.


 


 

Ryszard Modzelewski

 Dyrektor Narwiańskiego Parku Narodowego


 


 

Załączniki

 1. Załącznik Nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

 2. Załącznik Nr 2 Formularzu oferty

 3. Załącznik Nr 3 Wykaz wykonywanych usług

 4. Załącznik Nr 4 Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia

 5. Załącznik Nr 5 Pisemne zobowiązanie

 6. Załącznik Nr 6 Wzór umowy

 7. Załącznik Nr 7 Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

 8. Załącznik Nr 8 Mapy

Pytania:

załącznik z pytaniem - docx

warstwy wektorowe - zip