Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy

tel. +48 663 103 109 (poniedziałek-piątek 7:30-15:30)

tel.  +48 85 718 14 17 (sobota-niedziela 10:00-18:00)

e-mail: npn@npn.pl

 

Wykonanie zabiegów ochronnych polegających na wykaszaniu i usunięciu biomasy na powierzchni 72,33ha (rocznie)

Kurowo, 20.08.2014

Zapytanie ofertowe

 

Narwiański Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zabiegów ochronnych polegających na wykaszaniu i usunięciu biomasy na powierzchni 72,33ha (rocznie) w obrębach ewidencyjnych Pańki i Kruszewo w Narwiańskim Parku Narodowym w latach 2014-2017.

 

I.     Zamawiający:

Narwiański Park Narodowy Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy

II.  Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytanie ofertowego jest wykonanie zabiegu ochronnego w latach 2014-2017 na powierzchni 72,33ha (rocznie) polegającego na wykaszaniu i usunięciu biomasy z następujących działek ewidencyjnych:

Obręb ewidencyjny Pańki 1/2, 1/4, 1/5, 1/7, 2/9, 2/10, 2/11, 2/12, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 3/8, 3/9, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 5/9, 5/12, 5/13, 5/14, 5/15, 6/8, 7/2, 7/8, 7/9, 7/10, 8/6, 8/7, 8/10, 8/15, 8/16, 8/17, 8/20, 8/27, 8/30, 8/33, 8/37, 8/38, 8/39, 8/40, 8/42, 8/43, 8/44, 8/45, 8/46, 9/1, 9/2, 9/17, 9/20, 9/21, 9/22, 10/1, 10/3, 11/1, 12/5, 21/21, 21/28, 21/29, 22/10, 24/17, 24/18, 25/1, 26/1, 331, 332, 333, 334, 336, 337, 339, 342, 344, 345, 347, 348, 349, 353, 354, 355, 356, 357, 362, 363

Obręb ewidencyjny Kruszewo: 318/1, 398/5, 403/1, 403/2, 403/3, 403/4, 403/5, 403/10, 403/11, 404, 551, 552, 553, 554, 556, 569,  584, 586, 593,

Wymogi gospodarowania na działkach będących przedmiotem umowy

  1. koszenie może nastąpić po uzgodnieniu miejsca, terminu koszenia i zbioru biomasy z Konserwatorem Obwodu Ochronnego Kurowo;
  2. zakaz przeorywania, wałowania, podsiewu, stosowania ścieków i osadów ściekowych;
  3. zakaz włókowania w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 1 września;
  4. zakaz budowy i rozbudowy urządzeń melioracji wodnych szczegółowych tworzących system melioracji wodnych, z wyjątkiem urządzeń mających na celu utrzymanie lub poprawę wartości przyrodniczej (nie dotyczy bieżącej konserwacji);
  5. zakaz stosowania środków ochrony roślin,
  6.  zakaz wapnowania,
  7. zakaz nawożenia,
  8. zakaz stosowania  jakichkolwiek zabiegów agrotechnicznych i pielęgnacyjnych w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 1 sierpnia
  9. Wymogi dotyczące koszenia trwałych użytków zielonych:

a)    koszenie w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 30 września; wysokość koszenia 5 – 15 cm, pozostawienie 5 – 10% powierzchni działki rolnej nieskoszonej, przy czym w każdym roku powinno to dotyczyć innej części działki, (szczegółowe informacje na temat planu koszenia znajdują się na załącznikach graficznych, które corocznie będą przekazywane wykonawcy).

b)    usunięcie lub złożenie w stogi ściętej biomasy w terminie 2 tygodni po pokosie, a w uzasadnionych przypadkach w dłuższym terminie, niezwłocznie po ustaniu przyczyn ze względu, na które termin ten nie był przestrzegany,

c)    zakaz koszenia okrężnego od zewnątrz do środka koszonej powierzchni trwałych użytków zielonych,

  1. Zakaz zgłaszania działek objętych zapytaniem ofertowym do wniosków składanych do ARiMR w celu przyznania płatności bezpośrednich(JPO), płatności rolnośrodowiskowych oraz płatności ONW.

III.    Opis sposobu obliczania ceny

Cena oferty powinna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie wykonawca przy realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku.

IV.Kryterium oceny ofert

Najniższa cena.

V.   Istotne postanowienia umowy

Projekt umowy stanowi Załącznik Nr 3.

VI.Termin realizacji zamówienia

W 2014- od 1.VIII do 30. IX 2014

W 2015- od 1.VIII do 30. IX 2015

W 2016- od 1.VIII do 30. IX 2016

W 2017- od 1.VIII do 30. IX 2017

VII.           Warunki udziału w postępowaniu

1.      Oferta musi być złożona na Formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1 ) i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

2.      Do oferty należy załączyć:

1.      wykaz prac o charakterze zabiegów ochronnych – wykaszanie, odkrzaczanie wykonywanych w ekosystemach bagiennych realizowanych na terenie: parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, obszarach Natura 2000, jakie wykonawca zrealizował w ciągu ostatnich 3 lat (Załącznik nr 2).

VIII.        Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym do dnia 28.08.2014 godz. 12 w sekretariacie Narwiańskiego Parku Narodowego w Kurowie. Po wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie podpisana umowa.

Dane kontaktowe:

Osoba do kontaktu Iwona Laskowska tel. 864764811 wew. 39

Adres: Narwiański Park Narodowy Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy

IX.              Rozstrzygnięcie postępowania

Postępowanie zostanie rozstrzygnięte najpóźniej niż w dniu 02 września 2014 Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Narwiańskiego Parku Narodowego www.npn.pl

Dyrektor

Narwiańskiego Parku Narodowego

Ryszard Modzelewski

 

Załączniki

Zał. 1 Formularz oferty

Zał. 2 Wykaz prac

Zał. 3 Projekt umowy