Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy

tel. +48 663 103 109 (poniedziałek-piątek 7:30-15:30)

tel.  +48 85 718 14 17 (sobota-niedziela 10:00-18:00)

e-mail: npn@npn.pl

 

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania przez uprawnionego projektanta dokumentacji projektowo technicznej 2 progów piętrzących na torfowisku Rynki w Narwiańskim Parku Narodowym

Narwiański Park Narodowy
Kurowo 10
18-204 Kobylin Borzymy

www.npn.pl

Tel./fax 86 476-48-11, 85 718-14-17

Kurowo, 19.10.2011

NPN-ZOP-UE-271-/3/2011

Zapytanie ofertowe

Narwiański Park Narodowy zwraca się z prośbą o złożenie oferty na wykonanie przez uprawnionego projektanta dokumentacji projektowo technicznej 2 progów piętrzących na torfowisku Rynki w Narwiańskim Parku Narodowym.

Zadanie to będzie realizowane w ramach projektu „Ochrona siedlisk i gatunków na torfowisku Rynki w Narwiańskim Parku Narodowym” , który jest współfinansowany w 85% ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko w 15% z Budżetu Państwa.

I. Zakres prac do wykonania w ramach zadania to:

  1. Trwałe oznaczenie na gruncie lokalizacji piętrzeń i ich wysokości (reper boczny).
  2. Sporządzenie lub pozyskanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do sporządzenia dokumentacji projektowej oraz do uzyskiwania pozwoleń i decyzji.
  3. Sporządzenie dokumentacji projektowej w tym: projektów budowlanych i wykonawczych – po 4 egzemplarze na każdy obiekt, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót – po 4 egzemplarze na każdy obiekt oraz przedmiarów robót po 4 egzemplarze na każdy obiekt, zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego /Dz. U. Z 2004 Nr 202 poz. 2072/ odpowiadającej również wymaganiom operatu o którym mowa w art. 132 ustawy Prawo wodne /Dz.U. z 2005r Nr 239 poz. 2019 z późn. zm./.
  4. Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego – po 1 egzemplarzu na każdy obiekt, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowalnych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym /Dz. U. z 2004 Nr 130 poz. 1389/.

II. Dokumentację projektową progów piętrzących Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego w formie papierowej, jak również w formie elektronicznej w postaci plików ogólnodostępnych doc, xls, pdf) na płycie cd lub dvd.

III. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, normami i obowiązującymi przepisami w zakresie projektowania  urządzeń wodnych oraz z uwzględnieniem następujących czynników:

  • dostosowanie obiektów do warunków przyrodniczych torfowiska Rynki,
  • zastosowania materiałów naturalnych takich jak: kamień, drewno,
  • zapewnienie trwałości obiektów przy zachowaniu stanu technicznego, odporności na działanie czynników zewnętrznych i samodzielne funkcjonowanie bez kosztownych nakładów.

IV. Termin wykonania kompletnej dokumentacji do 18 listopad 2011

V. Po wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie podpisana umowa.

VI. Oferty należy składać na formularzu ofertowym, który jest Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zapytania do 24 października 2011 roku.

Oferty należy wysłać e-mailem na adres iwona.laskowska@npn.pl lub fax-em na numer 86 476-48-11

VII. Informacje na temat torfowiska Rynki proponowanej lokalizacji progów piętrzących stanowi Złącznik Nr 2

Dyrektor
Narwiańskiego Parku Narodowego
Ryszard Modzelewski

Infrastruktura i Środowisko

Projekt "Ochrona siedlisk i gatunków na torfowisku Rynki w Narwiańskim Parku Narodowym" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko