Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy

tel. +48 663 103 109 (poniedziałek-piątek 7:30-15:30)

tel.  +48 85 718 14 17 (sobota-niedziela 10:00-18:00)

e-mail: npn@npn.pl

 

Rozeznanie rynku - odbiornik satelitarny z kontrolerem

Kurowo, 15.12.2020 r.


 

Rozeznanie rynku

nr NPN-SP-POIŚ-170-271-6/20

Narwiański Park Narodowy w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0170/16 „Ochrona siedlisk hydrogenicznych obszaru Natura 2000 PLH200002 Narwiańskie Bagna” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę fabrycznie nowych urządzeń o parametrach podanych poniżej.

 1. Zamawiający

Narwiański Park Narodowy, Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy, tel. 857181417 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odbiornika satelitarnego z kontrolerem i akcesoriami o następujących parametrach:

I. Odbiornik

 1. Minimum 240 równoległych kanałów,

 2. Odbiór sygnałów:

 • GPS L1C/A, L1P(Y), L2P(Y), L2C

 • GLONASS L1C/A, L2C/A, L3

 • BeiDou B1 (phase 2), B2

 • Galileo E1, E5b

 • QZSS L1C/A, L2C, L1SAIF

 • SBAS (WAAS/EGNOS/MSAS/GAGAN) L1C/A

 • L-Band,

 1. Możliwość inicjalizacji odbiornika i wykonywania pomiarów wyłącznie przy użyciu sygnałów GLONASS, a w przyszłości także wyłącznie przy użyciu GALILEO i BEIDOU (pełna niezależność od systemu GPS),

 2. Temperatura pracy: od -40°C do +65°C,

 3. Odporność na pył wodę potwierdzona normą IP67,

 4. Odporność na wstrząsy i wibracje wg. normy MIL-STD-810

 5. Odporność na upadek z wysokości 2 m (na tyczce) na twardą powierzchnię,

 6. Wymienna w terenie bateria zapewniająca minimum 8h nieprzerwanej pracy

 7. Waga z baterią: maksymalnie 1 kg,


 

II. Kontroler

 1. System operacyjny Android co najmniej w wersji 8.0

 2. Odbiór sygnałów: GPS (L1), GLONASS (L1), Galileo (L1), BeiDou (L1), SBAS

 3. Możliwość wyboru trybu pracy GNSS pomiędzy GPS+GLONASS+Galileo i GPS+Galileo+BeiDou

 4. Kompatybilność z systemem ASG-EUPOS (dotyczy wykonywania post-processingu),

 5. Minimalne dokładności pomiaru:

 • z użyciem korekt SBAS: <1,5 m (HRMS)

 • w post-processingu: < 80 cm (HRMS)

 1. Gniazdo antenowe umożliwiające podłączenie zewnętrznej anteny GNSS przez kabel

 2. Możliwość połączenia bezprzewodowego przez Bluetooth z urządzeniami peryferyjnymi,

w tym w szczególności z precyzyjnym odbiornikiem GNSS i dalmierzem laserowym

 1. Komunikacja: wbudowany modem 4G LTE, WiFi, Bluetooth 4.1, złącze USB 3.0, złącze Pogo obsługujące port seryjny

 2. Ekran ze wzmocnionym szkłem Gorilla Glass o przekątnej co najmniej 6” i rozdzielczości 1920x1080 pikseli, czytelny w słońcu (jasność co najmniej 500 cd/m2)

 3. Dedykowany tryb pracy ekranu umożliwiający jego obsługę w rękawicach

 4. Co najmniej 8-rdzeniowy procesor z zegarem 2,2 GHz dla każdego rdzenia

 5. Co najmniej 4 GB pamięci RAM i 64 GB pamięci operacyjnej, złącze microSDHC obsługujące karty pamięci co najmniej do 256 GB

 6. Wbudowany aparat 13 MPx na tylnej części obudowy, 5 MPx na części frontowej, elektroniczny kompas, żyroskop, głośnik, mikrofon, czujnik oświetlenia, moduł NFC

 7. Temperatura pracy: od -20°C do +55°C,

 8. Norma pyło- i wodoszczelności: minimum IP67,

 9. Odporność na upadek z wysokości 1,2 m na twardą powierzchnię,

 10. Waga maksymalna: 390 g,

 11. Co najmniej 15 godzin pracy na jednej naładowanej w pełni baterii, pojemność baterii co najmniej 8000 mAh, bateria wymienna

 12. Gwarancja co najmniej 24 miesięcy,

 13. Akcesoria w zestawie: zasilacz, kabel USB, folia ochronna na wyświetlacz, pasek na nadgarstek.

III. Oprogramowanie pomiarowe

 1. Kompatybilność z systemem Android 8.0

 2. Oprogramowanie w całości w języku polskim

 3. Możliwość zapisu i eksportu danych do formatu SHP

 4. Możliwość importu danych w formatach SHP, DXF, GeoTIFF

 5. Możliwość importu i eksportu danych przez usługę Dropbox

 6. Możliwość podłączenia usługi WMS i pobrania do pamięci urządzenia fragmentu mapy pochodzącej z usługi WMS (praca w trybie offline)

