Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18 - 204 Kobylin Borzymy

tel. (85) 718 14 17

e-mail: npn@npn.pl

 

Zapytanie ofertowe - Dostawa sprzętu elektronicznego

 

Kurowo, 05.04.2017

 

Zapytanie ofertowe

nr NPN-SP-POIŚ-170-271-4/17

Narwiański Park Narodowy w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0170/16 „Ochrona siedlisk hydrogenicznych obszaru Natura 2000 PLH200002 Narwiańskie Bagna” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę fabrycznie nowych urządzeń o parametrach podanych poniżej.

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa następującego sprzętu elektronicznego:

 1. Stanowisko komputerowe – sztuk 1, o następujących parametrach i zawierające niżej wymienione elementy:

  1. Komputer przenośny (notebook):

   1. przekątna ekranu: 13-13,3 cala, z wyświetlaczem o rozdzielczości min. 2560x1440 pikseli,

   2. system operacyjny,

   3. minimum 2-rdzeniowy procesor o częstotliwości min. 3 GHz,

   4. minimum 16 Gb pamięci RAM,

   5. pamięć masowa flash minimum 512 GB,

   6. wbudowana bateria gwarantująca minimum 6 godzin pracy,

   7. mysz multi-touch,

   8. interfejs bezprzewodowy bluetooth,

   9. interfejs sieci bezprzewodowej WiFi,

   10. wbudowane głośniki stereofoniczne, mikrofon i gniazdo słuchawkowe,

   11. podświetlana klawiatura (angielska międzynarodowa),

   12. pakiet oprogramowania biurowego zgodny z platformą systemu operacyjnego,

   13. gwarancja minimum 12miesięcy

  2. Urządzenie wielofunkcyjne laserowe formatu A3 z funkcją drukowania, skanowania i kopiowania w kolorze; z łącznością przewodową oraz bezprzewodową Wi-Fi o następujących parametrach:

   1. proces kopiowania: kolorowy, elektrostatyczny laserowy, pośredni,

   2. system tonera: toner polimeryzowany o wysokiej rozdzielczości,

   3. prędkość druku/kopiowania A4 w czerni i kolorze: min. 18 str./min.,

   4. prędkość druku/kopiowania A3 w czerni i kolorze: do 10 str./min,

   5. rozdzielczość kopiowania (dpi): 600 x 600,

   6. skala szarości: 256 odcieni,

   7. format oryginału: A5 - A3,

   8. obsługiwane systemy operacyjne, min.: Windows 7 (32/64), Windows 8 (32/64), Windows 8.1 (32/64), Windows 10 (32/64), Windows Server 2008/2008 R2 (32/64), Windows Server 2012/2012 R2 (64), Macintosh OS X 10.x, Unix, Linux,

   9. prędkość skanowania w kolorze: min 45 str./min.,

   10. prędkość skanowania w czerni: min. 45 str./min.,

   11. rozdzielczość skanowania (dpi): min. 600 x 600,

   12. protokoły sieciowe: TCP/IP (FTP; SMB; SMTP; WebDAV) (IPv4/IPv6),

   13. gwarancja minimum 24 miesiące.

 1. Telefon komórkowy – szt. 2, o następujących parametrach:

  1. przekątna ekranu: 4,4-4,8 cala z podświetleniem LED,

  2. pojemność pamięci: min. 128 Gb,

  3. wodoodporność – zgodnie z klasą IP67,

  4. procesor o architekturze 64 bitowej,

  5. wbudowany aparat fotograficzny o rozdzielczości min. 12 MP z optyczną stabilizacją obrazu,

  6. możliwość nagrywania wideo w jakości 4K z częstością 30 kl./s,

  7. zgodność z siecią komórkową LTE,

  8. lokalizacja GPS,

  9. Wi-Fi.

 1. Kody wspólnego słownika zamówień CPV: 30213100-6, 30121000-3, 32250000-0,

 2. Termin realizacji zamówienia: do 14.04.2017 r.

 3. Termin do którego należy złożyć ofertę: 29.03.2017 r.

 4. Formy złożenia oferty.

Oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym w terminie do 29.03.2017 r. do godz. 15:30 w jednej z podanych form:

 • pocztą elektroniczną w postaci skanu podpisanej oferty na adres e-mail: andrzej.bielonko@npn.pl lub,

 • osobiście lub listownie (decyduje data wpływu do Sekretariatu Narwiańskiego Parku Narodowego) na adres Zamawiającego:

Narwiański Park Narodowy,

Kurowo 10, 18-204 Kobylin-Borzymy

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30

 1. Kryteria wyboru oferty

100% cena brutto.

 1. Uwagi końcowe.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nastąpi najpóźniej 31.03.2017 roku. Wyniki zapytania ofertowego zostaną zamieszczone na stronie internetowej Narwiańskiego Parku Narodowego www.npn.pl. Po wyłonieniu wykonawcy w ciągu 3 dni zostanie podpisana umowa zgodnie z Załącznikiem nr 2.

 1. Narwiański Park Narodowy zastrzega sobie prawo do:

 1. zmiany terminu składania ofert,

 2. wyjaśniania treści ofert z wykonawcami w przypadku gdy oferty są niejednoznaczne, niejasne lub budzą wątpliwości Narwiańskiego Parku Narodowego,

 3. uzupełnienia ofert w przypadku stwierdzenia braków, które można uzupełnić,

 4. poprawienia omyłek rachunkowych za zgodą Wykonawcy,

 5. odrzucenia ofert złożonych po wyznaczonym terminie,

 6. odrzucenia ofert niezgodnych z założeniami zapytania ofertowego,

 7. odrzucenia ofert obliczonych według błędnej stawki podatku VAT,

 8. wykluczenia z postępowania wykonawców, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub z osobami związanymi z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy,

 9. wyjaśnienia podejrzenia rażąco niskiej ceny wraz z ewentualnym odrzuceniem oferty w przypadku potwierdzenia tego faktu, bądź braku wyjaśnienia ze strony Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 1. Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych.

 2. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Narwiańskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

 

Ryszard Modzelewski

Dyrektor Narwiańskiego Parku Narodowego

 

Załączniki:

1. Załącznik Nr 1 Wzór formularza oferty

2. Załącznik Nr 2 Projekt Umowy