Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy

tel. +48 663 103 109 (poniedziałek-piątek 7:30-15:30)

tel.  +48 85 718 14 17 (sobota-niedziela 10:00-18:00)

e-mail: npn@npn.pl

 

Zaproszenie do składania ofert na dostawę odzieży ochronnej na potrzeby pracowników Narwiańskiego Parku Narodowego

Załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 9/2021

z dnia 01.03.2021 r.

 

Ogłoszenie/zaproszenie do składania ofert

(WZÓR)

 1. Na wykonanie (dostawy/usługi/roboty budowlanej)* odzieży ochronnej na potrzeby pracowników Narwiańskiego Parku Narodowego.

(nazwa przedmiotu zamówienia)

o wartości mniejszej niż wartość określona w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.).

 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Narwiański Park Narodowy, Kurowo 10, 18-204 Kobylin-Borzymy

 2. Opis przedmiotu zamówienia (skrócony opis, zakres zamówienia):

Zadanie 1: dostawa koszul służbowych typu sport/trekking dla pracowników Narwiańskiego Parku Narodowego wraz z haftowaniem loga i nazwy NPN;

Zadanie 2: dostawa odzieży służbowej typu sport/trekking dla pracowników Narwiańskiego Parku Narodowego wraz z haftowaniem loga i nazwy NPN;

Zadanie 3: dostawa maseczek ochronnych wielokrotnego użytku, co najmniej 3 warstwowych, z haftowaniem loga i nazwy NPN

 1. Termin realizacji zamówienia (dzień-miesiąc-rok): do 30 dni od dnia podpisania umowy

Warunki udziału w postępowaniu stawiane wobec wykonawcy:

1) Dostawca zapewni minimum roczną (liczoną od daty dostawy - podpisania protokołu odbioru dostawy) gwarancję producenta na dostarczoną odzież (zadanie 1 i 2) na warunkach określonych w umowie,

2) dostawa przedmiotu zamówienia będzie realizowana do siedziby Zamawiającego na koszt Dostawcy.

 1. Kryterium/a oceny ofert: 100 % cena

 2. Termin związania ofertą: 30 dni

 3. Wzór umowy/istotne postanowienia umowy (jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie pisemnej umowy): wzór umowy załącznik nr 3 do rozpoznania cenowego

Informacje dodatkowe (np. warunki płatności, wadium, jeżeli taki warunek określa zamawiający, informacje dotyczące ochrony danych osobowych, zasady poprawiania omyłek, itp.)

 1. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury będzie stanowił protokół odbioru stwierdzający wykonanie przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń.

 1. Zamawiający dopuszcza możliwość otrzymania faktury w formie tradycyjnej, tj. papierowej lub w formie elektronicznej tzw. e-faktura.

 1. Należność uregulowana będzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie do 21 dni od daty jej wystawienia.

 1. Termin i forma złożenia oferty: ofertę na formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do ogłoszenia/zaproszenia) należy złożyć w terminie do dnia 02.04.2021 r w formie:

- pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy

- w wersji elektronicznej na e-mail npn@npn.pl

...Kurowo 12.03.2021 r.............. Zatwierdził:

Grzegorz Piekarski Dyrektor NPN

Załączniki:

1. Ogłoszenie o rozpoznaniu cenowym

2. Zał. Nr 1 Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia

3. Zał. Nr 2 Formularz Ofertowy

4. Zał. Nr 3 Wzór umowy