Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy

tel. +48 663 103 109 (poniedziałek-piątek 7:30-15:30)

tel.  +48 85 718 14 17 (sobota-niedziela 10:00-18:00)

e-mail: npn@npn.pl

 

Szacowanie wartości zamówienia - Wykonanie wyceny nieruchomości gruntów prywatnych nabywanych na rzecz Narwiańskiego Parku Narodowego.

Badanie rynku 

Szacowanie wartości zamówienia

Narwiański Park Narodowy prosi o złożenie oferty na potrzeby ustalenia szacunkowej wartości zamówienia: Wykonanie wyceny nieruchomości gruntów prywatnych nabywanych na rzecz Narwiańskiego Parku Narodowego. Zamówienie prowadzone jest w ramach realizacji projektu nr: POIS.02.04.00-00-0170/16-02 „Ochrona siedlisk hydrogenicznych obszaru Natura 2000 PLH200002 Narwiańskie Bagna” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 1. Zamawiający

Narwiański Park Narodowy, Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy, tel. 663103109 

 1. Skrócony opis przedmiotu zamówienia:

 1. Wyceny nieruchomości dokonuje rzeczoznawca majątkowy poprzez sporządzenie pisemnej opinii o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego. Operat szacunkowy, określający wartość nieruchomości powinien być zgodny z przepisami ustawy z dnia 21 sierpień 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1997 ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2109 ze zm.) oraz Standardów Zawodowych Rzeczoznawców Majątkowych.

 2. Operaty sporządzone będą na potrzeby wykupu gruntów prywatnych położonych w Narwiańskim Parku Narodowym. Powierzchnia pojedynczych działek: waha się 0,01 ha do 10 ha, klasyfikacja użytków: w przeważającej większości nieużytki, wody płynące, sporadycznie pastwiska, łąki, lasy.

 3. Szczegółowa lokalizacja działek: województwo podlaskie, powiat białostocki:

 1. Gmina Tykocin:

   1. Obręb ewidencyjny Rzędziany;

   2. Obręb ewidencyjny Radule;

 1. Gmina Choroszcz:

 1. Obręb ewidencyjny Pańki;

 2. Obręb ewidencyjny Kruszewo;

 1. Gmina Turośń Kościelna:

 1. Obręb ewidencyjny Borowskie Żaki;

 1. Gmina Łapy:

 1. Obręb ewidencyjny Uhowo;

 2. Obręb ewidencyjny m. Łapy;

 3. Obręb ewidencyjny Łapy Szołajdy;

 4. Obręb ewidencyjny Łapy Dębowina

 1. Gmina Suraż:

 1. Obręb ewidencyjny m. Suraż;

 1. Kalkulując cenę oferty Wykonawca powinien uwzględnić specyfikę przedmiotu wykonania wycen, w szczególności fakt położenia nieruchomości na terenie parku narodowego, dostępność terenu, oddalenie od utwardzonych dróg, uwarunkowania terenowe (np. grunty podmokłe i zabagnione). Granice poszczególnych działek rzeczoznawcy muszą ustalić samodzielnie na podstawie wskazań właścicieli, map obrębów ewidencyjnych. Zamawiający poza przekazaniem (w siedzibie Zamawiającego) ww. map nie będzie służył inną pomocą.

 2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał operaty w okresie 14 dni kalendarzowych od daty złożenia zapotrzebowania. Orientacyjna ilość operatów to 40-70. Umowa będzie miała charakter sukcesywny tj. Zamawiający będzie zlecał wykonanie wyceny w miarę pojawienia się bieżących potrzeb. Podana orientacyjna ilość operatów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od bieżącego zapotrzebowania.

 3. Zamawiający nie ma obowiązku dostarczenia dokumentów wykorzystywanych do sporządzenia operatu szacunkowego. Wykonawca uzyskuje je we własnym zakresie i na własny koszt. Obowiązek pozyskania wszelkich niezbędnych danych i materiałów koniecznych do wykonania zamówienia obciąża Wykonawcę. Zamawiający nie posiada wypisu z rejestrów gruntów działek prywatnych.

 4. Wykonawca wybrany do realizacji przedmiotu umowy sporządzi operaty szacunkowe dla każdej nieruchomości po otrzymaniu pisemnego zlecenia od Zamawiającego.

 5. Operaty szacunkowe należy wykonać w formie papierowej w 1 egzemplarzu, dodatkowo dołączyć tożsamą wersję elektroniczną.

 1. Termin realizacji zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: sukcesywnie do 30.06.2021 r.

 1. Termin składania wyceny:

 1. Szacunkowe wyceny należy złożyć do 30.07.2020 roku na załączonym formularzu szacowania, dokument należy zeskanować i podpisać. Wycena powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją pełnego zakresu przedmiotu zamówienia.

 2. Szacunkowe wyceny należy przesłać na adres poczty elektronicznej andrzej.bielonko@npn.pl z dopiskiem w temacie maila „Wycena nieruchomości”. 

 3. Osoba upoważniona do kontaktu: Andrzej Bielonko tel. 502 508060, e-mail: andrzej.bielonko@npn.pl 

Narwiański Park Narodowy informuje, że niniejsze badanie rynku nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu ustalenie szacunkowej wartości zadania.

 

zł. nr. 1  formulrz szacownia.