Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18 - 204 Kobylin Borzymy

tel. (85) 718 14 17

e-mail: npn@npn.pl

 

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe – na wykonanie prac pielęgnacyjnych sadu w zabytkowym założeniu dworsko-ogrodowym w Kurowie

 

Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10

18-204 Kobylin Borzymy

 

Tel./fax (86) 476-48-11, 85 718-14-17

email: npn@npn.pl

www.npn.pl

 

Kurowo, 07-10-2015

NPN- OOK 412/271/1/15

 

Zapytanie ofertowe

 

Narwiański Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty na wykonanie prac pielęgnacyjnych sadu w zabytkowym założeniu dworsko-ogrodowym w Kurowie w Narwiańskim Parku Narodowym.

 

I. Zamawiający : Narwiański Park Narodowy Kurowo 10 , 18-204 Kobylin Borzymy

 

II. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac pielęgnacyjnych sadu w zabytkowym założeniu dworsko ogrodowym w Kurowie w Narwiańskim Parku Narodowym.

 

Szczegółowy zakres zamówienia:

 

I etap prac do 10 grudnia 2015 rok

 

1. Oczyszczenie z suchych drzew i z dziczek na powierzchni około 2.00 ha sadu

( łącznie około 180 szt. drzew i dziczek )

 

2. Usunięcie samosiewów drzew i krzewów liściastych na obrzeżach sadu

 

3. Oczyszczenie powierzchni sadu z traw i chwastów

 

4. Wykonanie zabiegów agrotechnicznych

- spulchnienie gleby międzyrzędzi

- ewentualne nawożenie organiczne

 

5. Uzupełnienie nasadzeń - takimi samymi odmianami jak w założeniu

- w części śliwowej sadu – 144 szt.

- w części jabłoniowej sadu – 122 szt.

- w części gruszowej sadu – 65 szt.

- w części wiśniowej sadu – 22 szt.

6. Remont ogrodzenia sadu

- wymiana uszkodzonej siatki i słupków betonowych na długości około 500 mb

( siatka ocynkowana : wysokość 1.5 m , grubość drutu 3 mm,

słupki betonowe lub metalowe )

- pionowanie istniejących dobrych słupków

 

II etap prac do 30 marca 2016 rok

 

1. Prześwietlenie i ukształtowanie koron drzew

( proponuje się aby wykonać w terminie : koniec lutego - marzec 2016 roku)

 

III. Opis sposobu obliczania ceny:

Cena oferty powinna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie wykonawca przy realizacji zamówienia . Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny brutto zamówienia , wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku.

 

IV. Kryterium oceny ofert: Najniższa cena.

 

V. Termin realizacji zamówienia : Do 30 marca 2016 roku.

 

VI. Warunki udziału w postępowaniu :

1.Oferta musi być złożona na Formularzu ofertowym ( Zał. Nr 1 ) i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

2. Do oferty należy załączyć kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji na wykonywanie takich prac lub

dokumenty potwierdzające staranne i należyte wykonanie min. 2 prac o podobnym zakresie i rozmiarze.

 

VII. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym do dnia 15 października 2015 roku do godz. 1400,

pocztą ( liczy się data wpływu ) , e-mailem ( skan podpisanej oferty ), faxem lub osobiście w sekretariacie Narwiańskiego Parku Narodowego w Kurowie. Po wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie podpisana umowa.

Dane kontaktowe :

Osoba do kontaktu Bazyli Piliczuk tel. 668343467

 

VIII. Rozstrzygnięcie postępowania : Postępowanie zostanie rozstrzygnięte najpóżniej niż w dniu 19 pażdziernika 2015 roku . Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Narwiańskiego Parku Narodowego www.npn.pl

 

IX. Istotne dla stron postanowienia:

1.Zamawiający informuje , że w dniu 13.10.2015 roku o godz. 1000w siedzibie NPN w Kurowie odbędzie się spotkanie przedstawicieli NPN z zainteresowanymi

2.Projekt umowy Zał. Nr 2

 

 

Załączniki :

 

 

Dyrektor

Narwiańskiego Parku Narodowego

Ryszard Modzelewski