Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy

tel. +48 663 103 109 (poniedziałek-piątek 7:30-15:30)

tel.  +48 85 718 14 17 (sobota-niedziela 10:00-18:00)

e-mail: npn@npn.pl

 

Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa tablicy informacyjnej

Kurowo, 09.grudzień 2016

Zapytanie ofertowe
 

Narwiański Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na : Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa do siedziby zamawiającego 1 szt. tablicy informacyjnej w ramach projektu Nr POIS.02.04.00-00-0023/16 „Ochrona lądowych siedlisk Natura 2000 w obszarze PLH 200002 Narwiańskie Bagna – etap I” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego.

 1. Termin realizacji zamówienia: 28.12.2016

 2. Termin do którego należy złożyć ofertę: 16.12.2016

 3. Formy złożenia oferty

Oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym w formie elektronicznej w postaci podpisanego przez osobę upoważnioną skanu na adres e-mail iwona.laskowska@npn.pl lub osobiście w sekretariacie siedziby Zamawiającego w Kurowie 10, gm. Kobylin Borzymy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

 1. Kryteria wyboru oferty

100% cena brutto

 1. Uwagi końcowe

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nastąpi najpóźniej 20.12.2016 roku. Wyniki zapytania ofertowego zostaną zamieszczone na stronie internetowej Narwiańskiego Parku Narodowego www.npn.pl. Po wyłonieniu wykonawcy w ciągu 3 dni zostanie podpisana umowa zgodnie z Załącznikiem nr 2.

 1. Narwiański Park Narodowy zastrzega sobie prawo do:

 1. zmiany terminu składania ofert,

 2. wyjaśniania treści ofert z wykonawcami w przypadku gdy oferty są niejednoznaczne, niejasne lub budzą wątpliwości Narwiańskiego Parku Narodowego,

 3. uzupełnienia ofert w przypadku stwierdzenia braków, które można uzupełnić,

 4. poprawienia omyłek rachunkowych za zgodą wykonawcy

 5. odrzucenia ofert złożonych po wyznaczonym terminie,

 6. odrzucenia ofert niezgodnych z założeniami zapytania ofertowego,

 7. wykluczenia z postępowania wykonawców, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub z osobami związanymi z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy,

 8. wyjaśnienia podejrzenia rażąco niskiej ceny wraz z ewentualnym odrzuceniem oferty w przypadku potwierdzenia tego faktu, bądź braku wyjaśnienia ze strony wykonawcy w terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

 1. Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych.

 2. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Narwiańskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy


 

Ryszard Modzelewski

Dyrektor Narwiańskiego Parku Narodowego


 


 

Załączniki

 1. Załącznik Nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

 2. Załącznik Nr 2 Wzór formularza oferty

 3. Załącznik Nr 3 Projekt Umowy