Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18 - 204 Kobylin Borzymy

tel. (85) 718 14 17

e-mail: npn@npn.pl

 

Zapytanie ofertowe Dostawa kosiarki samojezdnej

Zapytanie ofertowe

 

Dostawa kosiarki samojezdnej John Deere wraz z wyposażeniem

 

 

 

Kurowo, 19-05-2015

 

Zapytanie ofertowe

 

Narwiański Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty na dostawę fabrycznie nowej kosiarki samojezdnej John Deere wraz z wyposażeniem.

 

I. Zamawiający

 

Narwiański Park Narodowy Kurowo 10 , 18-204 Kobylin Borzymy

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kosiarki samojezdnej John Deere wraz z wyposażeniem .

 

Zamówienie obejmuje:

 

1. Kosiarka samojezdna John Deere

 

- silnik dwucylindrowy moc min. 25 KM , chłodzony płynem , benzynowy

- napęd hydrostatyczny

- blokada mechanizmu różnicowego

- wspomaganie

- regulowana kierownica

Gwarancja producenta min.24 miesięcy

 

2. Wyposażenie

 

a) Agregat koszący z wyrzutem bocznym o szerokości min. 135 cm

b) Pług śnieżny + mocowanie

c) Łańcuchy i obciążniki na koła

d) Pług wirnikowy o szerokości min. 110 cm

Gwarancja producenta min. 24 miesięcy

 

Kosiarka wraz z wyposażeniem musi być dostarczona do siedziby NPN Kurowo 10 ,

18-204 Kobylin Borzymy.

 

 

III. Opis sposobu obliczania ceny

 

Cena oferty powinna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie wykonawca przy realizacji zamówienia . Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny brutto zamówienia , wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku.

 

IV. Kryterium oceny ofert

 

Najniższa cena.

 

V. Termin realizacji zamówienia

 

15 czerwiec 2015 roku.

 

VI. Forma przygotowania oferty

 

Oferta musi być złożona na załączonym formularzu ofertowym ( Zał. nr 1 do zapytania ofertowego ) i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

 

VII. Miejsce i termin składania ofert

 

Oferty na załączonym formularzu ofertowym ( Zał. nr 1 do zapytania ofertowego )

należy złożyć do dnia 25 maja 2015 r. do godz. 1500

- osobiście w sekretariacie siedziby Zamawiającego

- pocztą ( liczy się data wpływu )

- e-mailem ( skan podpisanej oferty )

- faxem

 

VIII. Termin związania ofertą

 

30 dni

 

IX. Termin podpisania umowy

 

Po wyborze najkorzystniejszej oferty w terminie 14 dni zostanie podpisana umowa.

 

X. Rozstrzygnięcie postępowania

 

Postępowanie zostanie rozstrzygnięte najpóżniej w dniu 27 maja 2015 roku.

Informacja o wynikach postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.npn.pl

 

 

XI. Dane kontaktowe :

 

Adres zamawiającego:

 

Narwiański Park Narodowy , Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy

 

Tel/fax: 86 4764811,

 

Osoba do kontaktu: Bazyli Piliczuk , tel. 668343467, e-mail bazylipiliczuk@interia.pl

 

 

XII. Załączniki :

 

 

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy w formie elektronicznej - do edycji

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Dyrektor

Narwiańskiego Parku Narodowego