Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18 - 204 Kobylin Borzymy

tel. (85) 718 14 17

e-mail: npn@npn.pl

 

Rozpoznanie rynku: „Badanie kondycji i składu jakościowego i ilościowego ichtiofauny w wybranych rejonach obszaru Natura 2000 PLH200002 Narwiańskie Bagna w roku 2020”.

                              

 

Rozeznanie rynku

nr NPN-SP-POIŚ-170-271-3/20

 1. Zamawiający

Narwiański Park Narodowy, Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy, tel. 857181417 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia i sposób realizacji

Przedmiotem zamówienia jest: „Badanie kondycji i składu jakościowego i ilościowego ichtiofauny w wybranych rejonach obszaru Natura 2000 PLH200002 Narwiańskie Bagna w roku 2020”.

 1. Badanie kondycji i struktury jakościowej i ilościowej ichtiofauny obejmować będzie:
 1. Przeprowadzenie inwentaryzacji ichtiologicznej w roku 2020 na dwóch obszarach projektu (zgodnie z załączonymi mapami – zał. 6 i 7) oraz z uwzględnieniem koryt bocznych Narwi udrożnionych w latach 2019-2020 (zaznaczonych kolorem czerwonym na mapie stanowiącej zał. 5).
 2. Inwentaryzacje przeprowadzić w dwóch okresach: wiosna-lato (maj-czerwiec) i jesień (wrzesień - październik).
 1. Na każdym obszarze wytypować po trzy stanowiska:
 1. Wody płynące (środowisko nurtowe);
 2. Starorzecza otwarte posiadające stałe połączenie z nurtem;
 3. Starorzecza zamknięte i zanikające zbiorniki wodne (tzw. oczka wodne), kontaktujące się z wodami płynącymi tylko podczas zalewów doliny.
 1. Do celów oceny składu gatunkowego oraz zagęszczeń ryb zastosować metodę jednokrotnego elektropołowu, zgodnie z obowiązującą Polską Normą „PN-EN 14011: 2006. Jakość wody - Pobieranie próbek ryb z zastosowaniem elektryczności”. Metodę jednokrotnego elektropołowu uzupełnić o dane uzyskane odłowów przeprowadzonych przy użyciu innych narzędzi połowowych w zależności od lokalnych warunków terenowych (wontony, żaki itp.).
 2. Długość odławianego odcinka badawczego powinna wynosić min. 10-20 szerokości czynnego koryta cieku, jednak nie mniej niż 100 m na stanowiskach wody płynącej i starorzeczy otwartych. Na stanowisku starorzeczy zamkniętych długość stanowiska w zależności od warunków terenowych.
 3. Schwytane osobniki ryb będą oznaczone do gatunku, liczone, ważone i mierzone. Wszystkie zabiegi będą prowadzone na tzw. "żywej rybie".
 4. Do analizy struktury i rozmieszczenia ichtiofauny zastosować trzeba dwa wskaźniki biocenotyczne:
 1. dominacji D= 100 ni/N
 2. stałości występowania E=100na/Nn,

gdzie:

ni – liczba osobników "i" w próbie,

N – liczba wszystkich osobników w próbie,

na – liczba stanowisk na których dany gatunek wystąpił,

Nn – łączna liczba stanowisk.

 1. Po jednej próbie ryb z każdego odłowu poddać badaniom pod kątem stanu zdrowotnego obejmującego badania kliniczne, anatomopatologiczne, parazytologiczne i bakteriologiczne.
 2. Stanowiska wytypowane do inwentaryzacji scharakteryzować morfometrycznie uwzględniając: opis koryta, udział roślin, rodzaj terenów przyległych, parametry wody - temperaturę, nasycenie tlenem oraz pH.
 3. Z wykonanych prac porządzić raporty w formie papierowej i elektronicznej:
 1. częściowy - w terminie do 30 czerwca 2020 roku,
 2. końcowy - w terminie 19 października 2020 roku.
 1. Przedmiot zamówienia określony w pkt 1 powinien zostać wykonany zgodnie ze sztuką rybacką i dobrą praktyką rybacką.
 2. Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji przedmiotowego zamówienia osobą posiadają wyższe wykształcenie o kierunku rybactwo śródlądowe, zgodnie z załącznikiem nr 4.
 3. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć i oznakować teren odłowów w czasie ich wykonywania.
 4. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia przy robotach odpowiedniego nadzoru oraz pracowników o kwalifikacjach niezbędnych do odpowiedniego i terminowego wykonania robót.
 5. Zamawiający zobowiązuje się do wskazania Wykonawcy w terenie rejonów odłowów kontrolnych.
 1. Termin realizacji zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 19.10.2020 r.

 1. Termin złożenia oferty

Termin złożenia oferty do 03.03.2020 r. do godz. 15:30.

 1. Formy złożenia oferty.

Oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym, wraz z załącznikami nr 3 i 4, w terminie do 03.03.2020 r. do godz. 15:30 w jednej z podanych form:

 • pocztą elektroniczną w postaci skanu podpisanej oferty na adres e-mail: npn@npn.pl lub,
 • osobiście lub listownie (decyduje data wpływu do sekretariatu Narwiańskiego Parku Narodowego) na adres Zamawiającego:

Narwiański Park Narodowy,

Kurowo 10, 18-204 Kobylin-Borzymy

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30

 1. Kryteria wyboru oferty

100% cena brutto.

 1. Uwagi końcowe.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nastąpi najpóźniej 06.03.2020 roku. Wyniki zapytania ofertowego zostaną zamieszczone na stronie internetowej Narwiańskiego Parku Narodowego www.npn.pl. Po wyłonieniu wykonawcy w ciągu 3 dni zostanie podpisana umowa zgodnie z Załącznikiem nr 2.

 1. Narwiański Park Narodowy zastrzega sobie prawo do:
 1. zmiany terminu składania ofert,
 2. wyjaśniania treści ofert z wykonawcami w przypadku, gdy oferty są niejednoznaczne, niejasne lub budzą wątpliwości Narwiańskiego Parku Narodowego,
 3. uzupełnienia ofert w przypadku stwierdzenia braków, które można uzupełnić,
 4. poprawienia omyłek rachunkowych za zgodą Wykonawcy,
 5. odrzucenia ofert złożonych po wyznaczonym terminie,
 6. odrzucenia ofert niezgodnych z założeniami zapytania ofertowego,
 7. odrzucenia ofert obliczonych według błędnej stawki podatku VAT,
 8. wykluczenia z postępowania wykonawców, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub z osobami związanymi z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy,
 9. wyjaśnienia podejrzenia rażąco niskiej ceny wraz z ewentualnym odrzuceniem oferty w przypadku potwierdzenia tego faktu bądź braku wyjaśnienia ze strony Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
 1. Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych.
 2. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Narwiańskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

 

Dyrektor

Narwiańskiego Parku Narodowego

 

W załączeniu:

Załącznik Nr 1 Wzór formularza oferty

Załącznik Nr 2 Projekt Umowy

Załącznik Nr 3 Klauzula RODO

Załącznik Nr 4 Wykaz osób

Załącznik Nr 5 Mapa

Załącznik Nr 6 Rejony projektu południe

Załącznik Nr 7 Rejony projektu północ