Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18 - 204 Kobylin Borzymy

tel. (85) 718 14 17

e-mail: npn@npn.pl

 

Zapytanie ofertowe - Dostawa paliw płynnych do pojazdów.

Kurowo, 06.03.2018r.

Zapytanie ofertowe

Nr NPN-ZEN-POIŚ-10-44-154-3/18

Narwiański Park Narodowy prosi o złożenie oferty na: „Dostawę paliw płynnych do pojazdów Narwiańskiego Parku Narodowego” w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0010/17 "Kontynuacja ochrony ptaków wodno-błotnych, odtwarzania siedlisk i ograniczania wpływu inwazyjnych gatunków w Narwiańskim Parku Narodowym oraz w granicach obszarów Natura 2000 PLB 200001 "Bagienna Dolina Narwi" oraz PLH 200002 "Narwiańskie Bagna." dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


 

I. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa paliw płynnych do pojazdów Narwiańskiego Parku Narodowego”.

 2. Dostawa paliw płynnych w okresie od podpisania umowy do 31.12.2018 r.  w formie doraźnych tankowań pojazdu oraz kanistrów na stacjach paliw wybranego Wykonawcy.

 3.  Szacunkowe zapotrzebowanie  na paliwa do pojazdów w przewidzianym okresie realizacji zamówienia wynosi odpowiednio:

benzyny bezołowiowej Pb 95 w ilości  1 464,00 litry,

oleju napędowego On w ilości 194,00 litry.

 1. Podana powyżej ilość jest szacunkowa i stanowią górną granicę, do jakiej zamawiający będzie dokonywał zakupu paliw płynnych. Ilości te mogą ulec pomniejszeniu, ze względu na faktyczne zapotrzebowanie zamawiającego bez jakichkolwiek roszczeń ze strony wykonawcy.

 2. Zakup paliw płynnych, dokonywany będzie po cenach aktualnie obowiązujących na danej stacji paliw należącej do sieci stacji Wykonawcy w momencie zakupu, pomniejszonej o stały rabat podany w ofercie.

 3. Oferowane paliwo musi spełniać wymagania określone w Polskich Normach dla paliw płynnych.

 4. Maksymalna odległość między Siedzibą Narwiańskiego Parku Narodowego – (Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy), a stacją paliw, ze względów ekonomicznych nie może być większa niż 15 km.

 5. Wykonawca rozlicza transakcje z Zamawiającym w PLN.

 6. Podstawą do zapłaty będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę, cyklicznie raz w miesiącu kalendarzowym (po jego zakończeniu) 14-dniowym terminem płatności od dnia otrzymania faktury.

 7. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 31.12.2018 r.  lub do wyczerpania wartości umowy w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

 

II. Termin realizacji zamówienia:

Od dnia zawarcia umowy do 31.12.2018 roku.

 

III. Kod CPV: 09132000-3, 09134000-7
 

 

IV. Termin do którego należy złożyć ofertę:

             15.03.2018 r.

V. Sposób złożenia oferty.

 1. Cena podana w ofercie musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego. Wykonawca określi cenę paliw oraz materiałów i płynów eksploatacyjnych na podstawie cen obowiązujących w dniu 09.03.2018 roku (uwidocznionej na dystrybutorze w momencie tankowania).

 2. Jako wymagany załącznik do oferty, wykonawca winien załączyć:

 • kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem niezbędnych uprawnień do wykonania przedmiotowego zadania tj. koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami płynnymi;

 • podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu dołączone do formularza ofertowego;

 • podpisane oświadczenie dotyczące jakości oferowanego paliwa.

 

VI. Formy złożenia oferty.

        Oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym w terminie do 15.03.2018 r. w jednej z podanych form:

 • pocztą elektroniczną w postaci skanu podpisanej oferty na adres e-mail: marek.sielicki@npn.pl lub,

 • osobiście lub listownie (decyduje data wpływu do sekretariatu NPN) na adres Zamawiającego:

Narwiański Park Narodowy,

Kurowo 10, 18-204 Kobylin-Borzymy

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

VII.  Kryteria wyboru oferty

         Cena 50%

         Rabat 50%

Zastosowane wzory do obliczania oferty:

 

Nazwa kryterium: średnia cena detaliczna z 1 litr paliwa (zł brutto) obowiązująca na dystrybutorze Oferenta w dniu 09.03.2018r.

cena oferty najniższej

——————————— x 50%

cena oferty badanej

 

 

Nazwa kryterium: stały upust procentowy w stosunku do ceny detalicznej w dniu tankowania.

upust oferty badanej

————————————— x 50%

upust max.

 

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejsza, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Oferentowi, który uzyska najwyższą ilość punktów.

 

VIII. Uwagi końcowe.

 1. Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nastąpi najpóźniej 22.03.2018 roku. Wyniki zapytania ofertowego zostaną zamieszczone na stronie internetowej Narwiańskiego Parku Narodowego www.npn.pl. Po wyłonieniu wykonawcy w ciągu 14 dni zostanie podpisana umowa zgodnie z Załącznikiem nr 2.

 2. Narwiański Park Narodowy zastrzega sobie prawo do:

 1. zmiany terminu składania ofert,

 2. wyjaśniania treści ofert z wykonawcami w przypadku gdy oferty są niejednoznaczne, niejasne lub budzą wątpliwości Narwiańskiego Parku Narodowego,

 3. uzupełnienia ofert w przypadku stwierdzenia braków, które można uzupełnić,

 4. poprawienia omyłek rachunkowych za zgodą Wykonawcy,

 5. odrzucenia ofert złożonych po wyznaczonym terminie,

 6. odrzucenia ofert niezgodnych z założeniami zapytania ofertowego,

 7. odrzucenia ofert obliczonych według błędnej stawki podatku VAT,

 8. wykluczenia z postępowania wykonawców, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub z osobami związanymi z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy,

 9. wyjaśnienia podejrzenia rażąco niskiej ceny wraz z ewentualnym odrzuceniem oferty w przypadku potwierdzenia tego faktu, bądź braku wyjaśnienia ze strony Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 1. Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych.

 2. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Narwiańskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy. 

Ryszard Modzelewski

Dyrektor Narwiańskiego Parku Narodowego

 

Załączniki:

1. Załącznik Nr 1 Wzór formularza oferty.

2. Załącznik Nr 2 Projekt Umowy.

3. Załącznik Nr 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.