Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18 - 204 Kobylin Borzymy

tel. (85) 718 14 17

e-mail: npn@npn.pl

 

Rozeznanie rynku Wykonanie kalendarza ściennego na 2020

 Kurowo, 05.11.2019

Zapytanie ofertowe

o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie rozeznania rynku na

Wykonanie kalendarza ściennego na 2020”

Narwiański Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na „Wykonanie kalendarza ściennego na 2020” realizowanego w ramach projektu Nr POIS.02.04.00-00-0023/16, pod nazwą „Ochrona lądowych siedlisk Natura 2000 w obszarze PLH 200002 Narwiańskie Bagna -etap I”, który jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko2014-2020.

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wydruk i dostawa do siedziby zamawiającego kalendarza ściennego na 2020 rok według następującej specyfikacji:

Projekt graficzny w tym:

 1. korektę oraz obróbkę zdjęć i tekstu dostarczonego przez zamawiającego

 2. przygotowanie do wyboru przez zamawiającego co najmniej 2 projektów graficznych kalendarza.

 3. Przedstawienie w siedzibie Zamawiającego projektów graficznych w wersji 1:1. Po wyborze projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania nieograniczonej ilości poprawek.

 4. Warunkiem rozpoczęcia druku jest uzyskanie pisemnej akceptacji projektu graficznego od Zamawiającego (dopuszcza się korespondencję przesyłaną pocztą elektroniczną).

Druk kalendarza

 1. Nakład 1000szt.

 2. Format A2

 3. Papier kreda 250 g pełen kolor,

 4. Druk dwustronny pełen kolor 4+4

 5. 12 kartek +okładka,

 6. oprawa spiralowa z zawieszką

 7. zdjęcia jednostronnie zabezpieczone lakierem UV

 8. Konfekcjonowanie 25/50 sztuk w opakowaniu zbiorczym (lub inna ilość ułatwiająca transport)

Wymagania jakościowe:

 1. Wysoka jakość wydruku (druk na zadrukowanych dwustronnie kartach kalendarza nie przebija na drugą stronę karty)

 2. Spiralowa oprawa kalendarza nie odkształca się/ nie wygina się po powieszeniu kalendarza, kalendarz przylega płasko do powierzchni na której wisi

 3. Odporność kart kalendarza na zagięcia zwłaszcza ich rogów

 4. Staranność wykonana perforacji w kartach kalendarza – brzegi perforacji nie strzępią się krawędzie otworów na oprawę spiralową są gładkie i wolne od wyciętych fragmentów karty

Warunki przyjęcia przedmiotu zamówienia:

 1. Wykonawca zapewni transport, wyładunek i złożenie kalendarzy we wskazanym miejscu w siedzibie zamawiającego

 2. Za szkody powstałe w czasie transportu oraz wyładunku odpowiada wykonawca

 3. Przedmiot zamówienia nie może podsiadać wad, uszkodzeń ani braków

 4. Kalendarze należy dostarczyć w opakowaniach zbiorczych, na których znajduje się informacja o ilości sztuk

 

 1. Kryteria oceny ofert i opis sposobu obliczania


 

Lp

Kryterium

Liczba punktów

(waga)

Sposób oceny

1.

Cena oferty brutto (P1)

100 punktów

P1 =Cmn/Cbad x100

Gdzie:

P1- punkty uzyskane w ocenie pierwszego kryterium

Cmin cena brutto najtańszej oferty

Cbad. cena brutto badanej oferty

 1. Maksymalna liczba punktów do uzyskania: 100pktów,

 2. Ocenie będą podlegały wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.

 3. Ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów,

 1. Miejsce i termin do którego należy złożyć ofertę oraz sposób przygotowania oferty

 1. Wypełniony formularz oferty wraz z klauzulą RODO (Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego) należy złożyć w terminie do dnia 15.11.2019r do godziny 12.00 w sekretariacie w siedzibie Zamawiającego lub przesłać na adres mailowy iwona.laskowska@npn.pl.

 2. Sposób przygotowania oferty:

 • Oferty złożone w formie pisemnej w sekretariacie w siedzibie Zamawiającego

Wypełniony formularz oferty wraz z klauzulą RODO (Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego) należy złożyć w sekretariacie w siedziby Zamawiającego (Kurowo 10 gmina Kobylin Borzymy) do dnia 15.11.2019do godziny 12.00 (liczy się data wpływu), oferty które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Należy ją złożyć w kopercie, z dopiskiem „Oferta na: Wykonanie kalendarza ściennego na 2020” oraz umieścić nazwę i adres Oferenta.

 • Ofert złożone drogą mailową

Wypełniony formularz oferty wraz z klauzulą RODO (Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego) należy przesłać w terminie do dnia 15.11.2019r do godziny 12.00 na adres mailowy iwona.laskowska@npn.pl, oferty które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zeskanowana i przesłana na wyżej wskazany adres mailowy. W tytule maila należy wpisać „Oferta na: Wykonanie kalendarza ściennego na 2020”.


 

 1. Termin realizacji zamówienia

Nie później niż 13.12.2019

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

 1.  

Do bezpośredniego kontaktu z wykonawcami upoważniona jest Iwona Laskowska, pytania dotyczące zapytania należy kierować na adres e-mail: iwona.laskowska@npn.pl najpóźniej do 13.11.2019 roku do godziny 12.00.


 

 1. Uwagi końcowe

 1. Narwiański Park Narodowy zastrzega sobie prawo do:

  1. zmiany terminu składania ofert,

  2. wyjaśniania treści ofert z wykonawcami w przypadku gdy oferty są niejednoznaczne, niejasne lub budzą wątpliwości Narwiańskiego Parku Narodowego,

  3. uzupełnieni ofert w przypadku stwierdzenia braków, które można uzupełnić,

  4. poprawienia omyłek rachunkowych za zgodą wykonawcy

  5. odrzucenia ofert złożonych po wyznaczonym terminie,

  6. odrzucenia ofert niezgodnych z założeniami zapytania ofertowego,

  7. odrzucenia ofert obliczonych według błędnej stawki podatku VAT

  8. wyjaśnienia podejrzenia rażąco niskiej ceny wraz z ewentualnym odrzuceniem oferty w przypadku potwierdzenia tego faktu, bądź braku wyjaśnienia ze strony wykonawcy w terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

 1. Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych.

 2. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Narwiańskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Ryszard Modzelewski

Dyrektor Narwiańskiego Parku Narodowego


 

Załączniki

 1. Załącznik Nr 1 Formularzu oferty

 2. Załącznik Nr 2 Projekt umowy

 3. Załącznik Nr 3 Klauzula RODO

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Unieważnienie postępowania na wykonanie Kalendarza na 2020