 7. Możliwość pobierania danych wektorowych OSM (w ramach serwisu tCloud)

 8. Zapis obiektów punktowych, liniowych i powierzchniowych w układach współrzędnych PUWG 1992, PUWG 2000 oraz WGS84

 9. Możliwość prowadzenia pomiarów z użyciem dalmierza laserowego łączonego z odbiornikiem przez Bluetooth

 10. Możliwość użycia zewnętrznego odbiornika precyzyjnego i skonfigurowania w programie połączenia NTRIP

 11. Możliwość tworzenie nowych projektów na bazie już istniejących

 12. Możliwość wyszukiwania obiektów na podstawie atrybutów (filtrowanie)

 13. Możliwość dodawania i modyfikowania atrybutów warstw pomiarowych

 14. Możliwość dodawania do atrybutów zdjęć, notatek głosowych i filmów

 15. Możliwość pomiarów odległości i powierzchni

 16. Możliwość nawigowania do punktów docelowych: do wskazanego punktu, do wybranego obiektu, na podstawie współrzędnych

V. Akcesoria

Zestaw pomiarowy oprócz ww. elementów powinien zawierać wszelkie niezbędne do pracy akcesoria, w szczególności:

 • teleskopową tyczkę (min. 2 m),

 • plecak transportowy wraz z krótką tyczką,

 • uchwyt na tyczkę do kontrolera,

 • pokrowiec na kontroler,

 • bateria do odbiornika,

 • ładowarki baterii do odbiornika i kontrolera,

 • zestaw niezbędnych kabli zasilających i komunikacyjnych (USB),

 • taśmę do pomiaru wysokości stanowiska,

 • torbę transportową na cały zestaw,

 • roczny abonament na poprawki sieciowe RTN

VI. Inne

 1. Odbiornik satelitarny oraz kontroler muszą być jednego producenta. Wszystkie elementy zestawu (odbiornik, kontroler, oprogramowanie) muszą gwarantować pełną kompatybilność zestawu,

 2. Gwarancja na cały zestaw: minimum 24 miesiące,

 3. Wykonawca musi zapewniać autoryzowany serwis producenta oferowanego odbiornika GNSS, kontrolera i oprogramowania na terenie Polski potwierdzony certyfikatem producenta,

 4. Bezpłatne wsparcie techniczne w okresie gwarancyjnym,

 5. Bezpłatna aktualizacja oprogramowania firmware odbiornika i kontrolera w czasie trwania gwarancji.

 1. Termin realizacji zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 31.12.2020 r.

 1. Termin złożenia oferty

Termin złożenia oferty do 22.12.2020 r. do godz. 15:30.

 1. Formy złożenia oferty.

Oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym w terminie do 22.12.2020 r. do godz. 15:30 w jednej z podanych form:

 • pocztą elektroniczną w postaci skanu podpisanej oferty na adres e-mail: andrzej.bielonko@npn.pl lub,

 • osobiście lub listownie (decyduje data wpływu do sekretariatu Narwiańskiego Parku Narodowego) na adres Zamawiającego:

Narwiański Park Narodowy,

Kurowo 10, 18-204 Kobylin-Borzymy

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30

 1. Kryteria wyboru oferty

100% cena brutto.

 1. Uwagi końcowe.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nastąpi najpóźniej 23.12.2020 roku. Wyniki zapytania ofertowego zostaną zamieszczone na stronie internetowej Narwiańskiego Parku Narodowego www.npn.pl. Wyłoniony wykonawca zostanie niezwłocznie poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia sprzętu będącego przedmiotem niniejszego rozeznania rynku w nieprzekraczalnym terminie do 31.12.2020 roku wraz z protokołem przekazania sprzętu zawierającym co najmniej numery seryjne urządzeń, warunki gwarancji, listę akcesoriów oraz informacje o spełnieniu minimalnych wymaganych parametrów technicznych.


 

 1. Narwiański Park Narodowy zastrzega sobie prawo do:

 1. zmiany terminu składania ofert,

 2. wyjaśniania treści ofert z wykonawcami w przypadku, gdy oferty są niejednoznaczne, niejasne lub budzą wątpliwości Narwiańskiego Parku Narodowego,

 3. uzupełnienia ofert w przypadku stwierdzenia braków, które można uzupełnić,

 4. poprawienia omyłek rachunkowych za zgodą Wykonawcy,

 5. odrzucenia ofert złożonych po wyznaczonym terminie,

 6. odrzucenia ofert niezgodnych z założeniami zapytania ofertowego,

 7. odrzucenia ofert obliczonych według błędnej stawki podatku VAT,

 8. wykluczenia z postępowania wykonawców, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub z osobami związanymi z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy,

 9. wyjaśnienia podejrzenia rażąco niskiej ceny wraz z ewentualnym odrzuceniem oferty w przypadku potwierdzenia tego faktu bądź braku wyjaśnienia ze strony Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 1. Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych.

 2. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Narwiańskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.


 


 

zastępca dyrektora NPN

Jerzy Kostrzewski


 


 

W załączeniu:

Załącznik Nr 1 Wzór formularza oferty

Załącznik Nr 2 Klauzula RODO