Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18 - 204 Kobylin Borzymy

tel. (85) 718 14 17

e-mail: npn@npn.pl

 

Rozeznanie rynku - Wycena nieruchomości

                                                                                    Kurowo, 15.listopada 2016

Zapytanie ofertowe

NPN-ZOP-UE-271/1/2016

 

Narwiański Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na : Wykonanie wyceny nieruchomości gruntów prywatnych nabywanych na rzecz Narwiańskiego Parku Narodowego w ramach projektu Nr POIS.02.04.00-00-0023/16 „Ochrona lądowych siedlisk Natura 2000 w obszarze PLH 200002 Narwiańskie Bagna – etap I” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 1. Opis przedmiotu zamówienia

 • Wyceny nieruchomości dokonuje rzeczoznawca majątkowy poprzez sporządzenie pisemnej opinii o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego. Operat szacunkowy, określający wartość nieruchomości powinien być zgodny z przepisami ustawy z dnia 21 sierpień 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1997 ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2109 ze zm.) oraz Standardów Zawodowych Rzeczoznawców Majątkowych.

 • Operaty sporządzone będą na potrzeby wykupu gruntów prywatnych położonych w Narwiańskim Parku Narodowym Powierzchnia pojedynczych działek: waha się 0,01 ha do 10 ha, klasyfikacja użytków: w przeważającej większości nieużytki, wody płynące, sporadycznie pastwiska, łąki, lasy.

 • Szczegółowa lokalizacja działek: województwo podlaskie:

 • powiat białostocki: Gmina Tykocin: Obręb ewidencyjny Rzędziany, Obręb ewidencyjny Radule; Gmina Choroszcz: Obręb ewidencyjny Pańki, Obręb ewidencyjny Kruszewo, Obręb ewidencyjny Izbiszcze, Gmina Turośń Kościelna: Obręb ewidencyjny Topilec, Obręb ewidencyjny Zawady, Obręb ewidencyjny Baciuty, Obręb ewidencyjny Bojary, Obręb ewidencyjny Turośń Dolna, Obręb ewidencyjny Borowskie Żaki; Gmina Łapy: Obręb ewidencyjny Wólka Waniewska, Obręb ewidencyjny Bokiny, Obręb ewidencyjny Uhowo, Obręb ewidencyjny Łupianka Stara, Obręb ewidencyjny Płonka Strumianka, Obręb ewidencyjny m. Łapy, Obręb ewidencyjny Łapy Szołajdy, Obręb ewidencyjny Łapy Dębowina; Gmina Suraż: Obręb ewidencyjny m. Suraż;

 • powiat wysokomazowiecki: Gmina Kobylin Borzymy: Obręb ewidencyjny Kurowo Kolonia, Obręb ewidencyjny Kurowo SNS, Obręb ewidencyjny Pszczółczyn; Gmina Sokoły: Obręb ewidencyjny Jeńki, Obręb ewidencyjny Waniewo, Obręb ewidencyjny Kowalewszczyzna, Obręb ewidencyjny Chomice, Obręb ewidencyjny Mojsiki, Obręb ewidencyjny Mojsiki Borzyska.

 • Kalkulując cenę oferty Wykonawca powinien uwzględnić specyfikę przedmiotu wykonania wycen, w szczególności fakt położenia nieruchomości na terenie parku narodowego, dostępność terenu, oddalenie od utwardzonych dróg, uwarunkowania terenowe (np. grunty podmokłe i zabagnione). Granice poszczególnych działek rzeczoznawcy muszą ustalić samodzielnie na podstawie wskazań właścicieli, map obrębów ewidencyjnych.

 • Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał operaty w okresie 14 dni kalendarzowych od daty złożenia zapotrzebowania. Orientacyjna ilość operatów to 30-70. Umowa będzie miała charakter sukcesywny tj. Zamawiający będzie zlecał wykonanie wyceny w miarę pojawienia się bieżących potrzeb. Podana orientacyjna ilość operatów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od bieżącego zapotrzebowania.

 • Zamawiający nie ma obowiązku dostarczenia dokumentów wykorzystywanych do sporządzenia operatu szacunkowego. Wykonawca uzyskuje je we własnym zakresie i na własny koszt. Obowiązek pozyskania wszelkich niezbędnych danych i materiałów koniecznych do wykonania zamówienia obciąża Wykonawcę. Zamawiający nie posiada wypisu z rejestrów gruntów działek prywatnych.

 • Wykonawca wybrany do realizacji przedmiotu umowy sporządzi operaty szacunkowe dla każdej nieruchomości po otrzymaniu pisemnego zlecenia od Zamawiającego.

 • Operaty szacunkowe należy wykonać w formie papierowej w 2 egzemplarzu, dodatkowo dołączyć tożsamą wersję elektroniczną.

 1. Warunki udziału w postępowania

W postępowaniu może wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

Zamawiający wymaga , aby Wykonawca dysponował minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia zawodowe w zakresie art. 174 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 518/

 1. Termin realizacji zamówienia: 30.06.2019

 2. Termin do którego należy złożyć ofertę

23.11.2016

 1. Formy złożenia oferty

Oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym w formie elektronicznej w postaci skanu na adres e-mail iwona.laskowska@npn.pl lub osobiście w sekretariacie siedziby Zamawiającego w Kurowie 10, gm. Kobylin Borzymy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

 1. Kryteria wyboru oferty

100% cena brutto

 1. Uwagi końcowe

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nastąpi najpóźniej 25.11.2016 roku. Wyniki zapytania ofertowego zostaną zamieszczone na stronie internetowej Narwiańskiego Parku Narodowego www.npn.pl. Po wyłonieniu wykonawcy w ciągu 14 dni zostanie podpisana umowa zgodnie z Załącznikiem nr 3.

 1. Narwiański Park Narodowy zastrzega sobie prawo do:

 1. zmiany terminu składania ofert,

 2. wyjaśniania treści ofert z wykonawcami w przypadku gdy oferty są niejednoznaczne, niejasne lub budzą wątpliwości Narwiańskiego Parku Narodowego,

 3. uzupełnienia ofert w przypadku stwierdzenia braków, które można uzupełnić,

 4. poprawienia omyłek rachunkowych za zgodą wykonawcy

 5. odrzucenia ofert złożonych po wyznaczonym terminie,

 6. odrzucenia ofert niezgodnych z założeniami zapytania ofertowego,

 7. wykluczenia z postępowania wykonawców, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub z osobami związanymi z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy,

 8. wyjaśnienia podejrzenia rażąco niskiej ceny wraz z ewentualnym odrzuceniem oferty w przypadku potwierdzenia tego faktu, bądź braku wyjaśnienia ze strony wykonawcy w terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

 1. Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych.

 2. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Narwiańskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy

Ryszard Modzelewski

Dyrektor Narwiańskiego Parku Narodowego


 


 

Załączniki

 1. Załącznik Nr 1 Wzór formularza oferty   (plik- .doc)

 2. Załącznik Nr 2 Oświadczenie oferenta   (plik- .docx)

 3. Załącznik Nr 3 Projekt Umowy  (plik- .docx)


Dodano: 2016-11-15