Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy

tel. +48 663 103 109 (poniedziałek-piątek 7:30-15:30)

tel.  +48 85 718 14 17 (sobota-niedziela 10:00-18:00)

e-mail: npn@npn.pl

 

Rozeznanie rynku-Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania specjalistycznego

Kurowo, 16.12.2020

 

 

Zapytanie ofertowe

o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie rozeznania rynku na

Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania specjalistycznego

 

Narwiański Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania specjalistycznego.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej z Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach umowy dotacji Nr POIS.02.04.00-00-0005/18-00.

 

 

Zamawiający

Narwiański Park Narodowy, Kurowo 10,18-204 Kobylin Borzymy.

 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiot zamówienia:

 1. Dostawa sprzętu komputerowego oraz specjalistycznego oprogramowania w ramach projektu pn: „Ocena stanu zasobów przyrodniczych w Narwiańskim Parku Narodowym przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii teledetekcyjnych”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna Oś Priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu; Projekt Nr POIS.02.04.00-00-0005/18-00.

 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do Zapytania.

 3. Ilekroć w niniejszej rozeznaniu opis przedmiotu zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych lub pochodzenia, norm, aprobat i specyfikacji technicznych to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Opisując przedmiot zamówienia za pomocą znaków towarowych lub pochodzenia Zamawiający określił tym samym minimalne parametry jakościowe, techniczne i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały, aby spełniać wymagania stawiane przez Zamawiającego. Zamawiający tym samym za równoważny uzna każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Pod pojęciem „parametry" rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo i wytrzymałość.

 4. Wszelkie „produkty" pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe jakimi muszą odpowiadać „produkty", aby spełniać wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia.

 5. Zamawiający dopuszcza certyfikaty/normy/aprobaty równoważne w stosunku do wymienionych – Opisie przedmiotu zamówienia. Przez certyfikaty/ normy/ aprobaty równoważne, Zamawiający rozumie, takie, które są analogiczne co do zakresu z przykładowymi wskazanymi z nazwy, co jest rozumiane jako:

  • analogiczna dziedzina merytoryczna;

  • analogiczny stopień poziomu.

 

Kryteria oceny ofert i opis sposobu obliczania

 

Lp

Kryterium

Liczba

punktów

(waga)

Sposób oceny

1.

Cena oferty brutto

100 punktów

P=Cmin/Cbad X 100

 

Gdzie:

P- punkty uzyskane w ocenie kryterium

Cmin cena brutto najtańszej oferty

Cbad cena brutto badanej oferty

 

 1. Maksymalna liczba punktów do uzyskania: 100 punktów.

 2. Ocenie będą podlegały wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.

 3. Ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów.

 

Miejsce i termin do którego należy złożyć ofertę oraz sposób przygotowania oferty

 1. Wypełniony formularz oferty wraz z klauzulą RODO (Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego) należy złożyć w terminie do dnia 21.12.2020 r. do godziny 13.00 w sekretariacie w siedzibie Zamawiającego lub przesłać na adres mailowy tele@npn.pl

 2. Sposób przygotowania oferty:

 1. Oferty złożone w formie pisemnej w sekretariacie w siedzibie Zamawiającego

 

Wypełniony formularz oferty wraz z klauzulą RODO (Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego) należy złożyć w sekretariacie w siedziby Zamawiającego:

Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10,

18-204 Kobylin Borzymy

do dnia 21.12.2020 do godziny 13.00 (liczy się data wpływu).

Oferty które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

Należy ją złożyć w kopercie, z dopiskiem: Oferta na: Sprzęt komputerowy NPN" oraz umieścić nazwę i adres Oferenta.

 

 1. Oferty złożone drogą mailową

 

Wypełniony formularz oferty wraz z klauzulą RODO (Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego) należy przesłać w terminie do dnia 21.12.2020 do godziny 13.00

na adres mailowy tele@npn.pl,

Oferty które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, zeskanowana i przesłana na wyżej wskazany adres mailowy. Dopuszcza się podpisanie oferty kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W tytule maila należy wpisać Oferta na: Sprzęt komputerowy NPN".

 

Termin realizacji zamówienia

31-12-2020

 

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

Do bezpośredniego kontaktu z wykonawcami upoważnieni są Agnieszka Pruszyńska, Tomasz Chucherko. Pytania dotyczące zapytania należy kierować na adres e-mail: tele@npn.pl

 

Uwagi końcowe

 1. Narwiański Park zastrzega sobie prawo do:

 1. zmiany terminu składania ofert,

 2. wyjaśniania treści ofert z wykonawcami w przypadku gdy oferty są niejednoznaczne, niejasne lub budzą wątpliwości Narwiańskiego Parku Narodowego,

 3. uzupełnienie ofert w przypadku stwierdzenia braków, które można uzupełnić,

 4. poprawienia omyłek rachunkowych za zgodą wykonawcy,

 5. odrzucenia ofert złożonych po wyznaczonym terminie,

 6. odrzucenia ofert niezgodnych z założeniami zapytania ofertowego,

 7. odrzucenia ofert obliczonych według błędnej stawki podatku VAT,

 8. wyjaśnienia podejrzenia rażąco niskiej ceny wraz z ewentualnym odrzuceniem oferty w przypadku potwierdzenia tego faktu, bądź braku wyjaśnienia ze strony wykonawcy w terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

 1. Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych.

 2. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Narwiańskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

 3. Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nastąpi najpóźniej do 22.12.2020 roku. Wyniki zapytania ofertowego zostaną zamieszczone na stronie internetowej Narwiańskiego Parku Narodowego www.npn.pl. Wyłoniony wykonawca zostanie niezwłocznie poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia sprzętu i oprogramowania będącego przedmiotem niniejszego zapytania w nieprzekraczalnym terminie do 31.12.2020 roku wraz z protokołem przekazania zawierającym co najmniej numery seryjne urządzeń, oprogramowania warunki gwarancji oraz informacje o spełnieniu minimalnych wymaganych parametrów technicznych.


 

Dyrektor

Narwiańskiego Parku Narodowego

Grzegorz Piekarski

 

 

Załączniki:

 1. Opis przedmiotu zamówienia

 2. Formularz ofertowy

 3. Klauzula RODO 

 4. Sprostowanie

 

Wybór oferty